Navigácia

O škole Služby Školský vzdelávací program ŠKD Školský vzdelávací program ŠZŠ

Profil školy

O škole

Špeciálna základná škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je KŠÚ v Banskej Bystrici.

Naším hlavným cieľom je napíňanie špeciálnych potrieb našich detí v procese edukácie v prostredí vzájomnej úcty, tolerancie, lásky.

V súvislosti s hľadaním nových prístupov a realizáciou edukačných programov sa zameriavame na zážitkové učenie, aktivitu a slobodu žiaka. Poskytujeme vzdelávanie:

 • deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo variante A
  - VVP je zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa, na poskytovanie vedomostí, zručností a návykov potrebných k uplatneniu sa v praktickom živote
  - pripravuje žiakov na vstup do OU, kde získajú odbornú prípravu k výkonu povolania, ktoré si vybrali
 • deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo variante B
  - cieľom VVP je rozvíjať psychické a fyzické schopnosti žiakov s ťažším mentálnym postihnutím a vybaviť ich takými vedomosťami, zručnosťami a návykmi, ktoré im umožňujú, aby sa v najväčšej možnej miere mohli zapojiť do reálneho života
  - pripravuje žiakov na vzdelávanie v praktickej škole, kde sa učia jednoduchým pracovným činnostiam
 • deťom s autizmom
  - VVP sa realizuje pomocou špeciálneho výchovno-terapeutického programu TEACCH
  - zameriavame sa na rozvíjanie komunikácie sociálnych a kognitívnych schopností, sebaobsluhy a zručností vychádzajúcich z praktických potrieb bežného života podľa sociálnej prispôsobivosti a jeho mentálneho potenciálu.
  - každý žiak má vypracovaný IVP
  - plánujeme overiť možnosti vzdelávania autistických detí v podmienkach praktickej školy
 • deťom s viacnásobným postihnutím postihnutím v triedach s individuálnym vzdelávacím programom
  - kde si v prispôsobených podmienkach a za odborného vedenia osvojujú niektoré elementárne vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré im umožnia získať určitú formu sebestačnosti, nájsť vhodnú formu komunikácie s ich okolím a napomáhať rozvoju motoriky
  - vyučovanie prebieha individuálne podľa IVP vypracovaných s ohľadom na možnosti jednotlivých detí


   
 • Praktická škola ( trojročná ) umožňuje alternatívne riešenie ďalšieho vzdelávania absolventom variantu B
  - pripravuje žiakov na život v rodine na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičuje ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách
  - výberom voliteľného predmetu sa profiluje zameranie praktickej školy v príprave žiakov na praktické činnosti v chránenom pracovisku alebo v domácnosti
  - voliteľné predmety sú tri:
  • Domáce práce a údržba domácnosti
  • Pomocné práce v kuchyni
  • Pomocné práce v záhradníctve a v aranžovaníVýchova mimo vyučovania
Zabezpečuje ju školský klub detí. Pri zabezpečovaní výchovnej činnost:
- uplatňujeme tvorivo- humanististické vyučovanie, kde v centre pozornosti je žiak a jeho potreby a záujmy
- posilňujeme priateľské vzťahy medzi rovesníkmi, rozvíjame prosociálne správanie s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov
- zaujímavou a kvalitnou úrovňou záujmových útvarov motivujeme žiakov k spokojnému prežívaniu a napĺňaniu osobných potrieb a záujmov (ľudový súbor, počítačový a výtvarný krúžok)

Naše pravidelné aktivity:
- vydávanie školského časopisu IŠO
- návštevy divadelných predstavení
- účasť na výtvarných súťažiach
- poriadanie besiedok k rôznym príležitostiam
- organizácia športových turnajov (stolný tenis, hokej, vybíjaná, minifutbal)
- základný plavecký výcvik
- výlety, exkurzie
- dni otvorených dverí
- poskytovanie náčuvov študentom VŠ

Realizujeme projekt predmetovej integrácie: “Výchova k manželstvu a rodičovstvu pre žiakov 9. ročníka“.

Centrum špeciálno-pedagogického  poradenstva
Prostredníctvom CŠPP pri ŠZŠ poskytujeme špeciálno-pedagogické a psychologické poradenské služby a starostlivosť deťom so ŠVVP a ich rodičom pri optimalizácii osobnostného, sociálneho a profesionálneho vývinu. V škole poskytujeme odborné poradenské služby:
klinický psychológ utorok, streda 9,00 - 15,00
výchovný poradca utorok 12,00 - 15,30 , piatok 11,00 – 14,00
sociálna pedagogička  denne 7,00 -15,00

Súčasťou dennej starostlivosti pri výchove a vzdelávaní žiakov našej školy je logopedická starostlivosť realizovaná skupinovou terapiou špeciálnymi pedagógmi v triedach.


Informácie o Združení na pomoc mentálne postihnutým „DÚHA“
Združenie je nezisková organizácia, ktorej založenie inicioval tím špeciálnych pedagógov ŠZŠ v Banskej Bystrici. Združenie Dúha vzniklo 31.1.2005. Cieľom združenia je podporovať a presadzovať aktivity, ktoré zlepšia kvalitu života zdravotne postihnutým deťom a ich rodičom


Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v prospech Vašich detí

riaditeľstvo školy

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
 • +421 048/4141277
  +421 048/4126052
  +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria