• O škole

    • Praktická škola ( trojročná ) umožňuje alternatívne riešenie ďalšieho vzdelávania absolventom variantu B
     - pripravuje žiakov na život v rodine na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičuje ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách
     - výberom voliteľného predmetu sa profiluje zameranie praktickej školy v príprave žiakov na praktické činnosti v chránenom pracovisku alebo v domácnosti