Navigácia

O škole Služby Školský vzdelávací program ŠKD Školský vzdelávací program ŠZŠ

Profil školy

Školský vzdelávací program ŠKD

Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, 974 11  Banská Bystrica        

                                                                             

 

 

 

                    

 

ŠKOLSKÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM

 

PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 

 

 

Banská Bystrica 2009

 

Platnosť

 

Dátum

Zmeny, úpravy a pod.

Platnosť

ŠkVP od

 

 

01. 09. 2009

 

1.1. 2013

Zmena zriaďovateľa – Obvodný úrad Banská Bystrica

 

1.10.2013

Zmena zriaďovateľa – Okresný úrad Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov a adresa:  Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole, Ďumbierska 15,     Banská Bystrica ŠKD je súčasťou ŠZŠ, Ďumbierska 15, 974  11 Banská Bystrica

Forma výchovy a vzdelávania:   denná

Výchovný jazyk:                            slovenský

Druh školského zariadenia:        štátne

Typ školy:                                      škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-  vzdelávacími potrebami

Názov školy:                                  Špeciálna základná škola

Adresa školy:                                 Ďumbierska 15,  974 11 Banská Bystrica

IČO školy:                                       00354252

DIČ školy:                                       2021557032

Štatutárny zástupca:                     Mgr. Lýdia Miklošovičová, riaditeľka školy

http:// :                                            www.specialnaskolabb. edupage.sk

e-mail:                                             specialnaskola@ gmail.com, szsi.bb@zoznam.sk 

telef.:                                               +421 (0) 48 4141277

telef./fax:                                        +421 (0) 48 4126052

Zriaďovateľ:                                   Okresný úrad  Banská Bystrica

Adresa:                                           ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Platnosť dokumentu od:              1. septembra 2009

Miesto vydania:                             Banská Bystrica

 

1.  CHARAKTERISTIKA VÝCHOVNÉHO PROCESU V ŠKD

 

     Výchova je proces dynamický, menivý a tvorivý. Výchovou mimo vyučovania chápeme, ako čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní.

     Výchova v školskom klube detí je jednou z najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti v čase mimo vyučovania.

     Činnosť v školskom klube detí rozvíja u detí dôležité zručnosti pre život v spoločnosti a prostredníctvom aktivít mimo vyučovania ho vybavuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami ale tiež vlastnými názormi. Žiaci sa v školskom klube detí učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. Najväčšiu úlohu tu hrá vhodná motivácia, radosť z činnosti, ctižiadosť, zvedavosť, túžba po poznaní.

    

1.2 Ciele výchovného procesu

 

     Hlavným cieľom výchovného procesu je rozvoj kľúčových kompetencií žiaka, postupné doplňovanie kompetencií získaných v rodinnej výchove a vo vyučovacom procese. Snažíme sa pôsobiť na zážitkovú činnosť a prepojenosť  s reálnymi životnými situáciami v ŠKD. Súbor schopností, poznatkov a zručností vytvára ich postoje a hodnoty v ďalšom živote.

 

1.3. Kompetencie žiaka ŠKD pri ŠZŠ

 

     Kompetencie žiakov ŠKD nadväzujú na kompetencie ŠZŠ, ktoré sa v procese výchovno – vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Žiaci ich rozvíjajú účasťou na záujmovej a výchovno – vzdelávacej činnosti.

     Výchovné a vzdelávacie činnosti utvárajú a rozvíjajú u detí tieto kľúčové kompetencie:

 

kompetencie (spôsobilosti) učiť sa učiť:

 • riešiť nové, neznáme úlohy a situácie

 • prejaviť záujem o nové informácie

 • vyberať vhodné informácie z rôznych zdrojov a vedieť ich využiť v procese učenia

 • samostatne pozorovať a z výsledkov vyvodzovať závery

 • poznávať zmysel a cieľ učenia, zhodnotiť vlastné výsledky

   

komunikačné kompetencie (spôsobilosti):

 • zrozumiteľne vyjadriť a obhájiť svoj názor, zapojiť sa do diskusie

 • rozumieť neverbálnej komunikácii

 • schopnosť byť samostatný

 • využívať informačné a komunikačné prostriedky

 • vyjadriť svoje myšlienky a názory výstižne v ústnom a písomnom prejave

 • komunikáciu využiť v spoločenskom styku

   

sociálne, personálne a interpersonálne kompetencie (spôsobilosti):

