Navigácia

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uverejňovanie v PROFILE §9 odst. 9

2012

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

v znení zákona č. 28/2006 Z.Z., zákona 102/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z., zákona č. 442/2008 Z.z., zákona č. 213/2009 Z.z., zákona č. 289/2009 Z.z., zákona č. 402/2009 Z.z. zákona č. 503/2009/., zákona č. 73/2010Z.z., zákona č. 129/2010 Z.z.., zákona č. 58/2011 Z.z., zákona č. 158/2011 Z.z., zákona č. 182/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 348/2011 Z.z., zákona č. 550/2011 Z.z., zákona č. 91/2012, zákona č.28/2013 Z.z., zákona č. 95/2013 Z.z. a zákona č. 180/2013 Z.z.

 

 

 

PROFIL Verejného obstarávania

§ 9 odst.9

ZVEREJŇOVANIE

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         ROK 2012

 

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

v súlade s § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – rok 2012

I.Q.2012

P. č. 

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky v (€ bez DPH)

Termín zadania zákazky

(uzavretia zmluvného vzťahu )

1.

16.3.2012

Komunálny odpad za rok 2012

1 716 (čiastka rozdelená na dve časti-splátkový kalendár

19.3.2012

II.Q.2012

P. č. 

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky v (€ bez DPH)

Termín zadania zákazky

(uzavretia zmluvného vzťahu )

1.

xxx

xxx

xxx

xxx

Za II.Q.2012 neboli žiadne zákazky, ktorých predpokladaná hodnota by bola vyššia alebo rovná 1 000 €.

III.Q.2012

P. č. 

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky v (€ bez DPH)

Termín zadania zákazky

(uzavretia zmluvného vzťahu )

1.

23.7.2012

Hydromasážna vaňa

1 472,62

25.7.2012

2.

27.8.2012

Stravné lístky za VII.-VIII/2012

1 108,65

  3.9.2012

3.

11.9.2012

Stavebné práce

1 048,77

14.9.2012

IV.Q.2012

P. č. 

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky v (€ bez DPH)

Termín zadania zákazky

(uzavretia zmluvného vzťahu )

1.

xxx

xxx

xxx

xxx

Za IV.Q.2012 neboli žiadne zákazky, ktorých predpokladaná hodnota by bola vyššia alebo rovná 1 000 €.

Poznámky :

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1 000€/rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstrávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie naneskôr v deň jej zadadania.  v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejený obstáravateľ je oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumenmtov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákupu v hotovosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  • +421 048/4141277
    +421 048/4126052
    +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria