Navigácia

O škole Služby Školský vzdelávací program ŠKD Školský vzdelávací program ŠZŠ

Profil školy

Školský vzdelávací program ŠZŠ

 

Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, 974 11  Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                               

  

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

 

 

  • s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

  • so stredným stupňom mentálneho postihnutia

  • s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia

  • s autizmom s mentálnym postihnutím

    

    

   Banská Bystrica 2016

    

    

   Názov školy:

   Špeciálna základná škola

   Adresa školy:

   Ďumbierska 15,  974 11 Banská Bystrica

   IČO školy:

   00354252

   http://  :                                           

   www.specialnaskolabb. edupage.sk

   e-mail:                             

   specialnaskola@ gmail.com

   Kontakty:

   tel. +421 (0) 48 4141277, fax +421 (0) 48 4126052

   Riaditeľka školy:

   Mgr. Lýdia Miklošovičová

   Druh školy:

   škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami

   Názov ŠkVP

   Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie

   • s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
   •    so stredným stupňom mentálneho postihnutia
   • s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
   • s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

   Stupeň vzdelania:

   primárne vzdelanie

   Dĺžka štúdia:

   prípravný ročník + 9 ročníkov variant A

   prípravný ročník +  10 ročníkov variant B

   prípravný ročník +  10 ročníkov variant C

   prípravný ročník + 9 ročníkov žiaci s autizmom alebo

   ďalšími pervazívnymi  vývinovými poruchami s MP                   

   Forma štúdia:

   denná

   Vyučovací jazyk:

   slovenský

   Zriaďovateľ:

   Okresný úrad Banská Bystrica

   Adresa:

   Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

   Kontakty:

   tel.  048/4306 600, fax 048/4306 609

   Platnosť dokumentu od:

   1. septembra 2016

    

   Prerokované v PR:

   23. augusta 2016

   Prerokované v RŠ:

   11. októbra 2016

    

   Platnosť

    

   Dátum

   Zmeny, úpravy a pod.

   Platnosť

   ŠkVP od

    

    

    

    

   01. 09. 2016

   VP pre žiakov s MP schválilo MŠVVaŠ SR dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.

   VP pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím schválilo MŠVVaŠ SR dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20264:6-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJ      ZAMERANIE

    

   1.1 Charakteristika školy, jej veľkosť a vybavenosť (materiálno-technické        a priestorové podmienky)

    

   Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15 v Banskej Bystrici  na základe § 10 ods. 5, § 21, ods.1 a § 22 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 133, §140 a §161, ods. 21 a 23 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť zabezpečuje na základe rozpočtu prideleného Okresným úradom  Banská Bystrica v zmysle zákona  č. 597/2003

                                                  

   Súčasti školy:

    

   Školský klub detí pri ŠZŠ – zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú  dochádzku výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania.

   Školská jedáleň ako súčasť ŠZŠ – účelové školské zariadenie na výrobu jedál a nápojov, na konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov v čase ich pobytu v škole a školskom zariadení, pre zamestnancov škôl a školských zariadení a iných stravníkov. 

   Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, diagnostickú, psychologickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu (zaradená do siete listom MŠ SR č. 4834/97 zo dňa 17.10.1997 od 1.1.1998)

   Organizačne pričlenená organizácia: Praktická škola, Ďumbierska 15 Banská Bystrica.

    

    

   Predmet činnosti Špeciálnej základnej školy  v Banskej Bystrici.

    

  • Organizácia v súlade so  zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. (školský zákon) patrí medzi špeciálne školy. Poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spôsobom primeraným ich postihnutiu.

    

  • Škola – ŠZŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v súlade so základnými pedagogickými dokumentmi s cieľom poskytnúť úroveň primárneho vzdelania s prihliadnutím na danosti, schopnosti a záujmy žiaka tak, aby sa uplatnil v živote spoločnosti, prípadne úspešne ďalej študoval v odbornom učilišti, alebo v praktickej škole, schválených v sieti SŠ vydanej MŠVVaŠ SR.

  • Škola- praktická škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v súlade so základnými pedagogickými dokumentmi s cieľom poskytnúť nižšie stredné odborného vzdelania s prihliadnutím na danosti, schopnosti a záujmy žiaka tak, aby sa uplatnil v živote spoločnosti.

  • Špeciálna základná škola v Banskej Bystrici  v súlade so  zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) patrí medzi špeciálne školy. Poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spôsobom primeraným ich postihnutiu, po dôkladnom vykonaní psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostike.      Obsah vzdelávania žiakov v špeciálnej základnej škole je prispôsobený stupňu postihnutia žiakov a na základe týchto stupňov je škola vnútorne diferencovaná:

    

    variant A – vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
    variant B – vzdelávanie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia
    variant C – vzdelávanie žiakov s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho     postihnutia s individuálnym  výchovno-vzdelávacím programom

   vzdelávanie žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím – vzdelávanie žiakov s využitím  programu TEACCH


               V školskom roku 2001/2002 sa škola presťahovala s nevyhovujúcich priestorov do zrekonštruovanej budovy bývalej materskej školy v mestskej časti Sásová. V priebehu ďalších rokov sa začala realizovať nadstavba a prestavba za účelom rozšírenia priestorov o nové učebne, ktorá bola ukončená v októbri 2005. Budova je zateplená a má vymenené okná. Do nových priestorov boli presťahované triedy,  počítačové učebne, dielne,  cvičné kuchynky. Zabezpečili sme centrálne zamykanie - objekt je chránený bezpečnostným systémom.       

                Zriadené máme  tri rehabilitačno-relaxačné miestnosti. Dve pre žiakov variantu C (multisenzorickú miestnosť Snoezelen  a Nemov vodný svet) tretiu pre potreby vyučovania telesnej a športovej výchovy. Vymenili sme v triedach staré lavice a stoličky za nové, ktoré viac vyhovujú požiadavkám a potrebám našich žiakov. Aj  počítačové učebne sú vybavené nábytkom, ktorý spĺňa bezpečnostné a estetické požiadavky. Veľkým prínosom pre výchovu a vzdelávanie je dostatočné množstvo didaktickej a audiovizuálnej techniky a učebných pomôcok, ktoré sú samozrejmou súčasťou školy (počítače s kompletným vybavením, digitálny fotoaparát, kamera, DVD prehrávače, televízory, dataprojektor, interaktívne tabule a pod.). Počítačové učebne a internetová sieť je dostupná počas celého dňa. 

   Škola je plne organizovaná. Má 6 tried variant A, 2 triedy variant B, 5 tried variant C, 2 triedy pre žiakov s autizmom a 3 oddelenia školského klubu detí. Učebne sú rozmiestnené v troch pavilónoch, ďalšie priestory sú využívané ako telocvičňa, školské dielne, školské kuchynky,  relaxačno-rehabilitačné miestnosti, školská jedáleň a  školský klub detí a žiacka knižnica. Ku škole patrí  školská záhrada. Celý školský areál je rozsiahly, oplotený a využívaný na vyučovanie pracovného vyučovania, športových a relaxačných aktivít. Je umiestnený v centre sídliska. Areál je upravený, dotvárajú ho rozsiahle trávniky, ovocné stromy a okrasné dreviny.

   Práve uvedomenie si, že vyučovať neznamená odovzdávať žiakom poznatky, ale spôsobovať u žiakov radosť učiť sa v prirodzených podmienkach školy, potvrdzuje opodstatnenie vytvoriť také vzdelávacie prostredie (neprítomnosť ohrozenia – bezpečnosť a dôvera, zmysluplný obsah, možnosť výberu, primeraný čas, spolupráca, okamžitá spätná väzba, zvládnutie učiva), v ktorom budú vytvorené optimálne podmienky pre vytváranie vzťahov k sebe, k iným ľuďom a svetu tak, aby sa škola stala súčasťou života a život súčasťou školy a aby žiak v procese učenia získal kompetencie a to najmä v oblastiach komunikačných schopností, verbálnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne (personálne a interpersonálne) kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie.

   ŠZŠ  bude  pokračovať v napĺňaní vízie: „Vytvárať školu šťastných detí, zameranú na efektívny proces učenia sa v čistom, zdravom a bezpečnom prostredí“, pretože sme tu pre žiaka a to pre každého, aj pre toho menej zdatného a pretože každý žiak je iný, jedinečný.

   Naďalej budeme:

  • rešpektovať individuálne potreby detí a rodičov a rozvíjať učebné programy a metódy       práce, ktoré uľahčia žiakom integráciu do spoločnosti získaním kompetencií
  • dopĺňať materiálno-technické, didaktické vybavenie školy
  • udržiavať estetickú úroveň priestorov školy, ktorá zároveň pozitívne rozvíja emocionálne a estetické cítenie, tvorivosť a kreativitu žiakov
  • podporovať vzdelávanie zamestnancov a nové alternatívne formy vyučovania, vytvárať dostatočný priestor pre vlastnú samostatnosť zamestnancov, podporovať rozvoj chýbajúcich alebo menej rozvinutých kompetencií zamestnancov

  • organizovať  spoločenské podujatia, školské slávnosti, dni otvorených dverí, ktoré budú spojené s prezentáciu schopností a zručností žiakov
  • podporovať činnosť CŠPP a skvalitňovať jej služby pre klientov i rodičov

 

Silné stránky ŠZŠ

 • Škola dosahuje dobré výsledky v kvalite výchovy a vzdelávania hlavne realizáciou inovačných programov zameraných na vyučovanie regionálnej a environmentálnej výchovy a tiež výchovno-vzdelávacieho programu „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“.
 • Organizujeme školské slávnosti a dni otvorených dverí, ktoré sú spojené  s prezentáciou schopností a zručností žiakov.