 • riešiť problémy a konflikty primeraným empatickým a asertívnym spôsobom

 • prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným

 • spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní pravidiel práce v skupine

 • zvládnuť jednoduché stresové situácie

 • ovládať svoje správanie v skupine a zároveň rešpektovať názory a správanie iných

 • uvedomovať si potreby osôb so zdravotným znevýhodnením

 • poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

   

pracovné kompetencie (spôsobilosti):

 • samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh

 • plniť zodpovedne zverené úlohy, pracovné povinnosti dokončiť

 • vážiť si prácu iných i svoju

 • ovládať a rozvíjať jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život

 • chrániť svoje zdravie, zdravie ostatných a životné prostredie

   

občiansko – kultúrne kompetencie (spôsobilosti):

 • pozvať svoje práva a povinnosti, ctiť si prácu iných

 • uvedomovať si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie

 • prejavovať úctu k rodičom a starším osobám

 • rozlišovať kultúrne a nekultúrne správanie

 • rešpektovať iné kultúry a zvyky

 • podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine

   

kompetencie (spôsobilosti) k tráveniu voľného času:

 • rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času

 • rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach

 • posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať svoje nadanie

 • orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času

 

1.4 Oblasti výchovy

 

     Hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, na oddychovú a relaxačnú činnosť v týchto oblastiach:

 

 • Odpočinkovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku žiakov je voľba činnosti samotným žiakom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Je dôležité, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojná a uskutočnená  v príjemnom nekonfliktnom prostredí.

   

 • Príprava na vyučovanie prebieha hlavne zábavnou hravou formou. Činnosti sledujú osnovy jednotlivých predmetov, na ktorých sa hravou a nenásilnou formou deti pripravujú a upevňujú si svoje vedomosti porozumieť preberanému učivu.

  Pri vyberaní činnosti pre deti pamätáme na ich motiváciu. Nezabúdame na pozitívne hodnotenie pri každej činnosti a aj pri najmenšom úspechu oceňujeme ich prácu.

  Rozmanitosťou aktivít sa deťom snažíme zabezpečiť zmysluplné, účelové a tvorivé využitie času mimo vyučovania počas celého roka.

   

 • Spoločensko – vedná činnosť formuje spoločenské cítenie žiakov, vytvára vzťah k ľudovým tradíciám. Formuje osobnosť žiaka k aktívnemu zúčastňovaniu sa na každodennom živote spoločnosti.

   

 • Pracovno – technická činnosť rozvíja manuálne zručnosti s uplatňovaním dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci. Využíva dostupný prírodný materiál. Možnosť prezentovať svoju prácu.

   

 • Prírodovedno – environmentálna činnosť rozvíja záujem o prírodu. Formuje u detí ohľaduplný a kladný citový vzťah k nej. Vedie deti ku sledovaniu prírodných podmienok života rastlín a živočíchov. Aktívne sa zapájať  do ochrany životného prostredia zberom druhotných surovín. Organizovať vychádzky zamerané na poznávanie prírodných a historických krás nášho okolia a na zbieranie prírodných materiálov.

   

 • Esteticko – výchovná činnosť plní funkciu poznávaciu, kreatívnu, praktickú a  integračnú. Kultivuje osobnosť žiaka na základe vlastných estetických zážitkov a skúseností. Žiaci získavajú systematické poznatky a vedomosti z oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a dramatického umenia. Estetické vnímanie a prežívanie pôsobí pozitívne na tvorbu nových skúseností.

   

 • Športovno – rekreačná činnosť  pomáha rozširovať pohybovú aktivitu, rast pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti detí, pričom treba prihliadať na osobitosti detí. Dáva príležitosť poznať rozličné druhy športu, pohybových hier a zlepšuje pohybovú kondíciu. Zároveň upevňuje morálne a vôľové vlastnosti, sebadisciplínu, zmysel pre kolektív a súťaženie v duchu fair – play.

