• O združení Dúha

    • Cestovatelia.eu

     Sídlo : ŠZŠ Ďumbierska 15, Banská Bystrica

     Združenie na pomoc mentálne postihnutým Dúha vzniklo z iniciatívy riaditeľky školy Mgr. Lýdie Miklošovičovej a pedagogických zamestnancov. Bolo zaregistrované 31. 1. 2005. Združenie má 20 členov.

     Cieľom združenia je:

     organizovať také aktivity, ktoré umožnia deťom s mentálnym postihnutím zažiť v škole neopakovateľné chvíle, ktoré im ich rodina nie je schopná zabezpečiť / školské výlety, MDD, Mikuláš v škole, Vianoce.../
     do budúcna chceme pomôcť pri zriaďovaní relaxačno rehabilitačnej miestnosti a chránenej dielne pre absolventov praktickej školy a tiež pre menej úspešných absolventov Odborného učilišťa V. Gaňu v Banskej Bystrici

     V auguste 2005 bola uzavretá zmluva  medzi Dúhou  a ŠZŠI a na základe tejto zmluvy vyplácame dotácie na stravu a školské potreby, motivačné príspevky pre deti v hmotnej núdzi..
     30. 10. 2006 nás predsedníctvo Slovenskej humanitnej rady  prijalo za pridruženého člena.


      Z činnosti združenia:

     - raz ročne zorganizujeme zbierku obnoseného šatstva a hračiek, ktoré potom rozdávame rodinám zo sociálne      znevýhodneného prostredia
     - získali sme grant od Detského centra v Ružomberku na financovanie  školského výletu v školskom roku 2006/2007 pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
     - podarilo sa nám získať súhlas OÚ v Banskej Bystrici /Odbor všeobecnej vnútornej správy/ na organizáciu verejnej zbierky v priestoroch Kaderníctva Melinda / Kukučínova ulica 5,  Banská Bystrica /, od 15.04. 2007 do 15.04. 2008
     - pomohli sme pri organizácii Dňa otvorených dverí, Mikuláša v škole, Vianočnej besiedky, karnevalu...