• O škole

    • Špeciálna základná škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je KŠÚ v Banskej Bystrici.

     Naším hlavným cieľom je napíňanie špeciálnych potrieb našich detí v procese edukácie v prostredí vzájomnej úcty, tolerancie, lásky.

     V súvislosti s hľadaním nových prístupov a realizáciou edukačných programov sa zameriavame na zážitkové učenie, aktivitu a slobodu žiaka. Poskytujeme vzdelávanie:

     • deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo variante A
      - VVP je zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa, na poskytovanie vedomostí, zručností a návykov potrebných k uplatneniu sa v praktickom živote
      - pripravuje žiakov na vstup do OU, kde získajú odbornú prípravu k výkonu povolania, ktoré si vybrali
     • deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo variante B
      - cieľom VVP je rozvíjať psychické a fyzické schopnosti žiakov s ťažším mentálnym postihnutím a vybaviť ich takými vedomosťami, zručnosťami a návykmi, ktoré im umožňujú, aby sa v najväčšej možnej miere mohli zapojiť do reálneho života
      - pripravuje žiakov na vzdelávanie v praktickej škole, kde sa učia jednoduchým pracovným činnostiam
     • deťom s autizmom
      - VVP sa realizuje pomocou špeciálneho výchovno-terapeutického programu TEACCH
      - zameriavame sa na rozvíjanie komunikácie sociálnych a kognitívnych schopností, sebaobsluhy a zručností vychádzajúcich z praktických potrieb bežného života podľa sociálnej prispôsobivosti a jeho mentálneho potenciálu.
      - každý žiak má vypracovaný IVP
      - plánujeme overiť možnosti vzdelávania autistických detí v podmienkach praktickej školy
     • deťom s viacnásobným postihnutím postihnutím v triedach s individuálnym vzdelávacím programom
      - kde si v prispôsobených podmienkach a za odborného vedenia osvojujú niektoré elementárne vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré im umožnia získať určitú formu sebestačnosti, nájsť vhodnú formu komunikácie s ich okolím a napomáhať rozvoju motoriky
      - vyučovanie prebieha individuálne podľa IVP vypracovaných s ohľadom na možnosti jednotlivých detí


       
     • Praktická škola ( trojročná ) umožňuje alternatívne riešenie ďalšieho vzdelávania absolventom variantu B
      - pripravuje žiakov na život v rodine na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičuje ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách
      - výberom voliteľného predmetu sa profiluje zameranie praktickej školy v príprave žiakov na praktické činnosti v chránenom pracovisku alebo v domácnosti
      - voliteľné predmety sú tri:
      • Domáce práce a údržba domácnosti
      • Pomocné práce v kuchyni
      • Pomocné práce v záhradníctve a v aranžovaní     Výchova mimo vyučovania
     Zabezpečuje ju školský klub detí. Pri zabezpečovaní výchovnej činnost:
     - uplatňujeme tvorivo- humanististické vyučovanie, kde v centre pozornosti je žiak a jeho potreby a záujmy
     - posilňujeme priateľské vzťahy medzi rovesníkmi, rozvíjame prosociálne správanie s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov
     - zaujímavou a kvalitnou úrovňou záujmových útvarov motivujeme žiakov k spokojnému prežívaniu a napĺňaniu osobných potrieb a záujmov (ľudový súbor, počítačový a výtvarný krúžok)

     Naše pravidelné aktivity:
     - vydávanie školského časopisu IŠO
     - návštevy divadelných predstavení
     - účasť na výtvarných súťažiach
     - poriadanie besiedok k rôznym príležitostiam
     - organizácia športových turnajov (stolný tenis, hokej, vybíjaná, minifutbal)
     - základný plavecký výcvik
     - výlety, exkurzie
     - dni otvorených dverí
     - poskytovanie náčuvov študentom VŠ

     Realizujeme projekt predmetovej integrácie: “Výchova k manželstvu a rodičovstvu pre žiakov 9. ročníka“.

     Centrum špeciálno-pedagogického  poradenstva
     Prostredníctvom CŠPP pri ŠZŠ poskytujeme špeciálno-pedagogické a psychologické poradenské služby a starostlivosť deťom so ŠVVP a ich rodičom pri optimalizácii osobnostného, sociálneho a profesionálneho vývinu. V škole poskytujeme odborné poradenské služby:
     klinický psychológ utorok, streda 9,00 - 15,00
     výchovný poradca utorok 12,00 - 15,30 , piatok 11,00 – 14,00
     sociálna pedagogička  denne 7,00 -15,00

     Súčasťou dennej starostlivosti pri výchove a vzdelávaní žiakov našej školy je logopedická starostlivosť realizovaná skupinovou terapiou špeciálnymi pedagógmi v triedach.


     Informácie o Združení na pomoc mentálne postihnutým „DÚHA“
     Združenie je nezisková organizácia, ktorej založenie inicioval tím špeciálnych pedagógov ŠZŠ v Banskej Bystrici. Združenie Dúha vzniklo 31.1.2005. Cieľom združenia je podporovať a presadzovať aktivity, ktoré zlepšia kvalitu života zdravotne postihnutým deťom a ich rodičom


     Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v prospech Vašich detí

     riaditeľstvo školy