   

   

  1.5  Metódy a formy výchovnej práce

   

       Formy výchovy a vzdelávania, v ktorých jednotlivé činnosti v ŠKD realizujeme, sú veľmi rôznorodé a pestré. Najdôležitejšími a najbežnejšími formami výchovnej práce, ktoré v spojení s konkrétnymi činnosťami používame sú: hra, vychádzky, rozhovory, súťaživé hry, kreslenie, konštruktívne hry so stavebnicami, tematické hry, hudobné a pohybové hry, TV chvíľky, športové hry, technické práce s rôznymi druhmi materiálov a stolné hry.

       Metódy používané vo výchovnej činnosti: hra, individuálna práca, vlastná tvorba, práca vo dvojici, samostatné a skupinové riešenie problémov, hodnotenie a sebahodnotenie.

   

   

   

   

  2. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA  

  Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

 • hodnotenie žiakov v ŠKD

 • hodnotenie zamestnancov

 • hodnotenie ŠKD

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov

 

          Na vzájomný vzťah vychovávateľa a žiakov má výrazný vplyv spôsob, akým vychovávateľ žiakov hodnotí. Hodnotenie žiaka  je „vyjadrenie faktu, mienky alebo postoja vychovávateľa žiakovi o jeho výkonoch, činoch a prejavených vlastnostiach na základe objektívnych kritérií a subjektívnych preferencií, ako aj na základe individuálnej alebo sociálnej vzťahovej normy“. Pri hodnotení žiakov  vychovávateľ individuálne pristupujú k posudzovaniu výkonov a schopností žiakov vzhľadom na ich možnosti, mieru využitia vlastných potenciálov, ale aj množstvo vynaloženej námahy pre dosiahnutie výkonu.

   Vychovávateľ učí žiakov prijať hodnotenia tak pozitívne, ako aj negatívne, čo mu napomáha pri sebahodnotení vlastných možností a schopností, uvedomenie si vlastných chýb, ale hlavne správnosti a kvality vlastného výkonu, čo je zároveň príležitosťou na emocionálny prejav pri posudzovaní vlastných výkonov a obrazom schopnosti objektívneho posudzovania vlastnej činnosti, postojov, názorov, pocitov, ktoré žiak má po ukončení činnosti, ktorá je hodnotená aj vychovávateľom. 

 Z uvedeného vyplýva pre vychovávateľa:

 • jasne formulovať úlohu – cieľ

 • poskytnúť pomoc

 • poskytnúť možnosť opravy

 • dávať primerané úlohy – ciele

 • pozitívne hodnotiť, nešetriť pochvalou

 • hodnotiť ihneď po splnení úlohy – cieľa.

  Hodnotenie, obzvlášť pozitívne, vedie žiakov k pokroku, žiaci si veria a tí ktorí si veria, zažívajú úspech.

            Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je kontrola a hodnotenie výkonov žiaka v rámci všetkých činností, ktoré vykonáva. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Hodnotenie (kritériá úspešnosti) je uvedené nielen v ŠkVP, ale je rozpracované aj v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.

            Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi aj zákonnému zástupcovi spätnú väzbu, prostred-níctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaob-chádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky.

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

          Urobíme maximum pre to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Budeme hodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení   žiakov budeme vychádzať z toho, čo žiak vie a s jeho možností a schopností.

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Na hodnotenie pedagogických  sa používajú tieto metódy:

 • pozorovanie (hospitácie)

 • < >

  výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (aktivita, záujem, žiacke súťaže, a pod.)

 • hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorba učebných pomôcok, pracovných listov,mimoškolská činnosť, tvorivosť a flexibilita

 • hodnotenie pedagogickýchzamestnancov manažmentom školy

       Vedenie ŠZŠ má vytvorený systém kontroly a hodnotenia zamestnancov, s ktorým sú

  zamestnanci oboznámení.

Hodnotenie školy:

Pravidelne monitorujeme:

 • podmienky na výchovu

 • spokojnosť s vedením školy, s pedagogickými a ostatnými zamestnancami školy

 • prostredie – klímu triedy a školy

 • priebeh výchovy –metódy a formy výchovy

 • riadenie školy

 • úroveň výsledkov práce ŠKD

  Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov a zamestnancov

   

  3. PRÍLOHA

   

  1. Plány výchovnej činnosti

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
 • +421 048/4141277
  +421 048/4126052
  +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria