Volné pracovné miesta

Navigácia

Záverečná správa

Školský rok 2017/18

Špeciálna základná škola

Praktická škola

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 11. 09. 2017                                       Mgr. Lýdia Miklošovičová

                                                                                                     riaditeľka školy

 

                                                                                

                       

                                                                   

                                                                          

 

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017 bola vypracovaná v súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správy výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia č. 10/2006-R.

 

Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

 

1. názov školy:                       Špeciálna základná škola

                                               Praktická škola

   súčasti školy:                       Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

                                               Školský klub detí

Školská jedáleň

 

2. adresa:                                Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica

 

3. telefón:                               048/4141277, 048/4126052

    fax:                                     048/4126052

                       

4. e-mail:                                specialnaskola@gmail.com,zssbb@pobox.sk,szsi.bb@zoznam.sk,       webová adresa:                        www.specialnaskolabb.edupage.sk

 

5. zriaďovateľ:                       Okresný úrad Banská Bystrica

                                                Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

 

Riaditeľka školy

Mgr. Lýdia Miklošovičová

Zástupkyňa RŠ

Mgr. Drahoslava Šinská

Vedúca ŠJ a kuchyne

Marta Dirbáková

Hospodárka

Mária Maliniaková

6. vedúci zamestnanci:

 

7. údaje o rade školy a poradných orgánoch:

 

      Rada školy pri Špeciálnej základnej škole bola ustanovená v zmysle § 24 zákona                        č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 15.04.2016.  Riadi sa svojím štatútom, rokovacím poriadkom a schádza sa na pravidelných zasadnutiach.

                             

Členovia Rady školy pri ŠZŠ Banská Bystrica:

 

Predseda, pedagogický zamestnanec

Mgr. Andrea Palonderová

Podpredseda, pedagogický zamestnanec

Mgr. Beata Harineková

Nepedagogický  zamestnanec

Mgr. Jana Vrbjarová

Zástupcovia zriaďovateľa

PaedDr. Helena Bálintová, PhD

 

Ing. Zdenka Mikulová

 

Ing. Marta Skřivánková

 

Mgr. Eva Urbančoková

Zástupcovia rodičov

Mária Helexová

 

Iveta Mesíková

 

Ivana Gašparová

 

Mgr. Iveta Sepešiová

 

Poradné orgány riaditeľky školy:

 • pedagogická rada školy,
 • metodické orgány,
 • odborná komisia.

 

      Poradné orgány školy sú menované riaditeľkou školy, majú časovo neobmedzenú pôsobnosť.

     Poradné orgány školy sú funkčné, vyjadrujú sa k verejným záujmom a záujmom žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia tiež funkciu verejnej kontroly, vyjadrujú sa k činnosti školy.

 

Metodické orgány

 

Vedúci MZ:

MZ I. (Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť)

Mgr. Dagmar Habáneková

MZ II. (Matematika a práca s informáciami, Príroda a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb)

Mgr. Beata Harineková

MZ III. (PrŠ, variant B, C, TŽA)

Mgr. Želmíra Majerská

 

     V školskom roku 2016/2017 MZ vychádzali z Plánu práce školy, z POP na školský rok 2016/2017  a Plánu MO na školský rok 2016/2017.  Plán bol zameraný na regionálnu výchovu; zdravý životný štýl; environmentálnu výchovu; ľudské a detské práva; na  čitateľskú gramotnosť; na diskrimináciu, národnostné menšiny, cudzincov; na mediálnu výchovu;  na finančnú gramotnosť; informačné, komunikačné a iné technológie a na bezpečnosť a prevenciu.

 

A/  TRADIČNÝ ĽUDOVÝ KALENDÁR - REGIONÁLNA VÝCHOVA –

Tvorí súčasť výchovného pôsobenia, každodenného kontaktu detí s okolitou realitou, rodičmi a učiteľmi. Prostredníctvom úrovne kvality týchto kontaktov a vznikajúcich väzieb sa silne ovplyvňuje vzťah detí k hodnotám, k vytváraniu a rozvíjaniu ich vzťahov a postojov k okoliu. Regionálna kultúra je súhrn produktov (hmotných a nehmotných) ľudskej činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región; zahŕňa lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach; nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo regiónu

Cieľom  bolo pomôcť žiakom uvedomovať:

 • si prírodné krásy a historické pamätihodnosti nielen svojho regiónu, ale aj celého Slovenska,
 •  pestovať úcty k svojej vlasti, kraju a k sebe samému,
 • pestovať a rozvíjať cit ku kráse ľudového umenia a uchovávať kultúrne dedičstvo našich predkov, 
 • rozvíjať toleranciu voči iným kultúram, ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávať kultúrne dedičstvo našich predkov.  
Úlohy, ktoré sme v rámci tejto výchovy splnili:
 • Na hodinách PVC sme zdokonaľovali zručnosti u    žiakov  v tradičných ľudových remeslách /háčkovanie, šitie, vyšívanie, maľba na sklo,  zdobenie kraslíc, košikárstvo, práca s drevom, kovom a papierom/. Výsledky práce prezentovali žiaci na výstavách, ktoré sme realizovali v školských priestoroch.
 • P. uč.: Habánekovou a Mitterpachovou spolu so žiakmi nacvičili pásmo vianočných zvykov a kolied, s ktorým vystúpili pri otváraní Vianočných trhov pre LIONS CLUB.
 • Vo VVP  sme učivo vhodne dopĺňali o poznávanie ľudovej slovesnosti    a čítali sme takú  literatúry, ktorá sa viaže k nášmu regiónu  (príbehy zo života  detí, ľudovú slovesnosť, životopisy, príbehy o významných  udalostiach  z minulosti i súčasnosti)
 • Využívali sme aj výchovno-vzdelávacie programy  mestskej knižnice.
 • Uskutočnili sme blokové vyučovanie na tému „JESEŇ“ spojené s  tvorivou dielňou na zhotovenie venčeka na Sviatok všetkých Svätých.
 • Starali sme sa o   izbu ľudových tradícií.
 • Vytvárali   a aktualizovali sme  v triedach regionálne kútiky.
 • Školské priestory sme zdobili  podľa ročných období . O výzdobu školy sa starali p.uč.: Kočišová, Kučerová, Kvaltínyová, Palonderová, Hoppanová.
 • Žiaci mali možnosť oboznámiť sa so včelárstvom a ochutnať rôzne druhy medu - Medové raňajky.
 • Pripravili sme  Mikulášsku slávnosť pre deti,  Vianočnú besiedku, pripomenuli sme zvyky a tradície spojené so Štedrým dňom a Štedrovečernú večeru pre všet-kých žiakov našej školy.
 • Uskutočnili sme fašiangový karneval, ktorým sme žiakom pripomenuli 40-dňové obdobie pred Veľkou nocou.
 • Pripravili sme a uskutočnili blokové vyučovanie na tému JAR, spolu s tvorivými dielňami.
 • Na hodinách HUV sme rozvíjali  hudobné, spevné a tanečné prejavy  nášho regiónu a pripravovali sme  žiakov na súťaž v speve ľudových piesní „Husľový kľúčik“.
 • Zorganizovali sme VI. ročník krajského kola „Husľový kľúčik“.
 • Zúčastnili sme sa výchovno-vzdelávacieho programu vo VKMK - Vianočné zvyky a tradície spojené s tvorivými dielňami pre žiakov 5.-9.ročníka a Hallo-ween, Advent a čaro Vianoc, Danka a Janka, Rozprávková truhlica P. Dobšinského, Veľká noc – zvyky a tradície pre žiakov 1.-4.ročníka.
 • Uskutočnili sme školský výlet do Čierneho Balogu  a Čiernohronskou železnicou sme sa odviezli do Vydrova, kde si žiaci pozreli skanzen.
 • Vydali sme   3 čísla školské časopisu IŠO, ktorý rediguje p. uč. Hoppanová.       
 • Regionálna výchova sa realizovala    formou zážitkového učenia a ITV podľa plánov MO a MZ a bola   súčasťou výchovno-vyučovacieho procesu.

 

 

B/ ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL  - „Zdravá škola“

 

Našej škole záleží na životnom prostredí ako na miestnej, tak na celosvetovej úrovni. Vyžaduje si to, aby žiaci tvorivo pristupovali k problémom a aktívne sa zapájali k ochrane prírody. Úlohou zdravej školy bolo i úsporné  hospodárenie s vodou energiou, odpadmi, s dopadom na zníženie produkcie odpadu, zníženie účtov za elektrickú energiu, vodu, vykurovanie, odvoz a likvidáciu odpadu.

 

Cieľom bolo viesť žiakov k tomu, aby si osvojili správny životný štýl a starali sa o svoje zdravie, aby sa naučili,  že dodržiavaním správnych hygienických návykov, otužovaním, športovaním a správnou životosprávou chránia nielen svoje vlastné zdravie ale aj životné prostredie vo svojom okolí.

 

Úlohy, ktoré sme v rámci tejto výchovy splnili:

 • Dodržiavali  sme pitný režim a viedli sme  žiakov k vhodnému výberu nápojov.
 • Vyhlasovali  sme  1x do mesiaca „Deň bez sladkostí“.
 • Sprístupňovali sme  žiakom poznatky o zdravej výžive a prevencii zdravia, o prevencii obezity formou nástenky.
 • Vyhlásili sme  týždeň „HOVORME O JEDLE“ (pondelok: „Odkiaľ jedlo pochádza“ bol venovaný chlebu, pečivu, obilninám, zemiakom, cestovinám ; utorok:  „Sleduj informácie na obale potravín“ bol zameraný na  zeleninu, ovocie a orechy z našich sadov; streda: „Prečo kupovať slovenské potraviny“-  bola venovaná  mlieku a mliečnym výrobkom od slovenských kravičiek; štvrtok: „Značka kvality SK“  bol zameraný na  mäso, ryby,  hydina, vajcia;  piatok: „Jedz zdravo, dodržuj pitný režim a hýb sa!“ bol zameraný na tuky, cukry, soľ -   Prezentácie  sa realizovali spolu s aktivitami v rozsahu 2 vyučovacích hodín.
 • Zapojili sa do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“.
 • Žiaci sa zúčastnili prezentácie jedál zdravej výživy spojenej s prezentáciou stolovania študentov HA v Brezne.
 • Viedli sme  žiakov k dodržiavaniu hygienických návykov- zabezpečili sme, aby mal každý žiak v triede  hygienický balíček (pohár, mydlo, uterák a hygienické vreckovky) .
 • Podporovali sme  u  žiakov záujem o športovanie aj mimo vyučovacích hodín telesnej výchovy formou záujmovej činnosti detí. Žiaci sa zúčastnili stolnotenisového turnaj v Hontianskych Nemciach (získali 1. miesto), futbalového turnaja vo Zvolene.
 • Zorganizovali sme  pre žiakov VIII.  zimnú a letnú školskú olympiádu, turnaj v stolnom tenise.
 • Viedli sme  žiakov, aby eliminovali fajčenie  a iné drogy formou násteniek, besied ( s preventistkou z polície) a na hodinách OBV a ETV.
 • Praktizovali sme  5 minútové rozcvičky pred alebo po prvej vyučovacej hodine.
 • Pripravili a uskutočnili sme   jesenné a jarné  cvičenie v prírode so zameraním na zvyšovanie telesnej zdatnosti žiakov, ochranu životného prostredia a poskytova- nie prvej pomoci.
 • Niektorí členovia  sa zúčastnili autistického dňa „ŽI A NECHAJ ŽIŤ!“, ktorý každoročne organizuje  OZ SPOSA v spolupráci s našou školou.
 • Žiaci školy sa zúčastnili otvorenia výstavy obrazov našich bývalých žiakov Mária Balca a Mareka Golemu „Iný uhol pohľadu“.
 • V máji prebehlo na škole testovanie zdatnosti našich žiakov, ktoré uskutočnila UMB v Banskej Bystrici.
 • Zrealizovali sme  výstavku žiackych prác z hodín VYV a PVC na tému „Zdravý životný štýl a Daj veciam druhú šancu“.

Celoročná téma sa realizovala   vo výchovno-vyučovacom  procese rôznymi formou zážitko-vého učenia rôznymi aktivitami.

 

C/ VÝCHOVA K  ĽUDSKÝM A DETSKÝM  PRÁVAM

Hovorí sa, že „deti sú budúcnosť ľudstva“. Sú však aj najzraniteľnejšou skupinou, ktorá vzhľadom na vek nie je schopná uplatňovať svoje práva. Preto potrebuje osobitnú ochranu a pomoc. Jednou z možností je výchova a vzdelávanie detí k ich právam a právam iných, k empatii, tolerancii a zodpovednosti, zamedzeniu diskriminácii,

 

Cieľom výchovy bolo osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité pre posilňo-vanie ľudskej dôstojnosti v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť a viesť žiakov k pochopeniu ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antiseminizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.

 

Realizácia: Výchova k ľudským a detským práva sa  realizovala na hodinách  ETV (témy: komunikácia, prosociálne správanie, sebavyjadrovanie, medziľudské vzťahy, empatia, vzory, práva dieťaťa) a hodinách OBV (témy: ľudské práva a práva dieťaťa)  formou rôznych aktivít.

 

Úlohy, ktoré sme v rámci tejto výchovy splnili:

 

 • Premietli sme  film ku Dňu obetí holokaustu a rasového násilia „Diablove čísla“   a uskutočniť besedu s cieľom poučiť sa a neopakovať.
 • Uskutočnili sme kvíz k ľudským právam a k právam.
 • V rámci hodín dejepisu pri príležitosti „Medzinárodného dňa pamiatky obetí holocaustu“    sme žiakom 7.-9. ročníka premietli  filmy:  Chlapec v pruhovanom pyžame.
 • Žiaci druhého stupňa sa spolu s p.uč. Habánekovou a Mitterpachovou zapojili do projektu „Otvor oči, otvor srdce“, ktoré organizuje OZ Detský čin roka. Žiaci v priebehu novembra plnili 5 aktivít. Zmyslom tohto projektu bolo zozbierať  skúsenosti a spätnú väzbu v  „skúsenostných denníkoch“ pre OZ DČR. Výsledky z priebehu boli spracované do záverečnej správy a budú publikované.

 

 D/ MEDIÁLNA  VÝCHOVA

Mediálna výchova  ako praktické vyučovanie, bola zameraná na vytváranie mediálnej kompetencie u jednotlivcov všetkých vekových kategórií a profesionálnych skupín.  Učila jednotlivcov interpretovať a vytvárať posolstvá, vyberať najvhodnejšie médiá pre komunikáciu a prípadne vyslovovať názory k ponuke médií a ich výstupom. Mediálna výchova umožňovala  uplatňovať právo slobody prejavu a právo na informácie. Bola prínosom nielen pre osobný rozvoj žiaka, ale posilňuje časť a interaktivitu indivídua v spoločnosti, pripravuje ho na demokratické občianstvo a posilňuje politickú uvedomelosť.

 

Cieľ - prvoradým cieľom bola ochrana pred negatívnymi vplyvmi médií. Viedli sme žiakov k tomu, aby vedeli   využívať médiá ako nástroje pozitívneho ovplyvňovania reality.

 

 Úloha, ktorú sme v rámci tejto výchovy:

 • Vypracovali sme prezentácie  na  tému „Bezpečne na internete“ a uskutočnili sme
        blokové vyučovanie.   

 

 

E/  ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

 

Cieľom  environmentálnej výchovy bolo prispieť k rozvoju osobnosti žiakov tak, že nadobudnú schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredí vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia  na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktorú sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať vzťah aj k domácim zvieratkám ale aj k zvieratám v prírode.

 

Úlohy:

 • Triedili sme  odpad a zbierali  druhotné suroviny.
 • Viedli sme  žiakov, aby šetrili elektrickou energiou a vodou; udržiavali zdravé, čisté a hygienické prostredie, čistotu tried a školských priestorov.
 • Starali  sa o kvety v triedach, na chodbách  a o školský areál, búdky pre vtáčiky a kompostovali organický odpad rastlinného pôvodu.
 • Uskutočnili sme brigádu ku Dňu Zeme.
 • Pripravili a uskutočnili sme MDD formou ekohier a športových aktivít.

 

 

F/  VÝCHOVA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Úlohou finančného vzdelávania nebol len rozvoj orientácie v problematike financií.

So žiakmi sme  precvičovali aj to, ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok. Okrem ekonomických kritérií bolo potrebné zvažovať i okolnosti rodinné, spoločenské, právne, etické, ale aj ekologické. Nájdené riešenia potom porovnávali s osobnými preferenciami, skúsenosťami a intuíciou. Tento širší kontext predstavuje ďalej priestor pre ekonomicky zodpovedné rozhodovanie. Jednou z úloh finančného vzdelávania bolo zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných produktoch a službách. Na druhej strane  však bolo potrebné rešpektovať zásadu všeobecnosti, aby vo vyučovaní neprichádzalo k propagácii konkrétnych produktov, služieb a inštitúcií. Výučba bola  potom prednostne zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie stratégií pre život.

 • Za pomoci učiteľa sme ukazovali  žiakom  rozmanitosť ponuky produktov, služieb a inštitúcií –do vyhľadávania rozmanitých finančných produktov a služieb sú zapojení samotní žiaci.
 • Žiaci  porovnávali podobné produkty a služby a následne vyberali tie najvýhodnejšie pre danú situáciu.
 • Sledovali sme  so žiakmi vývoj niektorých produktov alebo služieb v čase.
 • Rozvíjali sme u nich  stratégiu smerujúcu k informovanému rozhodovaniu podľa zásady „produkty, služby a inštitúcie sa menia, zručnosti ostávajú“ (napr. žiaci majú za úlohu vybrať najvýhodnejší úver pre modelovú rodinu s istými parametrami)

Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti bolo hospodárenie domácnosti. Preto bolo finančné vzdelávanie úzko previazané s rodinným prostredím, preto sme vytvárali  také prostredie, ktoré bolo pre všetky zúčastnené strany bezpečné. Vyučovanie finančnej gramotnosť sme realizovali prostredníctvom inscenačných metód.

Úloha: priebežne počas roka sme implementovali do výchovno-vzdelávacieho procesu finančné vzdelávanie do týchto vyučovacích predmetov a tém:

 • Slovenský jazyk a literatúra: e-mail, inzerát, reklama, objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť, poštový peňažný poukaz.
 • Matematika: násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10000, počtové výkony s prirodzenými číslami, počtové výkony s desatinnými číslami, percentá (vrátane jednoduchého úročenia), počtové výkony s celými číslami.
 • Informatika: informácie okolo nás -vytvorenie plagátu, prezentácie; komunikácia prostredníctvom IKT -vyhľadávanie informácií, informačná spoločnosť - počítačová kriminalita, legálnosť programov, autorské práva.
 • Fyzika: iné zdroje energie.
 • Geografia: Austrália, Amerika, Ázia,  Afrika, Slovensko.
 • Občianska výchova: škola, štát a právo, ekonomický život v spoločnosti.
 • Etická výchova: ekonomické hodnoty a etika, pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre, pozitívne vzory v každodennom živote, masmediálne vplyvy, dobré meno a pravda ako etické hodnoty, etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine, vzťah k chorým, starým, postihnutým ľuďom.

G/ INFORMAČNÉ,  KOMUNIKAČNÉ  A INÉ TECHNOLÓGIE

Informačné a komunikačné technológie sú metódy, postupy a spôsoby zberu, uchová-vania a spracovania, vyhodnocovania, selekcie, distribúcie a súčasného doručenia potrebných informácií v požadovanej forme a kvalite. Ide o informačné zdroje ako sú počítače, počítačo-vá sieť, Internet, CD-ROM aplikácie a rôzne multimediálne a hypermediálne prvky. Tieto technológie pôsobia na všetky ľudské zmysly. Vďaka týmto svojim novým možnostiam nadobúdajú dôležitú úlohu najmä v oblastiach: spôsobilosti pre znalostnú ekonomiku, spôsobilosti pre informačnú spoločnosť, spôsobilosti pre celoživotné učenie sa.

 

Úlohy v edukačnom procese sme zamerali:

 • na komunikačnú funkciu a rýchlu dostupnosť informácií,
 •  na individualizáciu úloh – každému študentovi je možné zadať úlohy rôznej zložitosti s rozdielnou časovou náročnosťou na jej riešenie,
 • na prezentovanie učiva – v porovnaní s tradičnou študijnou literatúrou umožňuje počítač sprístupňovanie informácií formou hypertextu alebo modelovanie priebehu niektorých procesov,
 • na učenie riešením problémov,
 • na opakovanie (precvičovanie) učiva, vytváranie zručností a návykov – v tejto pozícii je možné využívať počítač hlavne tam, kde sú jednoznačne dané správne riešenia,
 • na kontrolu vyučovacieho procesu aj učenia sa, hlavne pomocou testov (vyhotovenie a vyhodnotenie zvládne počítač) a diagnostikovanie študentov,
 • na okamžitú spätnú väzbu – správne riešenie sa fixuje, nesprávne sa odstraňuje,
 • mobilizáciu študentov – počítač je vo výučbe niečo netradičné, čo žiakov upúta.

 

H/ BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA

 

 • Dôsledne sme dodržiavali  dozor nad žiakmi  počas pobytu v škole a na mimo-školských akciách a tým sme preventívne predchádzali školským úrazom.
 • Dôsledne sme evidovali  školské úrazy.
 • Vo VVP sme využívali také aktivity, ktoré neohrozovali  zdravie a bezpečnosť žiakov.
 • Podieľali sme  sa na  realizácii prevenčných  aktivitách a eliminácii rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov.
   

PREVENČNÉ AKTIVITY

 

Hlavné úlohy plánu primárnej prevencie sociálno-patologických javov boli zamerané na aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi. V spolupráci s vedením školy, so všetkými pedagógmi, so psychológom školy sme sa snažili pôsobiť na spomalenie rastu nežiaducich foriem správania sa žiakov našej školy v škole i mimo nej. 

Monitorovali sme zmeny v správaní detí, či nie sú fyzicky, psychicky týrané, zneužívané, šikanované, či nie je ohrozený ich zdravý psychický a morálny vývin. Zamerali sme sa na prevenciu a elimináciu rizikového správania. Dôraz sme kládli na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v škole, aby sa zvýšil pocit bezpečnosti u žiakov. Pozornosť sme venovali problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie, v oblasti prevencie trestnej činnosti. Podporovali sme zdravý životný štýl žiakov, duševné zdravie, prevenciu stresu.

09.09.2016 sa uskutočnilo jesenné cvičenie v prírode spojené s orientačným pretekom.

Žiakom k „Pamätnému dňu holokaustu“ bol 12.9.2016 premietnutý film spojený s besedou „Diablove čísla.“   

K Medzinárodnému dňu starších ľudí, seniorov pripravili žiaci pozdravy, ktoré boli zaslané do jednotlivých zariadení pre seniorov v BB.

V októbri k „Svetovému dňu duševného zdravia“ sa v rámci rannej komunity praktizovali dni bez stresu, hádok, nadávania, kriku, vytváraním príjemnej atmosféry v triedach. Na hodinách   ETV prebehli aktivity: „Slová, ktoré zraňujú“, bola zhotovená centrálna nástenka k tejto téme. 

K „Svetovému dňu výživy“, prebehlo v dňoch od 10.10-14.10.2016 blokové vyučovanie „Hovorme o jedle“ (prvé 2 vyučovacie hodiny).

14.10.2016 v spolupráci s Ligou proti rakovine a OZ Viktorky bol Deň jabĺk. Žiaci mali na desiatu jablká. Pani uč. Pepichová ich oboznámila s preventívnou kampaňou Mateja Tótha „Spravme spolu 10 miliónov krokov ku zdraviu“. Cieľom bolo žiakov motivovať k najprirodzenejšej forme pohybu , ktorým je chôdza – nič nestojí a je pre zdravie mimoriadne prospešná.

19.10.2016 sa v šk. jedálni uskutočnila ochutnávka jedál zdravej výživy spojená s prezentáciou stolovania, ktorú pripravili študenti Hotelovej akadémie v Brezne.

16.11.2016 prebehli aktivity s odborníkom včelárom, žiaci mali medové raňajky. Túto aktivitu zorganizovala p. uč. Kapustová.

V súvislosti so zdravou výživou sa škola zapojila do projektu „Viem, čo zjem“, ktorý je zameraný na podporu zdravého životného štýlu detí v šk. veku 9-12 rokov. Projekt organizuje spoločnosť NESTLÉ a realizuje sa pod odborným dohľadom Úradu verejného zdravotníctva SR. Prvou aktivitou bola prednáška s pracovníčkami RÚVZ v BB, ktorá sa uskutočnila 14.11.2016. Prednáška bola úvodom do témy o zdravej výžive a bola venovaná prevencii nesprávneho stravovania.

November bol zameraný na „Medzinárodný deň tolerancie, Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí“. Na hodinách ETV a OBV bol žiakom prostredníctvom testu tolerancie vysvetlený pojem tolerancia, žiaci boli vedení k vzájomnému porozumeniu, rešpektovaniu. 

16.11.2016 prebehla akcia „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“ v rámci Kampane ochrany detí pred násilím, ktorú organizuje Centrum Slniečko z Nitry. Fotografie boli zaslané na facebookovú stránku Centra.    

K svetovému dňu boja proti AIDS sa aj tento rok naša škola zapojila do kampane „Červené stužky“. Žiaci 7.–9.ročníka sa zúčastnili zážitkovej aktivity v RÚVZ v BB s MUDr. Lokšom „Hrou proti AIDS“.

Ďalšou aktivitou bolo premietnutie odborného DVD na tému HIV/AIDS   žiakom 5. – 9.roč. a žiakom Praktickej školy film „Anjeli“ z cyklu „Moja misia“ spojený s besedou o deťoch umierajúcich na AIDS v JAR.

Zhotovená bola aj centrálna nástenka s plagátom kampane.

Tiež sme sa zapojili do celoslovenskej preventívnej kampane, ktorej cieľom je chrániť mladých ľudí pred rizikami spojenými s vycestovaním do zahraničia „Dve malé dievčatká“. Žiakom bol premietnutý film v slovenskom aj v rómskom jazyku.

Vyhodnocovacia správa z aktivít kampane „Červené stužky“ bola zaslaná organizátorom kampane. Škola za účasť v kampani obdržala kalendár a propagačný materiál.

Deň ľudských práv bol žiakom priblížený na hodinách ETV a OBV, prostredníctvom jednotlivých práv bolo poukázané na hodnotu človeka ako hodnotu ľudského jedinca. Následne sa uskutočnil 19.12.2016 kvíz o ľudských právach pre žiakov 5. – 9. ročníka a PRŠ.

08.02.2017 sa uskutočnila 8.školská zimná olympiáda.             

Prosociálne cítenie k druhým ľuďom–spolužiakom mohli žiaci vyjadriť prostredníctvom valentínskych pozdravov, ktoré pripravili na hodinách ETV, VYV, PVC, SJL. Cieľom bolo naučiť žiakov vyjadriť lásku k druhým ľuďom, spolužiakom, priateľom, najbližším ako prevenciu šikanovania. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „O najkrajšiu Valentínku“, ktorú organizovala ŠZŠ v Klenovci. Zaslaných bolo 5 pozdravov.

 20.02. 2017 sa uskutočnili prevenčné aktivity na tému šikanovania a kyberšikanovania s preventistkou MSP Mgr. Mariannou Belancovou.  Premietnuté boli filmy ku kyberšikane z cyklu „Ovce“.

K Svetovému dňu vody v rámci blokového vyučovania sa uskutočnila aktivita „Aké fľaše“. Žiaci boli vedení k prehodnoteniu pitného režimu, upozornení o vplyve médií v tejto oblasti (vplyv reklamy), k prehodnoteniu daných informácií.

V rámci porozumenia iným kultúram v duchu hesla „Každý iný, všetci rovní“ sme pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov premietli žiakom film „Aj my,  Rómovia dokážeme veľké veci“.

10.4.2017 prebehlo spoločné čítanie rómskej rozprávky.

27.4.2017 sa zrealizovala druhá aktivita projektu „Viem čo zjem“. Bola venovaná vyváženej strave.

K Medzinárodnému dňu rodiny bol premietnutý film „Otec v sukni“ a pre mladších žiakov „Popoluška“, prebehla beseda o filme.

18.5.2017 s preventistkou MSP Mgr. Mariannou Belancovou sa uskutočnili prevenčné aktivity zamerané na fajčenie a alkohol pre žiakov 8. , 9. ročníka a žiakov PRŠ.

K Svetovému dňu bez tabaku zrealizovali p. uč. Palonderová a p. zástupkyňa Šinská výstavu výtvarných prác žiakov na tému „Stop fajčeniu“. Žiaci kreslili návrh plagátov, ktoré boli vystavené na terase školy.

Ku Dňu otcov zhotovili žiaci pozdravy.

12.6.2017 sa uskutočnilo jarné cvičenie v prírode.

26.6.2017 sa uskutočnila 8. školská letná olympiáda.

Medzinárodný deň boja proti závislosti a nedovolenému obchodovaniu s drogami bol žiakom priblížený výstavou prác z netradičných materiálov, ktorú pripravili p. uč. Palonderová a p. uč. Kočišová. 

V šk. roku 2016/2017 som absolvovala:

- 3.10.2016 jednodňový seminár o domácom násilí v MPC BB „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“,  organizovaný „Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie“.

- 9.10.2016 účasť na Medzinárodnej konferencie v Bratislave o segregácii vo vzdelávaní „Vzdelávame deti férovo?“ pod záštitou verejnej ochrankyne práv JUDr. Jany Dubovcovej.

 

Súčasti školy:

 

Školský klub detí pri ŠZŠ – zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú  dochádzku výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Školská jedáleň ako súčasť ŠZŠ – účelové školské zariadenie na výrobu jedál a nápojov, na konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov v čase ich pobytu v škole a školskom zariadení a pre zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, diagnostickú, psychologickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť, súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu (zaradená do siete listom MŠ SR č. 4834/97 zo dňa 17.10.1997 od 1.1.1998).

Organizačne pričlenená organizácia: Praktická škola, Ďumbierska15, Banská Bystrica

 

 

Údaje o počte žiakov (§ 2 ods. 1 písm. b)

 

Počet žiakov Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy Banská Bystrica                                     k 15. septembru 2016: spolu 98 žiakov, z toho 39 dievčat a 59 chlapcov

 

ŠZŠ: spolu 84 žiakov, z toho 33 dievčat a 51 chlapcov

PrŠspolu 14 žiakov, z toho 6 dievčat a 8 chlapcov

 

K 30. júnu 2017: spolu 99 žiakov, z toho 42 dievčat a 57 chlapcov

 

ŠZŠ: spolu 86 žiakov, z toho 36 dievčat a 50 chlapcov

PrŠ:  spolu13 žiakov, z toho 6 dievčat  a 7 chlapcov

 

POČET ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH

 

variant

počet žiakov na

 začiatku škol. roka

dievčatá

počet žiakov na konci škol. roka

dievčatá

I. st. var. A

 

 

 

 

II. A 1.r  

2   

1

2

1

II .A 2.r

3

1

3

1

IV. A 3.r

3

3

2

2

IV. A 4.r

5

3

5

3

Spolu

12

7

12

7

II. st. var. A

 

 

 

 

V. A 5. r

4

2

6

4

VI. A 6. r.

10

2

9

2

VIII. A 7. r.

2

2

2

2

VIII. A 8. r.

7

1

6

1

IX. A 9. r.

6

3

8

3

Spolu

29

9

31

12

variant B

 

 

 

 

B1 1. r.

1

0

1

0

B1 3. r.

2

2

1

1

B1 4. r.

3

1

3

1

B2 5. r.

3

1

2

1

B2 8. r.

1

1

1

1

B2 9. r

1

1

1

1

Spolu

11

6

9

5

variant C

 

 

 

 

IVP I. Pr.

0

0

               1

1

IVP I. 1.r

4

1

4

1

IVP II. 2.r

6

0

5

0

IVP III. 3. r

3

2

3

2

IVP III. 4. r

1

1

1

1

IVP III. 6. r

1

1

1

1

IVP IV. 4. r

1

1

1

1

IVP IV. 5. r

4

1

4

1

IVP V. 6. r.

1

0

1

0

IVP V. 7. r.

2

1

2

1

IVP V. 8. r. 

2

0

2

0

Spolu

25

8

25

9

TŽA

 

 

 

 

TŽA1 2. r.

1

0

1

0

TŽA1 6. r.

1

0

1

0

TŽA1 8. r.

2

0

2

0

TŽA2 5. r.

4

3

4

3

TŽA2 7. r.

1

0

1

0

Spolu

9

3

9

3

 

 POČET ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH VARIANTOCH

 

 

na začiatku šk. roka

 

dievčatá

 

na konci šk. roka

 

dievčatá

A variant

 

 

 

 

I. stupeň

12

7

12

7

II. stupeň

27

9

31

12

B variant

11

6

9

5

C variant

25

8

25

9

TŽA

9

3

9

3

ŠZŠ spolu

84

33

86

36

praktická škola

 

spolu

14

6

13

6

spolu v ŠZŠ

a PrŠ

98

39

99

42

 

Údaje o počte zapísaných žiakov (§ 2 ods. 1písm. c)

 

V ŠZŠ k 15. septembru 2016 bolo novoprijatých žiakov 15, v praktickej škole boli 7 novoprijatí žiaci:

variant

1.r

2.r

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

10.r.

variant A

1

1

 

 

 

1

2

 

1

 

variant B

1

 

1

 

1

 

 

1

1

 

variant C

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŽA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spolu

6

1

1

 

1

1

2

1

2

 

PrŠ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o počte prijatých žiakov do odborného učilišťa a praktickej školy

 (§ 2 ods. 1 písm. d)

        V školskom roku 2017/2018  bolo prijatých do odborného učilišťa 3  žiaci 9. ročníka variant A,  do  praktickej školy  2 žiaci.

Praktickú školu ukončili 2 žiaci. 

                

Hodnotenie, klasifikácia a dochádzka žiakov (§ 2 ods. 1 písm. e)

 

     Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť VVP, ktoré má informatívnu, motivačnú   a korekčnú funkciu. Žiaci sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotia priebežne a celkovo:

 

variant A -  I. stupeň   hodnotíme slovom,

                    II. stupeň  klasifikácia známkou, nehodnotia sa predmety: etická   výchova, občianska výchova (žiaci ich absolvujú alebo neabsolvujú),

variant B -  všetky ročníky hodnotíme slovom, nehodnotíme etickú výchovu,

variant C - všetky ročníky hodnotíme slovom, nehodnotia sa predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova, zdravotná telesná výchova, etická výchova, informatická výchova, rozvíjanie komunikačných schopností  ( žiaci ich absolvujú alebo neabsolvujú),

triedy pre žiakov s autizmom s MP - všetky ročníky hodnotíme slovom, nehodnotíme etickú výchovu,

praktická škola - všetky ročníky hodnotíme slovom.

 

 

PROSPECH ŽIAKOV V  II. POLROKU:

 

Z celkového počtu 86 žiakov v II. polroku:

 

Variant

počet žiakov

Prospelo

Neprospelo

umiestnení v RC,PL,

prestup, nehodnotení

I. stupeň variant A

12/7

10

1

1

II stupeň variant A

31/12

29

0

2

variant B

9/5

  7

1

1

variant C

25/9

22

0

3

TŽAII

5/3

  5

0

 

Spolu

86/36

77

2

7

 

TŽA 1

4/0

PSV: 1

PVD: 3

P: 0

N: 0

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEMERNÝ PROSPECH Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV PODĽA ROČNÍKOV VARIANT A  

                                                

Predmet

Ročník

Príp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Priemer za školu

Správanie

 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,30 

1,50 

1

1,42 

1,50 

 

1,21 

Slovenský jazyk a literatúra

 

2,66

2,25

1,83

2,33

1,80 

2,16 

1

2,28 

2,25 

 

2,19 

Rozvíjanie komunikačných schopností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecné učenie

 

1,66

1,25 

2,00 

 

 

 

 

 

 

 

1,63

Vlastiveda

 

 

 

 

2,00 

1,90 

 

 

 

 

 

1,95

Fyzika

 

 

 

 

 

 

2,16 

2

2,28 

1,62

 

 2,02

Chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,75

 

1,75 

Biológia

 

 

 

 

 

 

 1,33

1

 2,28

 1,62

 

1,74 

Dejepis

 

 

 

 

 

 

 2,66

1,20

2,28

2,37

 

2,43

Geografia

 

 

 

 

 

 

1,83

1,50

2,28

1,75 

 

1,95

Občianska náuka

 

 

 

 

 

 

1,00 

1,00

1,42

1,00 

 

1,14 

Etická výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náboženská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

2,00

2,25 

1,83 

2,00

1,60 

2,33

1,87

2,42

1,87 

 

2,03

Informatika

Informatická výchova

 

 

 

 

 

1,50 

1,00 

1,00

1,71

1,16 

 

1,34

Pracovné vyučovanie

 

1,33 

1,50 

1,33 

1,00 

1,50 

 1,00

1,00

 1,28

 1,00

 

1,24 

Svet práce

 

 

 

 

 

 

 1,00

1,00

 1,28

 1,00

 

1,09

Výtvarná výchova

 

1,33

1,25

1,00 

1,00 

1,00 

 1,00

1,00

1,14 

1,00 

 

1,09

Hudobná výchova

 

1,33

1,25

1,00 

1,00 

 1,00

1,00 

1,00

1,57 

1,00 

 

1,14

Telesná a športová výchova

 

 1,00

1,25

1,00 

1,00 

 1,00

1,00 

1,00

1,14 

1,00 

 

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov variant B                                                       

Predmet

Ročník

Príp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Priemer za školu

Správanie

 

 

 1

 1

 

 

 1

 1

 

1,0 

Slovenský jazyk a literatúra

 

3

 

1,6

2

1,3

   

1,6

1,3

 

1,97

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti

 

2

 

1,6

1,5

1,3

   

1,6

1,3

 

1,6

Rozvíjanie grafomotorických zručností

 

2,5

 

1,6

2

         

 

2,03

Vecné učenie

 

2,5

 

1,6

1

1

   

1,6

1

 

 

Etická výchova

 

       

A

   

A

A

 

A

Náboženská výchova

 

                 

 

 

Matematika

 

3

 

2

1,5

1,6

   

2

1,6

 

2,02

Informatika

Informatická výchova

 

             

1

1

 

1

Pracovné vyučovanie

 

1,5

 

1,3

1,5

1

   

1,3

1

 

1,32

Svet práce

 

             

1

1

 

1

Výtvarná výchova

 

1,5

 

1

1

1

   

1

1

 

1,12

Hudobná výchova

 

1,5

 

1

1,5

1

   

1

1

 

1,25

Telesná a športová výchova

 

1,5

 

1

1

1

   

1

1

 

1,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov variant C                                                      

Predmet

Ročník

Príp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Priemer za školu

Správanie

 

 1

 1

 1

 1

 

 

 1,00

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti

 

A

A

A

A

A

A

A

A

   

A

Rozvíjanie sociálnych  zručností

 

1,5

2

2

1,75

3

1

2

2

   

1,87

Rozvíjanie grafomotorických zručností

 

2

2

2

1,33

3

1

2,5

2,5

   

2,10

Vecné učenie

 

2

2

2

1,75

3

1

2

2

   

1,93

Etická výchova

 

           

A

A

   

A

Náboženská výchova

 

           

A

A

   

A

Matematika

 

2

2

2

1,75

3

1

2,5

2,5

   

2,15

Informatická výchova

 

                     

Pracovné vyučovanie

 

1,66

1,66

1,5

1,33

3

1

2

2

   

1,76

Výtvarná výchova

 

A

A

A

A

A

A

A

A

   

A

Hudobná výchova

 

A

A

A

A

A

A

A

A

   

A

Telesná a športová výchova

 

A

A

A

A

 

A

A

A

   

A

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov žiakov s autizmom variant C

Predmet

Ročník

Príp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Priemer za školu

Správanie

 

 

 

 

 

 1

 

 1

 

   

 1,00

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

 

       

A

 

A

     

A

Rozvíjanie sociálnych  zručností

         

1,5

 

2

     

1,75

Rozvíjanie grafomotorických zručností

 

       

1,7

 

2

     

1,85

Vecné učenie

 

       

1,5

 

2

     

1,75

Etická výchova

 

 

 

                 

Náboženská výchova

 

 

 

                 

Matematika

 

       

1,7

 

2

     

1,85

Informatika

Informatická výchova

 

                     

Pracovné vyučovanie

 

       

1,7

 

2

     

1,85

Výtvarná výchova

 

       

A

 

A

     

A

Hudobná výchova

 

       

A

 

A

     

A

Telesná a športová výchova

 

       

A

 

A

     

A

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov žiakov s autizmom                                                     

Predmet

Ročník

Príp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Priemer za školu

Správanie

 

 

1

     

1

 

 1

 

 

 1,00

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

2

     

2

 

2,5

   

2,16

Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností

 

 

1

     

2

 

1,5

   

1,5

Rozvíjanie grafomotorických zručností a písania

 

 

2

               

2,00

Vecné učenie

 

 

1

               

1,00

Vlastiveda

 

         

3

       

3,00

Fyzika

 

             

3

   

3,00

Chémia

 

                     

Biológia

 

             

3

   

3,00

Dejepis

 

             

3

     

Geografia

 

             

3

   

3,00

Občianska náuka

 

             

2,5

   

2,50

Etická výchova

 

 

 

 

   

A

 

A

   

A

Náboženská výchova

 

 

 

 

               

Matematika

 

 

2

     

2

 

3

   

2,33

Informatická výchova

 

             

2

   

2

Pracovné vyučovanie

 

 

1

     

2

 

2,5

   

1,83

Svet práce

 

                     

Výtvarná výchova

 

 

1

     

2

 

1

   

1,33

Hudobná výchova

 

 

1

     

2

 

1

   

1,33

Telesná výchova

 

 

1

     

2

 

1

   

1,33

 

 

PROSPECH ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH PrŠ

 

 

Trieda

Počet žiakov/D

PSV

PVD

P

N

 

PrŠ I.A (1.r.)

6/2

4

1

1

0

 

PrŠ I.A (3.r.)

1/1

1

0

0

0

 

PrŠ II. A(2.r)

4/3

4

0

0

0

 

PrŠ II. A(3.r)

1/0

1

0

0

0

 

Spolu

12/6

10

1

1

0

 

 

Z celkového počtu 12 žiakov v II. polroku:

Z celkového počtu 12 žiakov v II. polroku prospelo 12 žiakov.

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov v praktickej škole                                                

Predmet

Ročník

1.

2.

3.

Priemer za školu

Správanie

1

1

1,00

Slovenský jazyk a literatúra

1,4

1,3

2

1,56

Matematika

1,6

1,3

2

1,63

Výchova k mravnosti a občianstvu

1,2

1

1

1,10

Hudobná výchova

1

1

1

1,00

Výtvarná výchova

1

1

1

1,00

Telesná a športová výchova

1

1

1

1,00

Rodinná výchova

1,6

1

1

1,20

Zdravotná výchova

1,6

1

1

1,20

Ručné práce

1,3

1,3

1

1,20

Príprava jedál a výživy

1,3

1,3

1

1,20

Domáce práce a údržba domácnosti

1,3

1,3

1

1,20

Pomocné práce v záhra-dníctve a aranžovaní

1,3

1,3

1

1,20

 

     Väčšina žiakov t.j. 80,4% má správanie v súlade so školským poriadkom - 19,6 % žiakov  porušuje školský poriadok  -    nevhodné správanie, vulgarizmy, drzé správanie voči učiteľom a spolužiakom, vyhrážanie sa likvidáciou, nerešpektovanie vyučujúcich, odmietavý prístup ku školským povinnostiam a vyučujúcim, nepravidelná dochádzka do školy, záškoláctvo, ničenie pomôcok.

Triedni učitelia v II. polroku udelili 2 napomenutia triednym učiteľom, 19 pokarhaní triednym učiteľom.

RŠ udelila 14  pokarhaní riaditeľkou školy, 3 žiakom bola znížená známka zo správania na druhý stupeň a 2 žiakom bola znížená známka zo správania na tretí stupeň.

Schválené pedagogickou radou.

 

Pedagogická rada schválila 28 pochvál žiakom za výborné VVV, vzornú školskú dochádzku, reprezentáciu školy vo výtvarných, športových, speváckych a recitačných súťažiach. 

 

DOCHÁDZKA ŽIAKOV ŠZŠ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 

 

ročník

počet žiakov

                

hodín spolu

 

D

 

OVH

 

D

 

NVH

 

D

1.stupeň variant A

 

 

 

 

 

 

 

1.A 1.r  

3/0

502

0

406

0

96

0

1.A 2.r

4/4

740

740

696

696

44

44

3.A 3.r

6/4

1089

708

1020

664

69

44

3.A 4.r

3/1

224

70

208

59

16

11

Spolu

16/9

2555

1518

2330

1419

225

99

2.stupeň variant A

 

 

 

 

 

 

 

5.A

10/2

1536

121

1483

110

53

11

7.A

6/1

949

179

841

145

108

34

8:A

8/5

1163

919

1060

826

103

93

9.A

8/1

805

281

760

264

45

17

Spolu

32/9

4453

1500

4144

1345

309

155

variant B

 

 

 

 

 

 

 

B1 2.r

2/2

387

387

379

379

8

8

B1 3.r

3/1

1019

201

951

201

68

0

B2 4.r

2/1

376

96

311

96

65

0

B2 9.r

3/0

430

65

423

64

7

1

Spolu

10/4

2212

749

2064

740

148

9

variant C

 

 

 

 

 

 

 

C1 1.r

6/0

498

0

498

0

0

0

C2 2.r

3/1

385

148

385

148

0

0

C2 3.r

1/1

32

32

32

32

0

0

C2 5.r

1/1

0

0

0

0

0

0

C3 3.r

1/1

129

129

129

129

0

0

C3 4.r

4/1

339

0

339

0

0

0

C4 5.r

1/0

48

0

48

0

0

0

0C4 6.r

2/1

254

10

254

10

0

0

C4 7.r

2/0

128

0

128

0

0

0

C5 10.r

4/3

152

140

152

140

0

0

Spolu

25/9

1965

459

1965

459

0

0

TŽA

 

 

 

 

 

 

 

TŽA1  1.r

1/0

106

0

106

0

0

0

TŽA1 5.r

1/0

176

0

176

0

0

0

TŽA1 7.r

2/0

206

0

206

0

0

0

TŽA2 4.r

4/3

316

212

316

212

0

0

TŽA2 6.r

1/0

82

0

82

0

0

0

Spolu

9/3

886

212

886

212

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci ŠZŠ za školský rok 2016/2017 vymeškali  13942 vyučovacích hodín (  4777 dievčatá).

Z toho 12633 hodín je ospravedlnených (4081 dievčatá), 1309 hodín je neospravedlnených (702 dievčatá).

 

 

ŠZŠ

počet žiakov

Spolu

z toho dievčatá

OVH

z toho dievčatá

NVH

z toho dievčatá

I. stupeň variant A

 

2288

1366

1845

1128

443

238

II. stupeň variant A

 

5519

1728

4856

1341

663

393

variant B

 

2161

909

1958

838

203

71

variant C

 

3013

446

3013

446

0

0

TŽA

 

961

328

961

328

0

0

Spolu

 

13942

4777

12633

4081

1309

702

 

Dochádzka žiakov praktickej školy do školy za školský rok 2016/2017

Žiaci  praktickej školy spolu vymeškali 1136  ospravedlnených vyučovacích hodín,  z toho dievčatá   495 OVH.

 

 

počet žiakov/

dievčat

Spolu

z toho dievčatá

OVH

z toho dievčatá

NVH

z toho dievčatá

PrŠ I.A(1.r.)

6/2

 423

 101

423

101

0

0

PrŠ I.A(3.r.)

1/1

 148

 148

148

148

0

0

PrŠ II.A(2.r.)

4/3

 293

 246

293

246

0

0

PrŠ II.A(3.r.)

2/0

 272

    0

272

   0

0

0

Spolu

13/6

1136

 495

1136

495

0

0

 

Uplatňovanie učebných plánov (§ 2 ods. 1 písm. f)

 

V školskom roku 2016/2017 boli žiaci v ŠZŠ vzdelávaní podľa Učebných plánov pre žiakov s ľahkým stupňom MP, stredným stupňom MP, ťažkým alebo hlbokým stupňom MP, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s MP  s vyučovacím jazykom slovenským -  Školského vzdelávacieho programu.

V školskom roku 2016/2017 boli žiaci praktickej školy vzdelávaní podľa Učebného plánu pre praktickú školu  s vyučovacím jazykom slovenským.

Zameraním praktickej školy bol predmet pomocné práce v záhradníctve a v aranžovaní, ktorý sa   realizoval priamo v škole.

 

Údaje o zamestnancoch a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov v školskom roku 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. g)

 

pedagogickí zamestnanci

kvalifikovaní

nekvalifikovaní

dopĺňajúci si kvalifikáciu

spolu

učiteľ

19

0

0

19

vychovávateľ

2

0

1

3

asistent učiteľa

4

0

0

4

spolu PZ

25

0

1

26

nepedagogickí zamestnanci

13

0

0

13

odborní zamestnanci

3

0

0

3

počet zamestnancov

42

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v školskom roku 2016/2017  (§ 2 ods. 1 písm. h)

 

forma vzdelávania

počet vzdelávaných

začalo

pokračuje

ukončené

Funkčné vzdelávanie

1

 

 

1

Funkčné inovačné vzdelávanie

 

 

 

 

Funkčné aktualizačné vzdelávania

 

 

 

 

Adaptačné vzdelávanie

1

 

 

1

Špecializačné vzdelávanie

2

2

 

 

Predatestačné vzdelávanie

3

 

 

3

spolu

7

2

 

5

 

Vzdelávanie podľa § 55 zákona č. 317/2009 Z. z.:

Zvládanie záťaží v školskom prostredí – ,,Riešenie konfliktov a komunikácia v školskom prostredí“.

Dátum:  25. augusta 2017

Počet zúčastnených zamestnancov: 21

Lektor: Mgr. Lívia Ridzoňová, psychológ

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)

 

Naša škola je otvorená pre každého a sme radi, keď verejnosť pri návšteve školy oceňuje snahu a schopnosti našich žiakov.

 

Žiaci vyšších ročníkov pod vedením p. uč. Kočišovej vyrobili vianočné darčeky pre sponzorov. Žiaci školy pod vedením p. Kočišovej a vyučujúcich pracovného vyučovania pripravili pre rodičov vianočnú a veľkonočnú výstavku svojich prác.

 

Naďalej podporovať na škole dobrovoľnícky program ,,Môj svet je Tvoj“ s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica. Cieľom je asistencia žiakom s autizmom a ťažším stupňom MP počas vyučovania – darí sa nám úspešne realizovať projekt aj za významnej zaangažovanosti  OZ SPOSA  - projekt bude pokračovať.

 

Každoročne spoluorganizovať celoslovenské stretnutie rodín s autizmom a iných komunít ,, ŽI a NECHAJ ŽIŤ“ v priestoroch našej školy. Projekt beží druhý  rok a bude pokračovať.

 

 V máji sme v škole  usporiadali VI. ročník krajského kola speváckej súťaže žiakov špeciálnych škôl „HUSĽOVÝ KĽÚČIK 2017“ .

 

Uskutočnili sme školské kolo v prednese poézie a prózy. Pripravili sme žiakov na krajské kolo v prednese poézie a prózy v Brezne a zúčastnili sme sa tohto kola, kde sa J. Šarközy  umiestnil na prvom mieste vo svojej kategórii a postúpil do celoslovenského kola v Spišskej Novej Vsi.

 

Zúčastnili sme sa výchovno-vzdelávacieho programu vo VKMK - Vianočné zvyky a tradície spojené s tvorivými dielňami pre žiakov 5.-9.ročníka a Hallo-ween, Advent a čaro Vianoc, Danka a Janka, Rozprávková truhlica P. Dobšinského, Veľká noc – zvyky a tradície pre žiakov 1.-4.ročníka.

 

Uskutočnili sme školský výlet na Čiernohronskú železnicu a prírodný  skanzen.

 

V spolupráci s občianskym združením SPOSA sa žiaci zúčastnili viacero akcií pripravených týmto OZ v rámci „Svetového dňa povedomia o autizme,“ Žiaci školy sa zúčastnili otvorenia výstavy obrazov našich bývalých žiakov Mária Balca a Mareka Golemu „Iný uhol pohľadu“.

 

Na základe spolupráce s  občianskym združením PONS, sa naši žiaci  zúčastňujú tematických letných táborov. Žiaci B, C variantu a TŽA sa zúčastnili športového dňa na Štiavničkách, pod názvom: „Handicap Cap“ pre zdravotne ťažko postihnuté deti a mládež, ktorú zorganizovalo občianske združenie PONS, v rámci akcie: „Banská Bystrica – mesto športu“. Konala sa pod záštitou primátora p. MUDr. Jána Noska.

 

Začiatkom októbra sa naši žiaci i pedagogickí zamestnanci zapojili do akcie "Športom za červené stužky". Hrali sa loptové hry , hlavne futbal, žiaci súťažili v behu a  kolegyne hrali futbal. Akcie boli nafotené a veríme, že vyhlasovateľ akcie bol s našimi športovými aktivitami spokojný. V októbri sme zorganizovali stolnotenisový turnaj, ktorý tiež prebiehal v rámci akcií Červené stužky. Koncom januára sme pripravili „Olympiádu zimných športov.“ V apríli sa chlapci z našej školy zúčastnili na minifutbalovom turnaji žiakov špeciálnych škôl,  ktorý poriadala ŠZŠ Zvolen. V máji sa miešané družstvo našej školy  zúčastnilo na stolnotenisovom turnaji žiakov špeciálnych tried v Hontianskych Nemciach.

                       

Práce našich  žiakov sú pravidelne zasielané do výtvarných súťaží. V školskom roku 2016/2017 žiaci našej školy aktívne reprezentovali školu v týchto výtvarných súťažiach:

 

Chutné maľovanie, www. opotravinach.sk

Téma: Hovorme o jedle

Marek Škrváň – 6.A

Veronika Kováčová  - 4.A

Patrik Samko – 5.A

Ondrej Chaban – 9.A

Vanesa Štajerová

Vladimíra Samková – 7-8.A

 

Celoslovenský výtvarný salón znev. Detí, Spojená škola Vrbové

Téma : Na vidieku

Zuzana Speváková – 9.A

Sandra Tomčíková – 6.A

Adam Polhoš – 6.A

 

Cesty za poznaním minulosti 2017, Múzeum SNP Banská Bysstrica

Témy:

Mať tri želania ...

Zem je našim domovom, chráňme ju!

Bez teba si svoj život neviem predstaviť

Nikola Bučková – 3.A

Dominika Bučková – 5.A

Miroslav Kováč  - 5.A

Thomas Záslav – 6.A

Martin Záslav - PRŠ

Mário Rafaj – 4.A

Michaela Bučková – 5.A

Sandra Tomčíková – 6.A

Adam Polhoš – 6.A

 

Mesiac detskej tvorby, OZ Korytnačky Bratislava

Témy:

Máme doma zvieratko

Krajina drakov

Dominika Bučková – 5.A

Michaela Bučková – 5.A

Ema Mesíková – 5.A (variant B)

Ivan Kováč – 9.A

Sandra Tomčíková – 6.A

Adam Berky – 9.A

 

EGO versus EKO, Galéria J. Kollára Banská Štiavnica

Téma: My sa nevieme sťažovať nahlas

Marian Bukaj - PRŠ

Sarach Gašparová - PRŠ

 

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, OÚ Banská Bystrica

Téma: Záchranár civilnej ochrany – Môj kamarát

Mário Rafaj – 4.A

Lukáš Murgaš – 6-A

Patrik Samko – 5.A

Adam Polhoš – 6.A

Jakub Hatala – 6.A

 

Banskobystrická paletka, SCVČ ROSSIJA Banská Bystrica

Téma: Môj svet

Veronika Kováčová – 4.A

Sandra Tomčíková – 6.A

 

 

 

 

 

Školský časopis IŠO

 

Vydali sme tri čísla časopisu, ktorý je o živote našich žiakov. Prezentujú v ňom svoje pisateľské schopnosti, kresby, nápady, ale nájdu tam aj niečo na pobavenie, dobré rady do života a jednoduché recepty.

 

Náčuvy  a exkurzie študentov pedagogickej fakulty

 

Študenti Pedagogickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici sa pravidelne oboznamujú

s prácou s mentálne postihnutými deťmi.  Majú možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách a získať prehľad o metódach a formách vyučovania. Tiež sa oboznamujú s prácou a činnosťou odborných zamestnancov centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Škola a projekty (§ 2 ods. 1 písm. j)

 

Národný projekt ,,Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“- nové diagnostické a edukačné balíčky a poradenské metódy pre účely výchovno-poradenských aktivít so žiakmi so ŠVVP.

 

Národný projekt ,, Aktivizujúce metódy vo výchove“máme dve interaktívne tabule a vyškolených 7 pedagogických zamestnancov.

 

Zdravie na školách – ,, Mliečny program“je projekt zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu.

 

Ovocie pre školy – ,, Ovocný program“-  projekt zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu.

    

Výsledky inšpekčnej činnosti (§ 2 ods. 1 písm. k)

 

V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekčná činnosť na škole.

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy (§ 2 ods. 1písm. l)

 

     V školskom roku 2001/2002 sa škola presťahovala s nevyhovujúcich priestorov do zrekonštruovanej budovy bývalej materskej školy v mestskej časti Sásová. V priebehu ďalších rokov sa začala realizovať nadstavba a prestavba za účelom rozšírenia priestorov o nové učebne, ktorá bola ukončená v októbri 2005. Budova je zateplená a má vymenené okná. Do nových priestorov boli presťahované triedy,  počítačové učebne, dielne,  cvičné kuchynky. Zabezpečili sme centrálne zamykanie - objekt je chránený bezpečnostným systémom.       

     Zriadené máme  tri rehabilitačno-relaxačné miestnosti. Dve pre žiakov variantu C (multisenzorickú miestnosť Snoezelen  a Nemov vodný svet) tretiu pre potreby vyučovania telesnej výchovy. Vymenili sme v triedach staré lavice a stoličky za nové, ktoré viac vyhovujú požiadavkám a potrebám našich žiakov. Aj  počítačové učebne sú vybavené nábytkom, ktorý spĺňa bezpečnostné a estetické požiadavky. Veľkým prínosom pre výchovu a vzdelávanie je dostatočné množstvo didaktickej a audiovizuálnej techniky a učebných pomôcok, ktoré sú samozrejmou súčasťou školy (počítače s kompletným vybavením, digitálny fotoaparát, kamera, DVD prehrávače, televízory, dataprojektor, interaktívne tabule a pod.). Počítačové učebne a internetová sieť je dostupná počas celého dňa. 

     Práve uvedomenie si, že vyučovať neznamená odovzdávať žiakom poznatky, ale spôsobovať u žiakov radosť učiť sa v prirodzených podmienkach školy, potvrdzuje opodstatnenie vytvoriť také vzdelávacie prostredie (neprítomnosť ohrozenia – bezpečnosť a dôvera, zmysluplný obsah, možnosť výberu, primeraný čas, spolupráca, okamžitá spätná väzba, zvládnutie učiva), v ktorom budú vytvorené optimálne podmienky pre vytváranie vzťahov k sebe, k iným ľuďom a svetu tak, aby sa škola stala súčasťou života a život súčasťou školy a aby žiak v procese učenia získal kompetencie a to najmä v oblastiach komunikačných schopností, verbálnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne (personálne a interpersonálne) kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie.

Škola je plne organizovaná. Má 6 tried variant A, 2 triedy variant B, 5 tried variant C, 2 triedy pre žiakov s autizmom, 2 triedy praktickej školy  a 3 oddelenia školského klubu detí. Učebne sú rozmiestnené v troch pavilónoch, ďalšie priestory sú využívané ako telocvičňa, školské dielne, školské kuchynky,  relaxačno-rehabilitačné miestnosti, školská jedáleň a  školský klub detí. Ku škole patrí  školská záhrada. Celý školský areál je rozsiahly, oplotený a využívaný na vyučovanie pracovného vyučovania, športových a relaxačných aktivít. Je umiestnený v centre sídliska. Areál je upravený, dotvárajú ho rozsiahle trávniky, ovocné stromy a okrasné dreviny.

Podľa finančných možností školy sme dokupovali potrebný materiál na VVP, moderné učebné pomôcky, knihy do žiackej a učiteľskej knižnice.

    

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vyučovacej činnosti školy

(§ 2 ods. 1písm. m)

 

     Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15 v Banskej Bystrici  na základe § 10 ods. 5, § 21, ods.1 a § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 133, §140 a §161, ods. 21 a 23 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť zabezpečuje na základe rozpočtu prideleného Okresným úradom  Banská Bystrica – odbor školstva v zmysle zákona  č. 597/2003 Z. z.

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov je prílohou Správy o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017 – Správa o hospodárení za rok 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu

Škola je rozpočtovou organizáciou. Je financovaná zo ŠR, rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.

 

     

 

 

Dotácie podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (pre deti ohrozené sociálnym vylúčením, pre deti  v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima) za rok 2016:

 

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu

 

Dotácie z štátneho rozpočtu sú realizované prostredníctvom „Združenia na pomoc mentálne postihnutým DÚHA“.

 

Dotácia na stravu pre deti z rodín  v hmotnej núdzu a deti z nízkopríjmových  rodín bola poskytnutá  v roku 2016  priemerne pre 16 detí a v roku 2017 v priemere  pre 15   detí

 • Za obdobie september – december 2016 boli skutočne vyčerpané  finančné prostriedky  vo výške 763,45  €
 • Za obdobie január – jún 2017 boli skutočne vyčerpané  finančné prostriedky  vo výške   1 043,40   €
 • Spolu v celkovej  výške 1806,85   €
   
  Dotácia na zakúpenie učebných pomôcok bola poskytnutá pre vo výške  € za školský rok 2016 /2017, vyčerpaná bola v plnej výške.
 • Z toho v septembri 2016  dotácia bola poskytnutá pre 15  žiakov  vo výške 249,00  €
 • a vo  februári  2017  bola dotácia poskytnutá pre 14 žiakov vo 232,40   €
   

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy v školskom roku 2016/2017

(§ 2 ods. 1 písm. n)

 

Hlavnými cieľmi koncepčného zámeru školy v školskom roku 2016/2017 bolo:

 • pokračovať na škole v dobrovoľníckom programe ,,Môj svet je Tvoj“ s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica. Cieľom bola asistencia žiakom s autizmom a ťažším stupňom MP počas vyučovania – podarilo sa nám úspešne naštartovať projekt aj za významnej zaangažovanosti  OZ SPOSA  - projekt bude pokračovať. Cieľ dlhodobý.
 • každoročne spoluorganizovať celoslovenské stretnutie rodín s autizmom- projekt bude pokračovať. Cieľ dlhodobý.
 • materiálne dovybavovať školskú kuchyňu  a jedáleň kuchynskými pomôckami a riadom. Cieľ splnený. 
  1. vybavenie v triedach s IVP a v triede pre žiakov s autizmom -  zakúpili sme stimulačné, multisenzorické a didaktické pomôcky do učební aj do multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN. Cieľ splnený dlhodobý.
  2. zvyšovanie IKT pedagogických zamestnancov–učiteľov, ktoré potom využijú nielen vo výchovno-vyučovacom procese, ale aj pri príprave na vyučovanie a pri vedení agendy. To sa nám priebežne darí  samovzdelávaním učiteľov a aj zapojením sa do projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ, ,,Aktivizujúce metódy vo výchove“ a do projektu ,,Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“- Digiškola. Cieľ splnený a dlhodobý.
  3. zamestnancom školy vzdelávať sa, s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií zamestnanca, potrebných na výkon pedagogickej činnosti. (skvalitnenie a inovovanie svojej pedagogickej činnosti hlavne v oblasti IKT a interaktívnej tabule). Cieľ je splnený a dlhodobý.
 • zakúpiť vzdelávacie programy pre vyučovanie jednotlivých predmetov -  zakúpené boli     programy podľa požiadaviek učiteľov a finančných možností školy. Cieľ splnený.
 • zapojiť sa do rozvojových projektov MŠVVaŠ SR –  1 náš projekt bol úspešný – ,, Zvýše -  nie  efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017“
   
   

Oblasti, v  ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých  sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (§ 2 ods. 1 písm. o)

 

Silné stránky ŠZŠ

 • Škola dosahuje dobré výsledky v kvalite výchovy a vzdelávania hlavne realizáciou inovačných programov zameraných na vyučovanie regionálnej a environmentálnej výchovy a tiež výchovno-vzdelávacieho programu „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“.
 • Organizujeme školské slávnosti a dni otvorených dverí, ktoré sú spojené  s prezentáciou schopností a zručností žiakov.
 • Flexibilnosťou ponuky vzdelávania poskytujeme výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s mentálnym postihnutím spôsobom primeraným a prispôsobeným stupňu ich postihnutiu, s prihliadnutím na ich danosti, schopnosti a záujmy  tak, aby sa uplatnili v živote spoločnosti, prípadne úspešne ďalej študovali v odbornom učilišti alebo v praktickej škole.
 • Máme 100-percentnú kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, ktorí sú tvoriví, flexibilní, kreatívni a stabilní.
 • Realizujeme pestré školské a mimoškolské aktivity, záujmové krúžky, prácu žiakov v školskom časopise, zapájanie sa do výtvarných, športových, speváckych... súťaží.
 • Máme:  -  veľmi dobré podmienky na zavádzanie a rozvíjanie IKT, výborné materiálno-technické, didaktické a priestorové vybavenie   školy, veľký areál, ktorý slúži na športové aktivity, relaxáciu a vyučovanie pracovného vyučovania, multisenzorickú miestnosť SNOEZELEN s  relaxačno-rehabilitačným využitím,  Nemov vodný svet s rehabilitačným využitím, vysokú estetickú úroveň priestorov školy, ktorá pozitívne rozvíja  estetické a emocionálne  cítenie žiakov.
 • Školu propagujeme cez výstavy, súťaže, exkurzie škôl, náčuvy a prax študentov, vystúpenia ľudového súboru na verejnosti.
 • Poruchy správania riešime formou psychokorektívnych a psychoterapeutických sedení so psychológom, výchovným poradcom, sociálnym pedagógom, ÚPSVaR, políciou a pedopsychiatrom.

 

Slabé stránky ŠZŠ:

 • pretrvávajúce záškoláctvo žiakov – (aj keď sa zlepšila spolupráca   s ÚPSVaR  a políciou),
 • nedostatočná komunikácia a spolupráca s rodičmi rómskych žiakov a žiakov zo  sociálne znevýhodneného prostredia, aj napriek veľkej iniciatíve školy,
 • slabá podpora a zaangažovanosť zo strany rodičov,
 • zlé sociálne prostredie a nezáujem rodičov mnohých žiakov.
   
  Možnosti školy:
 • zvyšovanie možností využívať inovačné edukačné programy so zameraním na zážitkové učenie, aktivitu a slobodu žiaka,
 • zvyšovanie možností využívať IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • rešpektovanie učebných štýlov žiakov,
 • aplikácia aktivizujúcich vyučovacích metód, nových stratégií a foriem,
 • zvyšovanie záujmu o školu,
 • zlepšenie podpory a spolupráce s rodičmi a s verejnosťou,
 • modernizácia učební, didaktických pomôcok,
 • využitie areálu na športové a relaxačné účely,
 • získanie grantov  a nenávratných finančných prostriedkov na modernizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu,
 • propagácia školy na verejnosti.

 

Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na trhu práce, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písm. p)

 

     V školskom roku 2016/2017  bolo z končiacich žiakov prijatých do odborného učilišťa 3    žiaci a do  praktickej školy  2 žiaci.

Praktickú školu ukončili 2 žiaci.