• Naše kultúrne vystúpenie na vianočných trhoch pri otváraní stánku Lions Club Banská Bystrica.

     • Dnes sme sa zapojili do celoslovenskej akcie „Bubnovačka“- aby bolo deti lepšie počuť. (Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí)

     • Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, nám urobila krásne dni muzikoterapie.

     • Stolnotenisový turnaj: Červené stužky 23.10.2019

     • Týždeň aktivít a prezentácií „Hovorme o jedle“ 14.10.-18.10.2019

     • Školský rok 2019/2020 začína 2.9.2019 o 9:00 hod.

     • Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie.

     • Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica

       

      Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

       

      Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené rozhodnutím riaditeľky školy Vnútornou smernicou č. 3/2019 v súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       

      Veková skupina stravníkov       Obed      Nákup potravín     Dotácia na stravu   Úhrada zákonného zástupcu

      stravník ZŠ

      I. stupeň                                       1,21              1,21                         1,20                               0,01

       

      stravník ZŠ

      II. stupeň                                      1,30              1,30                         1,20                               0,10

       

      stravník

      praktická škola                            1,41             1,41                          0,00                              1,41

       

      • Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne najneskôr do 10. dňa v mesiaci spôsobom, ktorý si zvolil.

      • Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed.

      • V prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa z obeda v stanovenom čase, deň vopred do 14.00 hod. V prípade ochorenia ráno do 7.30 hod.

      • Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca žiaka je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť cenu stravného lístka v plnej výške.

      • V prípade neuhradenia rozdielu neodstravovaných obedov pre neprítomnosť na výchovno-vyučovacom procese do 10. dňa nasledujúceho mesiaca bude žiak vylúčený zo stravovania do uhradenia rozdielu.

      • Rodič (zákonný zástupca) žiaka, je povinný prihlásiť žiaka na stravovanie formou zápisného lístka u vedúcej školskej jedálne. Pokiaľ rodič (zákonný zástupca) neprihlási dieťa na stravovanie, žiak nebude mať stravu.

       

       

       

       

      Mgr. Lýdia Miklošovičová

      riaditeľka školy

     • Slávnostné ukončenie školského roku a hurá prázdniny :-)

     • X. školská letná olympiáda.

     • Na školskom dvore sa konala v poradí už X. školská letná olympiáda. Slávnostne ju otvorila olympijská vítazka v biatlone Anastazia Kuzminová.

     • Spevácka sútaž Romane Gíľa

     • Naši žiaci sa zúčastnili, speváckej sútaže Romane Gíľa v Polomke 28.mája 2019.