 • Flexibilnosťou ponuky vzdelávania poskytujeme výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s mentálnym postihnutím spôsobom primeraným a prispôsobeným stupňu ich postihnutiu, s prihliadnutím na ich danosti, schopnosti a záujmy  tak, aby sa uplatnili v živote spoločnosti, prípadne úspešne ďalej študovali v odbornom učilišti alebo v praktickej škole.

 • Máme kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí sú tvoriví, flexibilní, kreatívni a stabilní.

 • Realizujeme pestré školské a mimoškolské aktivity, záujmové krúžky, prácu žiakov v školskom časopise, zapájanie sa do výtvarných, športových, speváckych... súťaží.
 • Máme: veľmi dobré podmienky na zavádzanie a rozvíjanie IKT, výborné materiálno-technické, didaktické a priestorové vybavenie   školy, veľký areál, ktorý slúži na športové aktivity, relaxáciu a vyučovanie pracovného vyučovania, multisenzorickú miestnosť SNOEZELEN s  relaxačno-rehabilitačným využitím,  Nemov vodný svet s rehabilitačným využitím, vysokú estetickú úroveň priestorov školy, ktorá pozitívne rozvíja  estetické a emocionálne  cítenie žiakov.
 • Školu propagujeme cez výstavy, súťaže, exkurzie škôl, náčuvy a prax študentov, vystúpenia ľudového súboru na verejnosti.
 • Poruchy správania riešime formou psychokorektívnych a psychoterapeutických sedení so psychológom, výchovným poradcom, sociálnym pedagógom, ÚPSVaR, políciou a pedopsychiatrom.
 • Slabé stránky ŠZŠ:

 • pretrvávajúce záškoláctvo žiakov – (aj keď sa zlepšila spolupráca  s ÚPSVaR  a políciou),

 • nedostatočná komunikácia a spolupráca s rodičmi rómskych žiakov aj napriek veľkej iniciatíve školy,
 • slabá podpora a zaangažovanosť zo strany rodičov,
 • zlé sociálne prostredie a nezáujem rodičov mnohých žiakov.
 •  

  Možnosti školy:

 • zvyšovanie možností využívať inovačné edukačné programy so zameraním na zážitkové učenie, aktivitu a slobodu žiaka,
 • zvyšovanie možností využívať IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • rešpektovanie učebných štýlov žiakov,
 • aplikácia aktivizujúcich vyučovacích metód, nových stratégií a foriem,
 • zvyšovanie záujmu o školu,
 • zlepšenie podpory a spolupráce s rodičmi a s verejnosťou,
 • modernizácia učební, didaktických pomôcok,
 • využitie areálu na športové a relaxačné účely,
 • získanie grantov  a nenávratných finančných prostriedkov na modernizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu,
 • propagácia školy na verejnosti.
 • Stravovanie:

  Stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov je zabezpečované v príjemnom prostredí vlastnej jedálne. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR. 

   

  1.7 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZ)

   

  Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek žiakov:

   v prípravnom ročníku až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích hodín,

   vyučovacia hodina trvá 45 minút, poslednú vyučovaciu hodinu možno skrátiť na 40 minút,

   s prihliadnutím na osobitosti žiakov môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami.

   

  Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy postupuje škola podľa platnej legislatívy. Pri organizovaní výletov, exkurzií, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov je dôležitou podmienkou informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka.

  Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických zamestnancov pri vzdelávaní podľa platných noriem:

   zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),

   výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti,

   lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu,

   dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

   

  BOZ je zamerané na ochranu žiakov pred úrazmi, rovnaké poučenie sa prevádza pred každou hodinou telesnej výchovy, pracovného vyučovania, výletom, exkurziou,  alebo inou hromadnou akciou.  Bezpečnosti a ochrane zdravia je venovaná sústavná a intenzívna pozornosť. Prakticky aj legislatívne zabezpečuje túto činnosť bezpečnostný technik. Žiaci sú pravidelne poučení o dodržiavaní BOZ  na začiatku školského roka. Sústavný dôraz sa kladie na dodržiavanie hygienických noriem, na stravovací a pitný režim žiakov. V škole sa rešpektuje zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivých a omamných látok.

  Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek žiakov tiež zabezpečuje ochranu zdravia:

   

  Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy postupuje podľa § 2 ods. 24 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách:

 • pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov

 • pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet žiakov v triede, ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet žiakov v triede, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby

   

  Škola má vypracovaný systém opatrení a smerníc, ktoré zaisťujú ochranu a bezpečnosť zdravia pri výchove a vzdelávaní:

 • školský poriadok
 • prevádzkový poriadok školy
 • vnútorný rozpis dozorov nad žiakmi
 • traumatologický plán a zabezpečenie prvej pomoci
 • evakuačný plán
 • Dôležitou podmienkou výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je aj primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov.

   

  1.8 Priestorové vybavenie

   

  a) pre manažment školy

 • – kancelária riaditeľa a zástupcu riaditeľa školy,

 • – kancelária pre ekonomický úsek,

   

  b) pre pedagogických zamestnancov školy

 • – zborovňa,

 • – kabinety pre učiteľov (priestor pre odkladanie pomôcok),

   

  c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom

 • – kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc pedagógom/žiakom/ rodičom,

   

  d) pre nepedagogických zamestnancov školy

 • – kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov,

   

  e) hygienické priestory

 • – sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov,

 • – šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi,

   

  f) odkladacie a úložné priestory

 • – pre učebné pomôcky,

 • – didaktickú techniku,

 • – skladové priestory,

 • – archív,

   

  g) informačno-komunikačné priestory

 • – knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT zariadením

 •   pripojenie na Internet,

   

  h) učebné priestory (interné/externé)

 • – učebne (s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania),

 • – odborné učebne,

 • – učebne pre vyučovanie pracovného vyučovania,

 • – telocvičňa,

 • – školský areál,

   

  i) spoločné priestory

 • – školská budova,

 • – školská jedáleň,

 • – školský dvor,

 • – priestory pre školský klub detí,

 • – priestor pre riešenie zdravotných problémov, bezpodnetová miestnosť.

   

   

1.2 Charakteristika žiakov:

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňujú  špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov. ŠZŠ poskytuje  výchovu a vzdelávanie:

a) pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia - variant A,

b) pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia - variant B,

c) pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  v kombinácii s iným postihnutím vzdelávaných podľa IVP - variant C

d)pre žiakov s autizmom s MP.

Do školy dochádzajú žiaci z Banskej Bystrice a okolia. Mnohí žiaci však dochádzajú každý deň do školy peši . Pozitívom školy je, že  väčšina žiakov dodržuje školský poriadok  a v správaní je hodnotená stupňom veľmi dobrý. Žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych školských a mimoškolských akcií, aktívne sa podieľajú na úprave exteriérov a interiérov školy, čo sa prejavuje aj na celkovej úprave tried a celého areálu školy. Vyskytujú sa však aj prípady porušovania školského poriadku, najčastejšie sú to prípady pretrvávajúceho záškoláctva, agresívne správanie, vulgárne vyjadrovanie, nerešpektovanie pokynov vyučujúcich,  ojedinele fajčenie v areáli školy. Žiakom s problémovým správaním, ktorým bolo udelené pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľa školy alebo znížená známka zo správania sa individuálne venuje psychológ školy a výchovný poradca.  Ukazovateľom dobrého  výchovného vedenia je, že žiakov s kladným vzťahom ku škole, k povinnostiam a rešpektovaním školského poriadku a šírenia dobrého mena školy je viac ako tých , ktorí školský poriadok porušujú.

Pri hodnotení prospechu žiakov je pozitívnym javom to, že väčšina žiakov prospieva a postupuje do ďalšieho ročníka.

Aj naďalej však bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť  žiakom s pridruženými psychickými problémami, záškoláctvu a v záujmových útvaroch budeme učiť žiakov aktívne využívať voľný čas.

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru (personálne zabezpečenie):

 

         Požiadavky na manažment školy - riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy sú v súlade s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov.

Rovnako aj pedagogická a odborná spôsobilosť pedagogických zamestnancov (učitelia, vychovávatelia v ŠKD, asistenti učiteľa) je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činností sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci musia zabezpečiť súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností v súlade so vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.

Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonómky, údržbár, upratovačky,  vodič, , kuchárky), je v súlade s platnými predpismi. Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.

Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy.

Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Psychologické poradenstvo a špeciálno-pedagogické poradenstvo v  ŠZŠ zabezpečuje Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva, ktoré je súčasťou školy. Psychológ  poskytuje odbornú psychologickú, diagnostickú a poradenskú činnosť individuálne ale i skupinové terapie, špeciálnopedagogickú starostlivosť žiakom poskytuje špeciálny pedagóg a sociálnu intervenciu sociálny pedagóg.

Práva a povinnosti zamestnancov ŠZŠ vymedzujú vnútorné predpisy školy, s ktorými sú zamestnanci oboznámení a majú ich k dispozícii.

Vedenie školy podporuje  vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania žiakov školy. Toto vzdelávanie sa realizuje podľa Plánu kontinuálneho  vzdelávania na príslušný rok v súlade s požiadavkami, zameraním školy a využiteľnosťou v praxi.

     Prioritnou úlohou školy je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický  zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať a zdokonaľovať svoje  majstrovstvo. Ďalšie vzdelávanie je zamerané predovšetkým na udržanie a zvyšovanie pedagogických kompetencií. zamestnancov.

V ŠZŠ pracuje stabilný kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Celkovo je 42 zamestnancov, z toho 1 riaditeľka školy, 1 zástupkyňa riaditeľky školy, 15 učiteľov v ŠZŠ a 2 učitelia v PrŠ,  3 vychovávateľky v ŠKD, 4 asistentky učiteľa, 1 pomocný vychovávateľ, 3 kuchárky, 1 vedúca ŠJ, 3 upratovačky, 1 údržbár, 1 vodič,  3 THP zamestnankyne, 3 odborní zamestnanci a1 fyzioterapeut.

 

1.4 Prijímanie žiakov na školu:

 

Podmienky prijímania žiakov do školy pre žiakov so ŠVVP – s  mentálnym postihnutím musia byť v súlade s  § 19   a s § 61 odst.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §5 odst. 3 pís. a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe školstva a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podľa §32 a v súlade s §46 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní a § 7 ods. 1 až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so ŠVVP poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.

Od povinnej školskej dochádzky nemožno žiaka oslobodiť. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade povinnej školskej dochádzky na jeden rok na písomnú žiadosť zákonného zástupcu.

 

1.5 Dlhodobé projekty:

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných  a stredných školách

Škola sa zapojila do národného projektu Ústavu informácií a prognóz školstva  ,,Modernizácia vzdelávacieho procesu na základnej škole a strednej škole“. Cieľom týchto projektov bola zmena formy vyučovania na školách s využitím moderných technológií vo vyučovacom procese a zabezpečenie IKT pre modernizáciu vzdelávania. Z projektu máme kompletné vybavenie  odbornej učebne.

Snoezelen – multisenzorická stimulácia       

Zapojili sme sa do Grantového programu Hodina deťom. Správna rada Nadácie pre deti Slovenska podporila náš projekt SNOEZELEN. Ide o multisenzorickú miestnosť s terapeutickým a relaxačným zameraním, ktorú využívame v rámci VVP, mimoškolských aktivít  a aktivít CŠPP.

 

Nemov vodný svet

Vytvorenú máme terapeuticko-stimulačnú miestnosť v koncepte Snoezelen  /v dizajne rozprávky "Hľadá sa Nemo"/. Táto miestnosť pomáha deťom s mentálnym a viacnásobným postihnutím zlepšiť psychosomatické predpoklady na učenie, integráciu, socializáciu a tým zvyšuje ich šance viesť plnohodnotný život s uplatnením sa na trhu práce.

Vodný Snoezelen je štrukturované prostredie, ktoré slúži na stimuláciu viacerých zmyslov a aktiváciu motoriky. V spojení s fyzioterapiou a masážami výrazne napomáha zlepšeniu zdravotného stavu a psychických procesov.

 

Projekt Infovek

Projekt bol zameraný na rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov, inováciu edukačného procesu, rozvoj záujmových aktivít žiakov, získavanie ďalšej počítačovej techniky. V súčasnosti  z tohto istého projektu máme aj interaktívnu tabuľu.

 

Národný projekt ,,Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“- Digiškola máme dva digitále sety – interaktívnu tabuľu a notebook, ktoré využívame vo VVP.

Národný projekt ,,Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“- nové diagnostické a edukačné balíčky a poradenské metódy pre účely výchovno-poradenských aktivít so žiakmi so ŠVVP.

Národný projekt ,, Aktivizujúce metódy vo výchove“máme dve interaktívne tabule a vyškolených máme 7 pedagogických zamestnancov.

Zdravie na školách – ,, Mliečny program“je projekt zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu.

 

Ovocie pre školy – ,, Ovocný program“-  projekt zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu.

  

Integrované tematické vyučovanie regionálnej a environmentálnej výchovy

Environmentálne  a regionálne aktivity majú svoju dlhodobú tradíciu, ktorá je viditeľná v exteriéri i interiéri školy. Areál školy vytvára veľmi dobré prostredie na environmentálne aktivity žiakov.

Medzi environmentálne aktivity možno zaradiť každoročnú aktivitu Deň Zeme - čistenie areálu a okolia školy, ale i zber druhotných surovín a zber liečivých rastlín, ktorý má už dlhodobú

tradíciu na našej škole.

Regionálne aktivity  majú celoročnú tému ,,Tradičný ľudový kalendár a Rok na dedine“. Cieľom tejto výchovy je cez znalosť kultúry a históriu regiónu osvojiť si niektoré remeselnícke zručnosti, hudobné, spevácke a tanečné prejavy a tiež prepojiť regionálnu výchovu s rodinnou výchovou a spoločenským životom v našom meste.

 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

 

Spolupráca s rodičmi ,prípadne zákonnými zástupcami žiakov sa realizuje predovšetkým prostredníctvom osobnej komunikácie s triednymi učiteľmi, vedením školy, jednotlivými vyučujúcimi a vychovávateľmi.

Tiež sú to pravidelné, plánované zasadnutia  Rady školy. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých výsledkoch školy, riešenie problémových výchovných situácií, organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi je mimoriadne významná nielen pre školu ale hlavne pre verejnosť a dobré meno školy. Spolupracujeme s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica,  občianskym združením PONS, ktoré zriadilo centrum voľného času pre mentálne postihnutých a ktoré  poskytuje voľnočasové aktivity pre žiakov, so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica (SPOSA-BB) , so združením Dúha, ktoré má sídlo v ŠZŠ a ktoré svojou činnosťou podporuje rôzne aktivity a podujatia poriadané školou, s mnohými súkromnými sponzormi, ktorí pomáhajú pri napĺňaní strategických cieľov školy,  rozvoji projektov školy, pri zabezpečovaní mimoškolských aktivít žiakov, s Detským domovom Srdiečko a  Svetluška, s ÚPSVa R monitorujeme žiakov, aktualizujeme údaje o problémových žiakoch v oblasti školskej dochádzky a starostlivosti o deti zo strany rodičov .

Prezentácia školy na verejnosti predstavuje proces zviditeľňovania sa a budovania pozitívneho imidžu školy. Verejnosť pre nás predstavujú žiaci a ich rodiny, zamestnanci školy, okolitá komunita  ale aj štátne školské a neškolské orgány a organizácie.

Hlavným cieľom ŠZŠ je rozširovať vzťahy s okolitými subjektami, najmä s tými, ktoré sa zameriavajú na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 Učíme žiakov učiť sa pre život, lebo škola musí byť  súčasťou života a život súčasťou školy

( žiaci sa učia čo najviac na reálnych situáciách života a  pre reálny život,  čím je zabezpečený priamy kontakt žiakov s intaktnou populáciou).

Aktuálne informácie ponúka aj internetová stránka školy kde sú zverejnené údaje o škole, o školských a mimoškolských aktivitách a fotodokumentácia.

Školský časopis a mimoškolská činnosť:

Časopis „IŠO“ je vydávaný od roku 2001. Svoje miesto tu majú práce našich žiakov, kresby, hádanky, krížovky, školské vtipy, ale aj zaujímavé príbehy zo zážitkov detí a ich neopakovateľné prežívanie rôznych životných situácií.

V rámci voľno-časových aktivít môžu žiaci podľa vlastného záujmu rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a tvorivosť v krúžkoch, ktoré si vyberajú  na začiatku každého školského roka. V škole najčastejšie pracujú krúžky:  počítačové, ľudový súbor, šikovných rúk, športový, tvorivé dielne, multisenzorická  stimulácia a relaxácia, arteterapia.

 

2. Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie

 

2.1 Ciele výchovy a vzdelávania:

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

 poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,

 rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,

 viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,

 rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,

 podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

 umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,

 vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,

 podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

 viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie.

2.2  Stupeň vzdelania

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Dĺžka vzdelania

9 rokov

Forma štúdia:

denná

Spôsob ukončenia štúdia:

a) úspešným absolvovaním ŠkVP žiak získa primárne vzdelanie

b) ukončením PŠD 16. rokom veku

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie s doložkou“

a) ,,Žiak získal primárny stupeň vzdelania“.

b) ,,Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku“.

Stupeň vzdelania:

primárne vzdelanie

Možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa:

pokračovať vo vzdelávaní v odbornom učilišti

 

2.3  Profil absolventa

 

Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti.

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:

– pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,

 

– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku,

 

– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,

 

– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),

 

– využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,

 

– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií,

 

– získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami,

 

– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

– chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,

 

– rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností,

 

– váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať,

 

– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

 

– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

 

– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr,

 

– uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.

 

2.4 Vzdelávacie oblasti

 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti

Rozvíjanie grafomotorických zručností

Matematika a práca s informáciami

Matematika

Informatika

 

Človek a príroda

Vecné učenie

Fyzika

Chémia

Biológia

 

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

Človek a hodnoty

Etická výchova

Náboženská výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

 

2.5 Vzdelávacie štandardy

 

Vzdelávacie štandardy špeciálna základná škola pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia nemá.

2.6 Učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia   pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ ročník

P.r

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk              a literatúra

 

8

8

8

7

6

6

5

5

5

58

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

2

rozvíjanie komunikačnej schopnosti

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

rozvíjanie grafomotorických zručností

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

69

Človek a príroda

vecné učenie

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

4

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

3

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

biológia

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

 

14

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

 

 

2

2

3

 

 

 

7

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

2

dejepis

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

geografia

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

 

18

Človek a hodnoty

etická výchova/ náboženská výchova

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

 

5

Matematika a práca     s informáciami

matematika

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

39

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

5

informatika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

 

52

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

1

1

2

3

4

4

4

4

4

4

31

1

2

1

1

 

 

1

2

2

2

12

 

43

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

 

20

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

 

30

Spolu povinná časť

18

18

19

20

21

22

23

24

24

25

214

Voliteľné hodiny

2

4

4

4

4

4

3

4

4

4

37

Spolu:

povinná časť + voliteľné hodiny

 

20

22

23

24

25

26

26

28

28

29

251

                                     

 

2.6.1 Poznámky

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a celkový počet vyučovacích hodín je presne určený.

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie sa vyučujú v skupinách s maximálnym počtom 6 žiakov. Skupiny sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.

4. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo žiakov najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede najnižšieho ročníka. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.

5. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

6. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.

7. Voliteľné hodiny učebného plánu sú použité na posilnenie povinných predmetov:

ročník

voliť. hodina

predmet

zdôvodnenie

P.r.

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

1.

1

VUC

posilniť úroveň rozumových a poznávacích schopností

 

2

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

TSV

posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

2.

1

VUC

posilniť úroveň rozumových a poznávacích schopností

 

1

MAT

matematické vedomosti precvičovať formou výukových programov

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

TSV

posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

3.

1

VUC

Posilniť úroveň rozumových a poznávacích schopností

 

1

MAT

Matematické vedomosti precvičovať formou výukových programov

 

1

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

4.

1

SJL

Zdokonaľovanie čitateľských zručností, čítanie s porozumením

 

1

VLA

Posilniť učivo jednotlivých tematických okruhov

 

1

MAT

Matematické vedomosti precvičovať formou výukových programov

 

1

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

5.

1

SJL

zdokonaľovanie čitateľských zručností, čítanie s porozumením

 

1

VLA

posilniť učivo jednotlivých tematických okruhov

 

1

TSV

posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

 

1

MAT

matematické vedomosti precvičovať formou výukových programov

6.

1

MAT

matematické vedomosti precvičovať formou výukových programov

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

TSV

posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

7.

1

IFN

Rozvíjať počítačové zručnosti žiakov

 

2

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

8.

1

IFN

Rozvíjať počítačové zručnosti žiakov

 

2

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

TEV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

9.

1

IFN

Rozvíjať počítačové zručnosti žiakov

 

2

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

Vysvetlivky skratiek: SJL – slovenský jazyk a literatúra, MAT – matematika, VUC – vecné učenie, VLA – vlastiveda, TSV – telesná a športová výchova, IFN – informatika,  PVC – pracovné vyučovanie,

 

2.7 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

 

Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môže začať plniť povinnú školskú dochádzku v prípravnom ročníku ak nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia prvého ročníka.

Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, čomu musí zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy.

V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.

Žiakovi s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú logopedickú terapiu školský logopéd.

Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní

a) v špeciálnych základných školách,

b) v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole,

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii.

 

2.8 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

 

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant A) sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6 žiakov, druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov, šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov.

Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch.

 

2.9 Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania

 

Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu je podmienená potrebným personálnym zabezpečením podľa nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek formulovaných v platnej legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch).

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci

spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície),

sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu,

podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov,  

zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite.

Pedagogickí zamestnanci

spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou,

preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi,

uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.

Asistent učiteľa

spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.

Odborní zamestnanci

Odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie.

2.10 Povinné materiálno – technické a priestorové zabezpečenie výchovy  a vzdelávania

Dôležitou podmienkou výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je aj primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov.

Priestorové vybavenie

a) pre manažment školy

– kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy,

– kancelária pre ekonomický úsek,

b) pre pedagogických zamestnancov školy

– zborovňa,

– kabinety pre učiteľov (priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok),

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom

– kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc pedagógom/žiakom,

d) pre nepedagogických zamestnancov školy

– kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov,

e) hygienické priestory

– sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov,

– šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi,

f) odkladacie a úložné priestory

– pre učebné pomôcky,

– didaktickú techniku,

– skladové priestory,

– archív,

g) informačno-komunikačné priestory

– knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT zariadením

– a pripojením na Internet,

h) učebné priestory (interné/externé)

– učebne (s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania),

– odborné učebne,

– špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania vybavené vhodným náradím a pomôckami,

– telocvičňa,

i) spoločné priestory

– školská budova,

– školská jedáleň,

– školský dvor,

– priestory pre školský klub detí.

 

2.11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek žiakov:

 v prípravnom ročníku až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích hodín,

 vyučovacia hodina trvá 45 minút, poslednú vyučovaciu hodinu možno skrátiť na 40 minút,

 s prihliadnutím na osobitosti žiakov môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami.

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy postupuje škola podľa platnej legislatívy. Pri organizovaní výletov, exkurzií, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov je dôležitou podmienkou informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka.

 Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických zamestnancov pri vzdelávaní podľa platných noriem:

 zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),

 výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti,

 lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu,

 dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

 

2.12 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je vypracovaný na základe vzdelávacieho programu (VP) pre žiakov s MP pre primárne vzdelávanie.

ŠkVP je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje edukácia na danej špeciálnej základnej škole. Musí byť vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným VP. Uvádza víziu, ciele, poslanie a zameranie konkrétnej školy s ohľadom na potreby žiakov. Reflektuje tiež možnosti obce a regiónu. Konkretizuje obsah vzdelávania ako profiláciu školy v učebnom pláne s využitím všetkých voliteľných hodín.

Na vypracovaní ŠkVP by sa mali podieľať všetci pedagogickí zamestnanci školy. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy a zverejní ho na prístupnom mieste.

3. Školský vzdelávací program pre žiakov so stredným stupňom   mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie

 

3.1 Ciele výchovy a vzdelávania:

 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je

 rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu,

 rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom živote,

 zamerať sa na pripravenosť v praktickom živote s možnosťou prirodzenej integrácie do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou,

 podnecovať žiakov k mysleniu na podklade názoru a k riešeniu problémov,

 učiť žiakov chrániť si svoje zdravie a zdravie iných.

 

3.2 Stupeň vzdelania

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Dĺžka vzdelania

10 rokov

Forma štúdia:

denná

Spôsob ukončenia štúdia:

a) úspešným absolvovaním ŠkVP žiak získa primárne vzdelanie

b) ukončením PŠD 16. rokom veku

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie s doložkou“

a) ,,Žiak získal primárny stupeň vzdelania“.

b) ,,Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku“.

Stupeň vzdelania:

primárne vzdelanie

Možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa:

pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole

 

3.3 Profil absolventa

 

Absolvent primárneho stupňa vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti na elementárnej úrovni.

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:

– vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti,

– rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,

– zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu

– je schopný vyjadriť svoj názor,

– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,

– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh  a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie,

– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,

– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

– využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie,

– ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom,

– ovláda základy čítania, písania, počítania a využíva ich k svojmu vzdelávaniu,

– dokáže pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,

– dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení problémov,

– uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti.

 

3.4 Vzdelávacie oblasti

 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti

Rozvíjanie grafomotorických zručností

Matematika a práca s informáciami

Matematika

Informatika

Človek a príroda

Vecné učenie

Človek a hodnoty

Etická výchova

Náboženská výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

 

3.5 Vzdelávacie štandardy

Pre žiakov so stredným stupňom  mentálneho postihnutia nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru postihnutia žiakov.

3.6  Učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia   pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ ročník

P.r

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Spolu

Jazyk                             a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

 

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

28

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

3

rozvíjanie komunikačnej schopnosti

5

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

31

rozvíjanie grafomotoric- kých zručností

2

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

8

 

70

Človek a príroda

vecné učenie

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

25

 

25

Človek                           a hodnoty

etická výchova/ náboženská výchova

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

6

 

6

Matematika a práca                            s informáciami

matematika

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

31

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

informatika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

 

40

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

48

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

13

 

61

Umenie                                              a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

 

43

Spolu povinná časť

18

18

19

20

20

21

21

22

22

22

22

225

Voliteľné hodiny

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

42

Spolu:

povinná časť + voliteľné hodiny

 

20

22

23

24

24

25

25

26

26

26

26

267

 

3.6.1 Poznámky

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a celkový počet vyučovacích hodín je presne určený.

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami podľa platnej legislatívy. V rámci vyučovania je možná individuálna práca s vybranými žiakmi s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia, narušenia.

3. Vyučovaciu hodinu špecifického vyučovacieho predmetu rozvíjanie komunikačnej schopnosti môžu zabezpečovať dvaja pedagogickí zamestnanci.

4. V 5. až 10. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie sa vyučujú v skupinách s maximálnym počtom žiakov 6. Skupiny sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.

5. V 5. až 10. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo žiakov najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede najnižšieho ročníka. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.

6. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

7. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.

7. Voliteľné hodiny učebného plánu sú použité na posilnenie povinných predmetov:

ročník

volit. hodina

predmet

zdôvodnenie

P.r.

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

TSV

posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

1.

1

MAT

matematické vedomosti precvičovať formou výukových programov

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

2

TSV

posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

2.

1

SJL

hravou formou zlepšovať vyjadrovanie a porozumenie

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

2

TSV

posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

3.

1

SJL

Hravou formou zlepšovať vyjadrovanie a porozumenie

 

1

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

2

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

4.

1

SJL

Hravou formou zlepšovať vyjadrovanie a porozumenie

 

1

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

2

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

5.

2

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

2

TSV

posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

6.

2

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

2

TSV

posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

7.

1

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

2

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

 

1

IFN

Rozvíjať počítačové zručnosti žiakov

8.

1

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

IFN

Prehlbovanie vedomostí pomocou výukových  programov  internetu

 

2

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

9.

1

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

IFN

Prehlbovanie vedomostí pomocou výukových  programov  internetu

 

2

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

10.

1

PVC

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

1

IFN

Rozvíjať počítačové zručnosti žiakov

 

2

TSV

Posilňovanie fyzického zdravia a zdravého životného štýlu

 

Vysvetlivky skratiek: SJL – slovenský jazyk a literatúra, MAT – matematika, TSV – telesná a športová výchova, IFN – informatika,  PVC – pracovné vyučovanie,

 

3.7 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia

 

Vzdelávanie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na praktický život, na schopnosť žiakov osvojiť si základy vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.

Žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní

a) v špeciálnych základných školách,

b) v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole alebo v domove sociálnych služieb

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii.

 

3.8 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

 

 Dostatok času v dennom režime venovať jednotlivým zložkám tak, aby sa denne vystriedali všetky činnosti v primeranom rozsahu,

 optimálny režim výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s vekovými možnosťami, špeciálnymi potrebami žiakov, zohľadnením dochádzajúcich žiakov v zhode s obsahom vzdelávania a vhodnými spôsobmi učenia,

 optimálny režim života školy v súlade spotrebami žiakov a ich bezpečnosti (režim odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržiavaním hygieny, záujmová činnosť, mimoriadne situácie),

 uplatňované metódy, formy a prístupy pri vzdelávacom procese, spôsob delenia tried, zlučovanie žiakov z rôznych ročníkov podľa platnej legislatívy.

 

3.9 Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania

 

Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je podmienená potrebným personálnym zabezpečením podľa nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek formulovaných v platnej legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch).

Vedúci pedagogickí zamestnanci

spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície),

sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu,

podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov, zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite.

Pedagogickí zamestnanci

spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou,

preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi,

uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.

Asistent učiteľa

spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.

Odborní zamestnanci

Odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie.

 

3.10 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania

 

Dôležitou podmienkou pre uskutočňovanie Štátneho vzdelávacieho programu je primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov.

Priestorové vybavenie

a) pre manažment školy

- kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy,

- kancelária pre ekonomický úsek,

b) pre pedagogických zamestnancov školy

- zborovňa,

- kabinety pre učiteľov (priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok),

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom

- kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc

pedagógom/žiakom,

d) pre nepedagogických zamestnancov školy

- kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov,

e) hygienické priestory

- sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov,

- šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi,

f) odkladacie a úložné priestory

- pre učebné pomôcky,

- didaktickú techniku,

- skladové priestory,

- archív,

g) informačno-komunikačné priestory

- knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT zariadením

a pripojením na Internet

h) učebné priestory (interné/externé)

- učebne (s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania),

- odborné učebne,

- špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania vybavené

vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami,

- telocvičňa,

i) spoločné priestory

- školská budova,

- školská jedáleň,

- školský dvor,

- priestory pre školský klub detí..

 

3.11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove                      a vzdelávaní

 

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy postupuje škola podľa platnej legislatívy. Pri organizovaní výletov, exkurzií, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov je dôležitou podmienkou informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka.

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní podľa platných noriem:

 zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),

 výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti,

 lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu,

 dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

 

3.12 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je vypracovaný na základe vzdelávacieho programu (VP) pre žiakov s MP pre primárne vzdelávanie.

ŠkVP je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje edukácia na danej špeciálnej základnej škole. Musí byť vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným ŠVP. Uvádza víziu, ciele, poslanie a zameranie konkrétnej školy s ohľadom na potreby žiakov. Reflektuje tiež možnosti obce a regiónu. Konkretizuje obsah vzdelávania ako profiláciu školy v učebnom pláne s využitím všetkých voliteľných hodín.

Na vypracovaní ŠkVP by sa mali podieľať všetci pedagogickí zamestnanci školy. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy a zverejní ho na prístupnom mieste.

 

4. Školský vzdelávací program pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie

 

4.1 Ciele výchovy a vzdelávania:

 

Cieľom primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia je

 umožniť žiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať pri jeho vzdelávaní podľa vlastných schopností, individuálnym tempom,

 prispievať k maximálnemu rozvoju osobnosti žiaka, primerane k jeho schopnostiam a predpokladom,

 pripraviť žiaka na bežný život primerane k jeho schopnostiam.

 

4.2 Stupeň vzdelania

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

Dĺžka vzdelania

10 rokov

Forma štúdia:

denná

Spôsob ukončenia štúdia:

a) úspešným absolvovaním ŠkVP žiak získa primárne vzdelanie

b) ukončením PŠD 16. rokom veku

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie s doložkou“

a) ,,Žiak získal primárny stupeň vzdelania“.

b) ,,Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku“.

Stupeň vzdelania:

primárne vzdelanie

Možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa:

pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole

 

4.3  Profil absolventa

 

Absolvent by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach podľa

jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností.

Čiastočne až úplne samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti (signalizovať potrebu, hygienické návyky, spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, stolovanie,...).

Mať vybudované sociálne vzťahy v užšom (trieda, škola, učitelia, asistenti, spolužiaci atď.) a širšom (mimo zariadenia školy) sociálnom prostredí.

Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiaka (intelekt, pridružené postihnutia,...).

Absolvent na základe výsledkov svojich individuálnych schopností sa môže zaradiť do praktickej školy (podľa možností a schopností jednotlivcov) .

Absolvent programu primárneho vzdelávania disponuje v rámci svojich schopností týmito kľúčovými kompetenciami:

vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopností, adekvátne stupňu postihnutia,

v materinskom jazyku na prijateľnej úrovni rozumie hovorenému slovu (textu),

dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor,

dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácií podľa svojich schopností,

využíva základné informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa,

osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov,

teší sa z vlastných výsledkov,

vníma problémové situácie v triede, oboznamuje sa s nimi, s pomocou pedagóga sa ich pokúša riešiť,

uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti,

je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou zovňajšku človeka.

 

4.4 Vzdelávacie oblasti

 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

 

Jazyk a komunikácia

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti

Rozvíjanie sociálnych zručností

Rozvíjanie grafomotorických zručností

Matematika a práca s informáciami

Matematika

Informatika

Človek a príroda

Vecné učenie

Človek a hodnoty

Etická výchova

Náboženská výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Zdravie a pohyb

Zdravotná telesná  výchova

 

4.5 Vzdelávacie štandardy

Pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru postihnutia žiakov.

 

4.6 Učebný plán pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ ročník

P.r

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Spolu

 

Jazyk a komunikácia

rozvíjanie komunikačnej schopnosti

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

38

rozvíjanie sociálnych zručností

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

rozvíjanie grafomotorických zručností

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

15

 

82

Človek a príroda

vecné učenie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

 

11

Človek a hodnoty

etická výchova/ náboženská výchova

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

 

4

Matematika a práca s informáciami

matematika

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

informatika

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

2

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

2

 

26

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

2

2

2

2

3

3

3

2,5

2,5

2,5

2,5

27

 

 

 

 

 

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

4

 

31

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

 

22

Zdravie a pohyb

zdravotná telesná výchova

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

 

44

Spolu povinná časť

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

192

Voliteľné hodiny

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

28

Spolu:

povinná časť + voliteľné hodiny

 

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

220

 

4.6.1 Poznámky

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a celkový počet vyučovacích hodín je presne určený.

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Člení sa na vzdelávaciu a relaxačnú časť. V rámci vyučovania je možná individuálna práca s vybranými žiakmi s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia, narušenia.

3. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie, a to členenie vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami podľa platnej legislatívy.

4. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

5. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

6. Skupina zdravotnej telesnej výchovy sa zriadi pri počte najmenej štyroch žiakov.

Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.

7. Voliteľné hodiny učebného plánu sú použité na posilnenie povinných predmetov:

 

ročník

Volit. hodina

predmet

Zdôvodnenie

P.r.

1

RSZ

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

1.

1

RSZ

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

2.

1

RSZ

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

3.

1

RSZ

Rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

Rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

4.

1

RSZ

Rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

Rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

5.

1

RSZ

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

6.

1

RSZ

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

7.

1

RSZ

Rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

Rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

8.

1

RSZ

Rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

Rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

9.

1

RSZ

Rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

Rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

10.

1

RSZ

Rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

ZTV

Rozvíjanie pohybovej aktivity , rozvoj poznávacích činností

 

Vysvetlivky skratiek: RSZ – rozvíjanie  sociálnych zručností, ZTV – zdravotná telesná výchova,

 

4.7 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia

 

Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča predovšetkým blokové vyučovanie. Vyučovanie sa člení na vzdelávaciu a relaxačnú časť.

V prípade, že žiak zvládol obsah vzdelávania a splnil kritéria na prijatie do špeciálnej základnej školy - variant B, môže tam byť preradený.

Žiakovi s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú logopedickú intervenciu školský logopéd.

Žiaci s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní

a) v špeciálnych základných školách,

b) v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole alebo v domove sociálnych služieb,

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii.

Žiakovi skončí plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16.rok veku (§ 22 ods.1 zákon č. 245/2008). Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku (podľa § 22 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z .).

 

4.8 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania:

- dennou formou (poldenné v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v

týždni),

- formou individuálneho vzdelávania na základe rozhodnutia riaditeľa po predchádzajúcej žiadosti zákonného zástupcu.

- Vyučovací čas žiaka je 20 hodín týždenne.

- Vyučovacie hodiny vzhľadom na psychické osobitosti detí sú členené do kratších časových úsekov.

- Dĺžka časových úsekov sa stanovuje individuálne

- Vzdelávanie sa realizuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného pre každého žiaka individuálne.

 

4.9 Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania

 

Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu je podmienená potrebným personálnym zabezpečením podľa nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek formulovaných v platnej legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch).

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci

spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície),

sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu,

podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov,

zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite.

Pedagogickí zamestnanci

spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou,

preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi,

uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.

 

Asistent učiteľa

spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.

 

Odborní zamestnanci

Odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie.

 

4.10 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy   a vzdelávania

 

Materiálno-technické vybavenie tried napomáha dosahovať stanovené ciele primárneho vzdelávania a zároveň podporuje komplexný proces výchovno-vzdelávacej rehabilitácie žiakov.

Dôležitá je úprava širšieho prostredia, jeho členenie na: relaxačnú časť, zmyslovú záhradu a fyzioterapeutickú časť.

Trieda nemusí mať charakter bežnej triedy, jej vybavenie by malo zodpovedať stanoveným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu. Je nutné vybaviť ju základnými špeciálnymi učebnými pomôckami, na relaxačnú aj vzdelávaciu činnosť.

Vzdelávacie pomôcky - počítače, tablety, interaktívna tabuľa, modelovacie hmoty, maliarske stojany, CD prehrávač, pracovné stoly, Orffovo inštrumentárium.

Špeciálne učebné pomôcky - hmatové dosky, zvukové zariadenia, prostriedky na uľahčenie komunikácie (piktogramy, obrázková abeceda, posunková reč, prstová abeceda), špeciálne počítačové doplnky.

Kompenzačné pomôcky - audiovizuálne pomôcky, stoličky Aris, invalidný vozík, , polohovacie stoly.

Relaxačné pomôcky - polohovacie ležadlá, vodná posteľ, pieskové stoly, masážne koberčeky, fit lopty.

Priestorové vybavenie

Pri priestorovom vybavení je potrebné rešpektovať závažnosť zdravotného stavu žiaka s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia vytvorením bezbariérových priestorov (vchodové vstupy do budov a iné).

a) pre manažment školy

- kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy,

- kancelária pre ekonomický úsek,

b) pre pedagogických zamestnancov školy

- zborovňa,

- kabinety pre učiteľov (priestor na odkladanie pomôcok),

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby

- kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc

pedagógom/žiakom,

- logopedická miestnosť s vybavením,

- samostatná rehabilitačná miestnosť,

d) pre nepedagogických zamestnancov školy

- kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov,

e) hygienické priestory

- sociálne zariadenia pre žiakov (s kompletným vybavením pomôckami osobnej

hygieny) a zamestnancov,

- šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi,

f) odkladacie a úložné priestory

- pre učebné pomôcky,

- didaktickú techniku,

- skladové priestory,

- archív,

g) informačno-komunikačné priestory

- knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT zariadením

a pripojením na Internet

h) učebné priestory (interné/externé)

- učebne (s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania),

- odborné učebne (počítačová učebňa vybavená špeciálnymi pomôckami na ovládanie

PC),

- špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania,

- telocvičňa,

i) spoločné priestory

- školská budova,

- školská jedáleň,

- školský dvor.

 

4.11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove    a vzdelávaní

 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní podľa platných noriem:

 zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),

 výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti,

 lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu,

 dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

 

4.12 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

 

Školský vzdelávací program pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia je vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.

Školský vzdelávací program je vypracovaný pre každého žiaka osobitne a tvorí súčasť IVP.

5. Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s  mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie

 

5.1 Ciele výchovy a vzdelávania:

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím je rozvinutie kľúčových kompetencií (spôsobilostí) na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a maximálne možné integrovanie do spoločnosti.

 

 1. Stupeň vzdelania

   

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

Dĺžka vzdelania

9 rokov

Forma štúdia:

denná

Spôsob ukončenia štúdia:

a) úspešným absolvovaním ŠkVP žiak získa primárne vzdelanie

b) ukončením PŠD 16. rokom veku

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie s doložkou“

a) ,,Žiak získal primárny stupeň vzdelania“.

b) ,,Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku“.

Stupeň vzdelania:

primárne vzdelanie

Možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa:

pokračovať vo vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole

 

 

 1. Profil absolventa

 

Žiak je pripravený na ďalšie vzdelávanie a prípravu na povolanie v triede s individuálnym vzdelávacím programom v praktickej škole alebo v odbornom učilišti v oblasti komunikácie, sociálnych a manuálnych zručností.

 

5.4 Vzdelávacie oblasti

 

Obsah vzdelávania pre žiakov s AU alebo PVP s MP tvoria vzdelávacie oblasti, ktoré obsahujú jednotlivé vyučovacie predmety.

Obsah a ciele jednotlivých vyučovacích predmetov sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam každého žiaka.

Obsah vzdelávania sa chápe ako podklad, ktorý má učiteľ tvorivo rozvíjať, rozširovať alebo redukovať, v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností každého žiaka.

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností

Rozvíjanie grafomotorických zručností a písania

Matematika a práca s informáciami

Matematika

Informatika

 

Človek a príroda

Vecné učenie

Fyzika

Chémia

Biológia

 

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

Človek a hodnoty

Etická výchova

Náboženská výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

 

 1. Vzdelávacie štandardy

   

  Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym

  postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy.

   

  5.6 Učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským

   

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ ročník

P.r

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

35

rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnej zručností

8

7

8

8

7

4

4

2

2

2

52

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

rozvíjanie grafomotorických zručností a písania

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

5

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

5

 

102

Človek a príroda

vecné učenie

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

3

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

biológia

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

 

10

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

 

 

2

3

3

 

 

 

8

dejepis

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

geografia

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

 

17

Človek a hodnoty

etická výchova/ náboženská výchova

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

 

5

Matematika a práca s informáciami

matematika

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

38

informatika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

 

41

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

 

28

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

10

 

20

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

 

20

Spolu povinná časť

19

20

22

22

22

23

23

24

24

25

224

Voliteľné hodiny

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

Spolu:

povinná časť + voliteľné hodiny

 

20

22

24

24

24

25

25

26

26

27

243

 

5.6.1 Poznámky

1. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami v zmysle platnej legislatívy.

2. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

3. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.

4.Voliteľné (disponibilné) hodiny škola využíva na rozširovanie a prehlbovanie obsahu predmetov.

7. Voliteľné hodiny učebného plánu sú použité na posilnenie povinných predmetov:

 

ročník

Volit. hodina

predmet

Zdôvodnenie

P.r.

1

RGP

rozvíjanie grafomotoických  zručností a tým komunikačnej schopnosti  nadväzovania kontaktov.

1.

1

RGP

rozvíjanie grafomotoických  zručností a tým komunikačnej schopnosti  nadväzovania kontaktov.

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

2.

1

RGP

rozvíjanie grafomotoických  zručností a tým komunikačnej schopnosti  nadväzovania kontaktov.

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

3.

1

RGP

rozvíjanie grafomotoických  zručností a tým komunikačnej schopnosti  nadväzovania kontaktov.

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

4.

1

RGP

rozvíjanie grafomotoických  zručností a tým komunikačnej schopnosti  nadväzovania kontaktov.

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

5.

1

RVR

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

6.

1

RVP

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

7.

1

RVP

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

8.

1

RVP

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

9.

1

RVP

rozvíjanie komunikačných schopností, vyjadrovanie potrieb, nadväzovania kontaktov.

 

1

PVC

posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

Vysvetlivky skratiek: RGP – rozvíjanie  grafomotorických zručností a písania , RVP – rozvíjanie komunikačnej schopnosti a soc. zručností , PVC – pracovné vyučovanie

 

5.7 Špecifiká výchovy a vzdelávania

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s AU alebo PVP s MP ide o žiakov s rôznymi diagnostickými kategóriami a z toho vyplývajúcimi symptómami, ktoré zásadne ovplyvňujú nielen aktuálny výchovno-vzdelávací proces ale aj ich výchovu a vzdelávanie vôbec.

Do skupiny pervazívnych vývinových porúch (F84) sú podľa MKCH-10-SK- 2016)1 zahrnuté nasledovné diagnostické kategórie: Detský autizmus (F84.0), Atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), Iná detská dezintegračná porucha (F84.3), Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), Iná pervazívna vývinová porucha (F84.8), Pervazívna vývinová porucha, bližšie neurčená (F84.9).

1 MKCH-10-SK-2016 dostupné na: http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx

Žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím môže byť vzdelávaný

a) v základnej škole pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami podľa individuálneho vzdelávacieho programu,

b) v špeciálnej triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami základnej školy podľa individuálneho vzdelávacieho programu,

c) v triede základnej školy spolu s inými žiakmi, t. j. v školskej integrácii podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

 

Podmienkou prijatia žiaka do základnej školy pre žiakov s autizmom, špeciálnej triedy v základnej škole alebo na školskú integráciu je špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika predložená školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, odborná lekárska diagnostika (najmä od detského psychiatra) a písomná žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu.

O prijatí dieťaťa s AU alebo PVP s MP na vzdelávanie rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.

Do prípravného resp. 1. ročníka primárneho vzdelávania sa žiak prijíma po dovŕšení 6. roku života.

Základná škola pre žiakov s autizmom má deväť ročníkov, s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.

Vzdelávanie žiaka sa, ak je žiakom s ťažkým zdravotným postihnutím, môže v základnej škole (ktorá je špeciálnou školou alebo v škole bežného typu) predĺžiť až do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 18. rok svojho veku (Školský zákon).

Obsah učiva sa žiakovi, ktorý si vyžaduje predĺženie vzdelávania, patrične upravuje v IVP tak, aby bol primerane rozložený. V pedagogickej dokumentácii sa vyznačuje ten postupový ročník, ktorého obsah vzdelávania žiak v príslušnom školskom roku plní; rok školskej dochádzky sa vyznačí podľa jeho skutočného poradia.

Obsah vzdelávania určený pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím sa uplatňuje bez ohľadu na to, akou formou sú vzdelávaní.

Obsah vzdelávania je vytvorený na troch úrovniach. Prvá, najnižšia, úroveň zahŕňa najnižšie požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná, tretia, úroveň určuje najvyššie požiadavky. Vzhľadom na autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy je potrebné zdôrazniť, že voľba úrovne (obsahu vzdelávania) sa nemôže riadiť diagnostikovaným stupňom mentálneho postihnutia žiaka.

To znamená, že žiak, ktorý podľa psychologického vyšetrenia má napr. stredný stupeň mentálneho postihnutia, nepostupuje automaticky podľa strednej, t. j. druhej úrovne obsahu vzdelávania príslušného vyučovacieho predmetu, ale pedagóg zvolí pre neho tú úroveň, ktorú je na základe svojich predpokladov schopný zvládať. Pre žiaka v rôznych vyučovacích predmetoch možno určiť rôznu úroveň obsahu vzdelávania.

Ak žiak vďaka systematickej špeciálnopedagogickej starostlivosti prejaví vyššiu úroveň schopností než pri jeho poslednom diagnostikovaní, postupne sa mu upraví obsah vzdelávania tak, aby naň mohol čím skôr nadviazať vyššou úrovňou obsahu vzdelávania.

Naopak, pri nezvládaní úloh, vychádzajúcich z pôvodne nastavenej úrovne obsahu vzdelávania v niektorom predmete, je nevyhnutné prejsť na ich nižšiu úroveň alebo sa vrátiť k upevňovaniu učiva predchádzajúceho ročníka.

Môže sa stať, že stav žiaka si bude vyžadovať také tempo práce, ktoré nedovolí v priebehu jedného školského roka splniť ciele vyučovacieho predmetu príslušného ročníka. V tom prípade sa v nasledujúcom ročníku, ak to vyžaduje charakter predmetu pre nadväznosť učiva, začne neprebratým učivom predchádzajúceho ročníka a nie učivom toho ročníka, do ktorého žiak postúpil.

Z uvedeného vyplýva, že žiak s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou s mentálnym postihnutím môže posledný ročník svojej školskej dochádzky ukončiť aj učivom nižšieho ročníka.

Obsah a ciele obsiahnuté v obsahu vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam každého žiaka.

Vyučujúci uplatňuje primeranosť nárokov na základe dispozícií žiaka, ktoré majú vplyv na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky a zvyšovať tým jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života.

Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky, ktoré by bolo nutné splniť pre postup do ďalšieho ročníka.

Výchova a vzdelávanie žiaka s AU alebo PVP sa uskutočňuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej aj „IVP“), ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

Zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto IVP oboznámiť.

 

5.8 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálnych vzdelávacích programov.

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:

„Žiak (žiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.

Špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka .Vzdelávanie žiaka sa v závislosti od jeho zdravotného stavu môže  predĺžiť až do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 18. rok svojho veku (§ 22 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Obsah učiva sa žiakovi, ktorý si vyžaduje predĺženie vzdelávania,  patrične upravuje

v individuálnom vzdelávacom programe tak, aby bol primerane rozložený. V pedagogickej

dokumentácii sa vyznačuje ten postupový ročník, ktorého obsah vzdelávania žiak v príslušnom školskom roku plní; rok školskej dochádzky sa vyznačí podľa jeho skutočného poradia.

 

5.9 Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania

 

Pedagogickí zamestnanci

spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,

preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy,

riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci

svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,

starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú pre tento ich rast podmienky,

sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie.

 

Asistent učiteľa

pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s AU alebo PVP s MP, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.

 

5.10 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy    a vzdelávania

 

Učebne (triedy) vybavené viacúčelovým, výškovo nastaviteľným nábytkom, s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania. Učebne pre jednotlivé vyučovacie predmety vybavené špeciálnym nábytkom, prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi. Štruktúrované priestory na individuálne vzdelávanie žiakov s AU alebo PVP s MP.

Priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním.

Priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory na uloženie pomôcok.

Priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúžky a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre učenie sa, s pomôckami pre relaxáciu.

Priestory pre stravovanie rešpektujúce hygienické normy a špecifiká individuálnych potrieb žiaka s AU alebo PVP s MP.

Priestory pre vedenie školy a potrebných odborných a nepedagogických zamestnancov – miestnosť riaditeľa, zástupcu, hospodára a iných – so zodpovedajúcim technickým vybavením a nábytkom.

Miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív.

Priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne).

Spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC pre žiakov a žiačky, pre učiteľov a učiteľky, vybavené dávkovačmi pre tekuté mydlo, zásobník s dezinfekčným prostriedkom a zásobníkmi pre jednorazové utierky.

Ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy.

 

5.11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove    a vzdelávaní

Zdravé prostredie tried – nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie.

Priestor pre ošetrenie úrazu a na krátkodobý pobyt zraneného, resp. chorého žiaka, alebo žiaka v čase akútneho zhoršenia jeho psychických problémov.

Výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti,

Lekárničky na pracovisku - vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na rýchlu zdravotnú pomoc, linku dôvery, políciu,

Zabezpečenie vhodného pitného a stravovacieho režimu.

Dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v priestoroch školy a jej okolí, a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

 

5.12 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

 

Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím je vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.

 

6. PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE

 

Pri aktívnom učení sa žiakov je spôsob učenia rovnako dôležitý ako obsah toho, čo sa žiaci učia .Procesy učenia sa žiakov závisia od profesionality učiteľa, ako vie tieto procesy riadiť:

 • vytvárať priaznivé podmienky na vyučovanie
 • motivovať poznávanie
 • aktivizovať myslenie
 • vytvárať priaznivú sociálnu, emocionálnu a pracovnú klímu
 • diagnostikovať žiaka
 • riadiť procesy učenia sa žiakov – individualizovať ich z hľadiska času, tempa, hĺbky a miery pomoci
 • pedagogicky interpretovať obsah učebnej osnovy do učiva

   

Základnými procesmi rozvoja osobnosti žiaka sú procesy personalizácie, kognitivizácie, socializácie.

Cieľom personálnej výchovy je sebarealizácia žiaka a rozvíjanie vzťahov k sebe samému, aby žiak bol stále viac sám sebou. Žiak v procese kognitivizácie má sám riadiť svoje vzdelávanie a učiteľ má  vystupovať len v roli pomocníka. Aktívny je žiak, učiteľ žiaka usmerňuje, dáva mu spätnú väzbu, povzbudzuje ho, prejavuje mu dôveru a pod. Cieľom sociálnej výchovy je rozvíjanie vzťahov k iným ľuďom, chápať ich, preberať sociálne roly. Proces socializácie je závislý od sociálnej interakcie. Zručnosti rozvíjané pomocou spolupráce sú vyššie, ako zručnosti dosahované samostatne.

Aby sa žiaci mohli a chceli aktívne učiť je potrebné vytvoriť podmienky a pravidlá:

 • môžu sa slobodne rozhodovať, majú možnosť výberu
 • môžu postupovať pri učení podľa vlastného tempa
 • môžu sa učiť to, čo ich zaujíma
 • môžu byť tvoriví pri učení
 • môžu sa učiť so spolužiakmi
 • môžu sa pýtať, keď niečo nevedia bez obavy z ohrozenia
 • môžu vyjadrovať nespokojnosť bez obavy z ohrozenia
 • dôveruje sa im, ak sa im verí, že to dokážu
 • majú skúsenosť, že môžu napraviť čo urobili zle a táto chyba sa nefixuje
 • chyba pri učení nie je vina
 • dáva sa im šanca byť úspešní
 • očakávajú, že za prácu budú uznaní a ocenení
 • vedia, že sa im dáva možnosť sa to naučiť, až potom sa bude skúšať
 • majú dostatok času, aby sa to naučili, až potom sa bude skúšať
 • majú dostatok času, aby sa to naučili
 • sú hodnotení vzhľadom k sebe a nie porovnávaní s inými
 • majú dostatok učebných zdrojov a pomôcok pri učení
 • učebné požiadavky sú primerané ich schopnostiam
 • vedia, že to, čo sa naučia, má pre nich význam a zmysel
 • spôsob učenia sa na vyučovaní je zaujímavý
 • vedia, čo sa od nich očakáva
 • vedia, ako, čo a kedy sa bude hodnotiť
 • vedia, čo sa naučili
 • na vyučovaní je dobrá sociálna klíma
 • ak prostredie v triede je estetické, čisté a podnetné

   

  6.1.Začlenenie prierezových tém:

  Prierezové témy budeme realizovať ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

   

  Multikultúrna výchova sa dotýka medziľudských vzťahov, ktorej cieľom je chápanie a akceptácia iných kultúr a rozvoj medziľudskej tolerancie. Začleníme ju do jednotlivých  predmetov MAT, IFV, OBV, ETV, SJL...

   

  Osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, ktorej cieľom je sebapoznanie, sebaúcta, sebavzdelanie, pestovanie dobrých medziľudských vzťahov, prevencia sociálno –patologických javov. Začleníme ju do jednotlivých  predmetov ETV, OBV, SJL, 

   

  Mediálna výchova rozvíja schopnosť zaobchádzať s rôznymi druhmi médii, selektívne využívať ich produkty. Začleníme ju do jednotlivých  predmetov DEJ, ETV, OBV, VYV, HUV...

   

  Environmentálna výchova rozvíja spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia, posilňuje zodpovednosť k živým organizmom, k zdravému životnému štýlu, k prírodnému a kultúrnemu bohatstvu. Začleníme ju do jednotlivých  predmetov VUC, VLA, RKS, SJL, GEO, DEJ, ETV, OBV, ...

   

Finančná gramotnosť rozvíja čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa.

 

Dopravná výchova je zameraná na bezpečné správanie sa v rôznych situáciách. Začleníme ju do jednotlivých  predmetov  ETV, OBV, VYV, TEV...

Ochrana života a zdravia je zameraná na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte v prírode, na zvládnutie ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrôm. Začleníme ju do jednotlivých  predmetov VUC, VLA, RKS, SJL, GEO, BIO, CHE,  ale tiež aj ako samostatné účelové cvičenie – Cvičenie v prírode so zameraním na ochranu človeka a prírody, zdravotnú prípravu,  CO...

                                                                                                   

7. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

 • hodnotenie žiakov
 • hodnotenie zamestnancov
 • hodnotenie školy.
7.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov

 

          Na vzájomný vzťah učiteľa a žiakov má výrazný vplyv spôsob, akým učiteľ žiakov hodnotí. Hodnotenie žiaka v škole je „vyjadrenie faktu, mienky alebo postoja učiteľa žiakovi o jeho výkonoch, činoch a prejavených vlastnostiach na základe objektívnych kritérií a subjektívnych preferencií, ako aj na základe individuálnej alebo sociálnej vzťahovej normy“. Pri hodnotení žiakov v špeciálnej škole  učitelia individuálne pristupujú k posudzovaniu výkonov a schopností žiakov vzhľadom na ich možnosti, mieru využitia vlastných potenciálov ale aj množstvo vynaloženej námahy pre dosiahnutie výkonu.

   Učitelia učia žiakov prijať hodnotenia tak pozitívne, ako aj negatívne, čo mu napomáha pri sebahodnotení vlastných možností a schopností, uvedomenie si vlastných chýb, ale hlavne správnosti a kvality vlastného výkonu. To je zároveň príležitosťou na emocionálny prejav pri posudzovaní vlastných výkonov a obrazom schopnosti objektívneho posudzovania vlastnej činnosti, postojov, názorov, pocitov, ktoré žiak má po ukončení činnosti a ktorá je hodnotená aj učiteľom.  Hlavným zmyslom reálneho sebahodnotenia žiaka je, aby sa žiak naučil hodnotiť svet ale predovšetkým sám seba.

Každý človek túži byť úspešný, lebo úspešnosť robí človeka šťastným. A kto by nechcel byť šťastný? Účinky úspechu a uznania sú oveľa silnejšie, ako sa mnohí učitelia domnievajú.  

Ak žiak nie je pozitívne hodnotený, ocitá sa v bludnom kruhu a poľavuje v úsilí.  Z uvedeného vyplýva pre učiteľa:

 • jasne formulovať úlohu – cieľ
 • poskytnúť pomoc
 • poskytnúť možnosť opravy
 • dávať primerané úlohy – ciele
 • pozitívne hodnotiť, nešetriť pochvalou
 • hodnotiť ihneď po splnení úlohy – cieľa.

  Hodnotenie, obzvlášť pozitívne, vedie žiakov k pokroku, žiaci si veria a tí ktorí si veria, zažívajú úspech.

            Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je kontrola a hodnotenie výkonov žiaka v rámci všetkých činností, ktoré vykonáva. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Hodnotenie (kritériá úspešnosti) je uvedené nielen v ŠkVP ale je rozpracované aj v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.

            Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi aj zákonnému zástupcovi spätnú väzbu, prostred-níctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaob-chádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky.

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

          Urobíme maximum pre to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Budeme hodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii  žiakov budeme vychádzať z toho, čo žiak vie a s jeho možností a schopností.

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov  postupujeme podľa Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s MP – primárne vzdelávanie č.19/2015 a Metodického pokynu na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne  vzdelávanie č.31/2011.

Hodnotenie žiakov:  variant A -  I. stupeň   hodnotíme slovom

                                                      II. stupeň  klasifikácia známkou, nehodnotia sa predmety:  etická výchova, (žiaci ich absolvujú alebo neabsolvujú).

                                  variant B -  všetky ročníky hodnotíme slovom, nehodnotí sa predmet:  etická výchova (žiaci ho absolvujú alebo neabsolvujú).

                                  variant C - všetky ročníky hodnotíme slovom, nehodnotia sa predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova, zdravotná telesná výchova, etická výchova a rozvíjanie komunikačnej schopnosti ( žiaci ich absolvujú alebo neabsolvujú).

                                    triedy pre žiakov s autizmom s MP - všetky ročníky hodnotíme slovom, nehodnotí sa predmet:  etická výchova (žiaci ho absolvujú alebo neabsolvujú).

 

7.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

Na hodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov  sa používajú tieto metódy:

 • pozorovanie (hospitácie)
 • rozhovor
 • výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže,  a  pod.)
 • hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorba učebných pomôcok, pracovných listov, mimoškolská činnosť, tvorivosť a flexibilita
 • hodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov manažmentom školy
 • hodnotenie pedagógov stredným manažmentom – vedúcimi MZ

Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy - raz ročne je vykonaný hodnotiaci rozhovor zamestnanca s nadriadeným zamestnancom.. Zamestnanec si pripraví stručné sebahodnotenie a plán sebarozvoja  svojich pedagogických kompetencií prostredníctvom sebahodnotiaceho hárku. Hodnotiteľ vyhodnotí na základe sebahodnotenia zamestnanca a podľa kritérií dohodnutej hodnotiacej škály: efektivitu VVP, pracovné schopnosti, sociálne kompetencie, osobnostný a profesijný rozvoj, reprezentáciu školy, mimovyučovacie a mimoškolské aktivity.                                                                                                                                                     

 Záverečné hodnotenie je určené z aritmetického priemeru jednotlivých koeficientov.

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov

 

 • Plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z  posúdenia pracovných výkonov a kompetencií zamestnancov školy potrebných na napĺňanie hodnôt a cieľov školy.
 • Z hľadiska kompetencií ide o porovnanie toho, čo zamestnanec má vedieť urobiť a urobil v určitom časovom období pri realizácii strategických cieľov školy. Zistené rozdiely medzi požiadavkami štandardov, kritérií a reálnym výkonom nám signalizujú prekážky efektívneho výkonu zamestnanca. Tie môžu byť objektívneho charakteru (nevhodné podmienky a požiadavky na prácu, nevhodná organizačná štruktúra a deľba práce, neefektívna spätná väzba). Vedenie školy má za úlohu tieto procesy optimalizovať, aby boli plnené ciele školy.
 • Ak je prekážkou nedostatočného výkonu zamestnanca nedostatok kompetencií (hodnoty, postoje, vedomosti, zručnosti), riešením je vedenie zamestnanca k zmene jeho kompetencií prostredníctvom jeho sebavzdelávania a vzdelávania.
 • Predpokladom úspešnosti zmien vo výkone zamestnanca je jeho schopnosť sebahodnotenia, motivácia k sebarealizácii a zmene, vyjadrením ktorého je plán osobného a profesionálneho rozvoja zameraného na zmeny výkonu, kariérový rozvoj s cieľom zvýšiť, zlepšiť spôsobilosti, kompetencie plniť ciele, úlohy na svojom pracovnom mieste, kariérovej pozícii.

   

  7.3  Hodnotenie školy:

  Pravidelne monitorujeme:

 • podmienky na vzdelávanie
 • spokojnosť s vedením školy, s pedagogickými a ostatnými zamestnancami školy
 • prostredie – klímu triedy a školy
 • priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania
 • výsledky vzdelávania
 • riadenie školy
 • úroveň výsledkov práce školy.

   

  Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov a zamestnancov

   

  8. UČEBNÉ OSNOVY

  Učebné osnovy sú súčasťou školského vzdelávacieho programu  a tvoria jeho prílohu. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu v jednotlivých postupných ročníkoch pre každý predmet. Plnia funkciu programovú, orientačnú a normatívnu.

Učebné osnovy ako pedagogický dokument vymedzujú didaktickú koncepciu obsahu vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Učebné osnovy vyučovacieho predmetu sa odvodzujú od profilu absolventa ŠkVP a obsahu vzdelávacích oblastí  štátneho vzdelávacieho programu.

Učebné osnovy v ŠkVP:

 • sú vypracované pre všetky vyučovacie predmety
 • sú vypracované tak, aby podľa nich mohli učiť všetci učitelia daného vyučovacieho predmetu
 • majú jednotný formát spracovania

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu majú tieto časti:

 • záhlavie – názov predmetu, časový rozsah výučby, názov ŠVP, názov ŠkVP, ročník v ktorom sa vyučuje,  stupeň vzdelania, forma štúdia, vyučovací jazyk
 • charakteristiku vyučovacieho predmetu
 • ciele vyučovacieho predmetu
 • výchovné a vzdelávacie stratégie
 • učebné zdroje
 • obsah vzdelávania (učivo)

   

9. UČEBNÉ ZDROJE

 

Učebné zdroje predstavujú zdroj informácií pre žiakov, cestu ich motivácie, získavania, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a postojov. Učebnými zdrojmi môžu byť rôzne učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.

Učebné zdroje uvedené v štátnom vzdelávacom programe sú doplnené podľa potrieb a špecifík žiakov, ich schopností a možností.

Všetky potrebné učebné zdroje sú uvedené v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu.

Všeobecne sú učebné zdroje jednotlivých vyučovacích predmetov rozdelené podľa účelu a spôsobu práce na:

 • auditívne (sluchové): napr. magnetofón, gramofón, CD a DVD disk, počítačový program
 • vizuálne (zrakové): napr. učebnica, zošit, návod, tabuľka, fotografia, výkres, projekt, nástenný obraz, schéma, mapa, obraz, spätný projektor, dataprojektor, špeciálne didaktické pomôcky,
 • taktilné (hmatové): napr. modely, reálie, špeciálne didaktické pomôcky,
 • audiovizuálne (zvukovo-zrakové): napr. televízor, film, videozáznam, video a DVD technika, zvukové hračky,
 • zariadenia na reprodukciu textov a obrazov: kopírovacie stroje, skener, tlačiareň
 • masovokomunikačné prostriedky: verejné,
 • výpočtová technika: počítače, počítačové siete

   

  Používanie učebných zdrojov vo vyučovacom procese súvisí s didaktickou zásadou názornosti, vytvárania presnejších predstáv, pojmov. Predstavujú zdroj informácií a vytvárania zručností  a návykov žiakov, cestu ich motivácie, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a  postojov. Majú funkciu motivačnú, spätnoväzbovú, informačnú, precvičovaciu, aplikačnú a kontrolnú.

 

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie prerokovaný v pedagogickej rade dňa 23.08.2016.

 

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie  prerokovaný v Rade školy pri ŠZŠ, Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica  dňa 11.10.2016.

 

10. PRÍLOHY

 

1. Učebné osnovy jednotlivých predmetov

2. Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s MP – primárne vzdelávanie č.19/2015.

3. Metodického pokynu na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím - primárne  vzdelávanie č.31/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
 • +421 048/4141277
  +421 048/4126052
  +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria