Navigácia

Praktická škola

Školský vzdelávací program

 

 

Praktická  škola, Ďumbierska 15, 974 11  Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

,,Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

                                                                                          

    /M. Montessori/

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

PRE PRAKTICKÚ ŠKOLU

 

PRE

 

NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banská Bystrica 2016                                   Mgr. Lýdia Miklošovičová

                                                          riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Názov školy:

Praktická škola – organizačne pričlenená k ŠZŠ

Adresa školy:

Ďumbierska 15,  974 11 Banská Bystrica

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

denná

Vyučovací jazyk:

slovenský

Druh školy:

škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

-          praktická škola

Stupeň vzdelania:

nižšie stredné odborné vzdelanie

Riaditeľka školy:

Mgr. Lýdia Miklošovičová

http://

www.specialnaskolabb.edupage.sk

e-mail:

specialnaskola@ gmail.com

Kontakty:

tel. +421 (0) 48 4141277

fax  +421 (0) 484126052

Zriaďovateľ:

Okresný  úrad  Banská  Bystrica

Adresa:

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Kontakty:

tel.  048/4306 600, fax 048/4306 609

Platnosť dokumentu od:

1. septembra 2016

Prerokované v PR:

23. augusta 2016

Prerokované v RŠ:

11. októbra 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť

 

Dátum

Zmeny, úpravy a pod.

Platnosť

ŠkVP od

 

 

01. 09. 2016

VP pre praktickú školu schválilo MŠVVaŠ SR dňa 5. 5. 2016 pod číslom

2016-14674/20290:18-10F0 s platnosťou

od 1. 9. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJ ZAMERANIE

 

Praktická škola je organizačnou súčasťou Špeciálnej základnej školy, Ďumbierska 15,

974 11 Banská Bystrica.

 

ÚVOD

 

Praktická škola je zriadená  pri Špeciálnej základnej škole v Banskej Bystrici. Je štátnou rozpočtovou organizáciou bez právnej subjektivity a je organizačne pričlenená k Špeciálnej základnej škole, Ďumbierska 15, Banská Bystrica. Zriaďovateľom školy je Okresný úrad v Banskej Bystrici. Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu a neboli prijatí na odborné učilište, prípadne nezvládli jeho vzdelávací obsah. Pripravuje žiakov na začlenenie sa do spoločnosti do takej miery, do akej im to umožňuje ich postihnutie. Praktická škola poskytuje nižšie stredné odborné vzdelanie v súlade s platnými učebnými osnovami pre praktickú školu a pripravuje žiakov na zvládnutie potrieb každodenného života.

 

Pedagogické princípy školy

Výchovno-vzdelávacia činnosť smeruje k príprave žiakov na život. V procese učenia sa  učíme žiakov:

      1.   konať (vedieť riešiť životné situácie),

      2.   poznávať,

      3.   žiť spoločne – rešpektovať a tolerovať odlišnosti iných,

      4.  byť sám sebou.

Formujeme u žiakov zdravý životný štýl, vzťah k regionálnej kultúre a tradíciám, prosociálne správanie a uznávanie spoločenských hodnôt.

 

1 CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

Hlavnými cieľmi výchovy a vzdelávania žiakov  v  praktickej škole je rozvíjať kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s mentálnym postihnutím na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná.

Nižšie stredné odborné vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 

 • poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,

   

 • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,

   

 • viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácií svojich obmedzení, a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,

   

  Ø rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,

   

  Ø podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

   

  Ø umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť v praktickom živote,

   

  Ø vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumieť sa, hodnotiť ( vyberať a rozhodovať ) a konať,

   

  Ø podporovať rozvoj personálnych a  interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

   

  Ø viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

   

  Ø naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie.

   

  2 PROFIL ABSOLVENTA

   

  Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť v prácach profilujúceho predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru,  preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby.

  Absolvent praktickej školy má dosiahnutý čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach vývinu osobnosti podľa jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností. Dokáže spolupracovať, komunikovať. Má vybudované adaptačné mechanizmy a sociálne vzťahy v užšom a širšom sociálnom prostredí. Žiak v edukačnom procese má získané elementárne poznatky, vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach vývinu osobnosti.

  Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahŕňajú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať, zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom občianskom, rodinnom a osobnostnom živote. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú medzipredmetový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t.j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy. Nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania.

  V etape nižšieho stredného odborného vzdelávania sú za kľúčové kompetencie považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológii, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosť učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

   

  a) sociálne komunikačné kompetencie ( spôsobilosti )

   

  Ø vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou stupňu postihnutia a jeho narušenej komunikačnej schopnosti,

  Ø rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,

  Ø vie samostatne písomne komunikovať ( nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),

  Ø dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,

  Ø uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ostatnými ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

  Ø rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,

  Ø je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,

  Ø rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať podľa svojich možností,

  Ø na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,

  Ø chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,

   

  b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

   

  Ø dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh v praktickom  živote,

  Ø rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,

  Ø chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

  Ø má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,

   

  c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológii

   

  Ø prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,

  Ø vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,

  Ø využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z médií a internetu,

  Ø vie používať vyučovacie programy,

  Ø chápe rozdiel medzi reálnym a nereálnym svetom,

  Ø vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

   

  d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa

   

  Ø dokáže pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,

  Ø získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,

  Ø uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa v chránených pracoviskách,

  Ø hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.

   

   

  e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

   

  Ø rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,

  Ø dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému a vie na koho sa môže obrátiť pri riešení problému,

  Ø v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,

   

  f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

   

  Ø uvedomuje si vlastné potreby využíva svoje možnosti,

  Ø dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

  Ø uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,

  Ø má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,

  Ø pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,

  Ø je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,

  Ø dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,

  Ø je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,

  Ø uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,

  Ø uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.

   

  g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

   

  Ø dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

  Ø pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu,

  Ø správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

  Ø ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku, rešpektuje vkus iných ľudí,

  Ø cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

  Ø má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

   

  3 STUPEŇ VZDELANIA

   

  Absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je záverečné vysvedčenie.

   

  4 VZDELÁVACIE OBLASTI

   

  Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového vzdelávania. Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. Vo vzdelávacom programe pre praktickú školu je obsah vzdelávacích oblastí rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môže do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety.

  Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Medzi

  všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský jazyk a literatúra, matematika,

  výchova k mravnosti a k občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná a športová výchova.

  Odborno-praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie,

  príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti - sú zamerané ako príprava na rodinný život.

  Praktická škola sa výberom jednotlivých voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok

  školy, zohľadňujúc špecifické podmienky regiónu. Profilujúcim predmetom môže byť

  ktorýkoľvek z voliteľných predmetov, ich kombinácia alebo iné predmety, zamerané na

  jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách daného regiónu.

  Pre nezručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a variantu C môže sa ako voliteľný profilujúci predmet zaviesť predmet "Domáce práce a údržba domácnosti", ktorý ich pripraví na sebestačnejší život v rodine a v chránenom bývaní.

   

   

VZDELÁVACIA OBLASŤ

 

PREDMETY

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

VÝCHOVA K MRAVNOSTI A OBČIANSTVU

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

ODBORNO – PRAKTICKÉ PREDMETY

RODINNÁ VÝCHOVA

ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA

RUČNÉ PRÁCE  ŠITIE

PRÍPRAVA JEDÁL A VÝŽIVA

DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

VOLITEĽNÉ PREDMETY

POMOCNÉ PRÁCE V ZÁHRADNÍCTVE A ARANŽOVANÍ

 

4.1. Jazyk a komunikácia

 

V jazykovej časti vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je určujúcim cieľom rozvoj komunikačných schopností žiakov. Zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou pomocou spisovného jazyka. Nácvik bežnej spoločenskej konverzácie, rozširovanie a obohacovanie slovnej zásoby a skvalitnenie reči žiakov. Precvičovanie správania v praktických životných situáciách. Vypĺňať, štylizovať a písať praktické písomnosti, ktoré budú v živote potrebovať s pomocou osoby za nich zodpovednej.

V literárnej výchove je určujúcim cieľom rozvoj schopností žiaka poznávať svet, rozvojom čitateľských schopností, záujem o čítanie zábavnej literatúry, časopisov, náučnej literatúry. Vytvorenie kladného vzťahu k divadlu, filmu, rozhlasu a televízii.

 

4.2. Matematika a práca s informáciami

 

Cieľom vzdelávania je osvojenie si matematických vedomostí, zručností a návykov, ktoré umožnia žiakom riešiť potrebné praktické úlohy matematického charakteru, s ktorými sa stretnú v živote. Postupné osvojenie si numerácie v obore do 20, 100,1000. Porovnanie čísel, sčítavanie, odčítavanie. Základy násobenia s využitím kalkulačky. Práca s peniazmi. Poznávanie bankoviek, mincí. Kupovanie a vydávanie peňazí. Zoznámenie sa s jednotkami dĺžky, hmotnosti, objemu a času. V geometrii zoznámenie sa so základnými pomôckami, meranie dĺžok, rysovanie kružnice. Poznávanie rovinných a priestorových útvarov. Využitie IKT. Zoznámenie sa s počítačom a jeho využitím aj v iných predmetoch a v každodennom živote.

 

4.3. Človek a spoločnosť

 

Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať tradičné hodnoty našej spoločnosti, žiaci sú vedení k vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu.

Cieľom je poskytnúť žiakom základné vedomosti o fungovaní demokratickej spoločnosti, právach a povinnostiach občanov. Výchovná zložka je zameraná na vytváranie humánnych vzťahoch medzi ľuďmi, v rodine, na pracovisku. Utváranie trvalého záujmu žiakov o sebakontrolovanie a rozvíjanie individuálnych kvalít.

 

4.4. Umenie a kultúra

 

Cieľom vzdelávacej oblasti je výchova citlivého a vnímavého človeka. Estetická kultivácia žiaka, osvojenie si dobrého vkusu. Schopnosť uvedomovať si krásu okolo seba, v prírode, v umení. Zoznámenie sa s výtvarným a hudobným umením.

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety výtvarná výchova a hudobná výchova. Vo výtvarnej činnosti si žiaci zdokonaľujú svoj výtvarný prejav kreslením, maľovaním a prácou s rôznymi materiálmi. Postupne získavajú citlivosť k farbám a tvarom. V hudobnej výchove si žiaci vytvárajú kladný vzťah k hudbe prostredníctvom piesní rôzneho hudobného žánru. Poznávanie základných hudobných nástrojov. Využívanie Orffových nástrojov v hudobno – pohybových činnostiach.

 

4.5. Zdravie a pohyb

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto vzdelávacej oblasti je kladený na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. Cieľom telesnej a športovej výchovy je prostredníctvom pohybových aktivít podporiť socializáciu každého žiaka v rámci jeho individuálnych možností, prispievať k pohybovému a športovému rozvoju žiakov.

 

4.6. Odborno-praktické predmety

 

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre výchovu k zdravému životnému štýlu a zodpovednosti za svoj život. Získanie a zlepšenie základných zručností potrebných pre rodinný život a pre prácu v chránených dielňach. Dodržiavanie zásad bezpečnosti a hygieny v jednotlivých oblastiach.

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti.

Vyučovací predmet rodinná výchova vychádza z výchovy k zdravému životnému štýlu a zodpovednej úlohy a vzájomnej pomoci v rodine. Poskytuje žiakom základné vedomosti o funkciách rodiny a umožňuje získať zručnosti potrebné pre rodinný život. Predpokladom je využitie netradičných foriem vyučovania, uplatnenie nácviku praktických zručností, situačných hier, ako aj využitie vlastných skúseností žiakov.

Cieľom vyučovacieho predmetu zdravotná výchova je poznanie vlastného tela a vytvorenie správneho vzťahu k ochrane osobného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny. Prevládajúcou formou vyučovacieho predmetu je aktívna starostlivosť o zdravie, praktické cvičenia, besedy a návštevy zdravotných zariadení.

Učivo vyučovacieho predmetu ručné práce a šitie má poskytnúť žiakom základné vedomosti a zručnosti z oblasti odievania a módy, ručných prác a údržby odevov. Nadobudnuté zručnosti majú žiaci využiť v domácnosti. Žiaci sa oboznámia so základnými poznatkami o odevných materiáloch, o základnej údržbe a úprave odevov. Získajú základné zručnosti v oblasti ručného šitia, prípadne háčkovania a pletenia, a to podľa ich individuálnych schopností.

Vyučovací predmet príprava jedál a výživa je zameraný na získavanie vedomostí a zručností pri príprave jedál. Žiaci sa naučia organizovať si prácu, dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy, správne stolovať a vedieť využívať návod v kuchárskych knihách, časopisoch, na obaloch potravinárskych výrobkov. Získať praktické zručnosti pri príprave jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne.

Cieľom učebného predmetu domáce práce a údržba domácnosti je získať základné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre život v rodine. Oboznámiť žiakov so zásadami organizácie pracovných činností a postupov v domácnosti, so zásadami organizácie pracovných postupov v domácnosti, naučiť ich posudzovať prvoradosť, zložitosť a namáhavosť jednotlivých pracovných úkonov. Samostatnú kapitolu tvorí učivo, v ktorom sa žiaci oboznámia s prácou a údržbou okolo rodinného domu.

Výchovným cieľom je naučiť žiakov šetrne, hospodárne a bezpečne zaobchádzať s vybavením domácnosti. Predmet je určený pre dievčatá aj chlapcov.

 

4.7. Voliteľné predmety

 

Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní

Učivo voliteľného predmetu pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní vychádza z obsahu predmetu vytvárať a skrášľovať najbližšie okolie, domov, bývanie. Uvedomiť si krásu okolo seba. Prehĺbiť vzťah k práci, prírode. Oboznámiť žiakov s pestovaním rastlín a prácou v záhrade a oboznámiť žiakov s aranžérskymi prácami. Naučiť žiakov jednoduché práce pri pestovaní izbových a vonkajších rastlín, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v našich domácnostiach. Poznať izbové rastliny a bylinky v záhrade. Nacvičiť jednoduché aranžérske techniky z rôznych materiálov. Zhotovenie príležitostných aranžérskych prác k rôznym príležitostiam.

 

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 

5.1 Formy výchovy a vzdelávania

 

Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Vyučovací čas žiaka je v 1., 2. a 3. ročníku minimálne 26 hodín týždenne. Vzdelávanie žiakov je členené do jednotlivých ročníkov. Vzdelávania prebieha v jednotlivých ročníkoch na vyučovacích hodinách alebo modulov. Náplň hodín, či modulov je určená obsahom jednotlivých vyučovacích premetov.

Výkony žiakov s mentálnym postihnutím sú limitované mierou ich postihnutia. Špecifické ciele pre žiakov s mentálnym postihnutím sú chápané ako predpokladané cieľové požiadavky, ktoré by mal žiak s mentálnym postihnutím dosiahnuť v praktickej škole. Obsah vzdelávania rešpektuje danosti mentálne postihnutých žiakov.

Ak zdravotné znevýhodnenie neumožňuje vzdelávanie žiaka podľa vypracovaného učebného plánu, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

 

5.2. Organizačné formy a metódy vyučovania

 

Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich stimulovať k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne postupy učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola zážitkovým učením a viedla žiakov k riešeniu e reálnych situácií, aby si žiak osvojoval poznatky, ktoré bude využívať v bežnom živote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Rámcový učebný plán pre praktickú školu

 

Vzdelávací program

 

Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe

1.

2.

3.

spolu

Všeobecné vzdelávanie

8

8

8

24

Odborno - praktické predmety

8

8

8

24

Voliteľné predmety

5

5

5

15

Disponibilné hodiny

5

5

5

15

CELKOM

26

26

26

78

 

Kategórie a názvy

vzdelávacích oblastí

 Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

8

8

8

24

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

1

1

1

3

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

2

2

2

6

 

Človek a spoločnosť

Výchova k mravnosti a občianstvu

1

1

1

3

 

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

2

2

2

6

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

6

 

ODBORNO-PRAKTICKÉ PREDMETY

8

8

8

24

 

Rodinná výchova

Zdravotná výchova

Ručné práce a šitie

Príprava jedál a výživa

Domáce práce a údržba domácnosti

1

2

1

3

1

1

2

1

3

1

1

2

1

3

1

3

6

3

6

3

 

VOLITEĽNÉ PREDMETY

5

5

5

15

 

DISPONOBILNÉ HODINY

5

5

5

15

 

SPOLU

26

26

26

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebný plán pre praktickú školu pre nižšie stredné odborné vzdelanie s vyučovacím jazykom slovenským   s doplnením voliteľných hodín :

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Predmet/ ročník

1.

2.

3.

S

Všeobecné vzdelávanie

Všeobecné vzdelávanie

8

8

8

24

1

1

1

3

 

27

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

1

1

1

3

1

1

1

3

 

6

Človek a spoločnosť

výchova k mravnosti                              a občianstvu

1

1

1

3

 

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

2

2

2

6

 

6

Umenie a kultúra

výtvarná výchova,

hudobná výchova

2

2

2

6

 

6

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

6

 

6

Odborno-praktické predmety

Odborno-praktické predmety

8

8

8

24

3

3

3

9

 

33

rodinná výchova

1

1

1

3

zdravotná výchova

2

2

2

6

ručné práce a šitie

1

1

1

3

1

1

1

3

príprava jedál a výživa

3

3

3

9

1

1

1

3

domáce práce a údržba domácnosti

1

1

1

3

1

1

1

3

 

33

Voliteľné predmety

Voliteľné predmety

5

5

5

15

1

1

1

3

 

18

pomocné práce v záhradníctve                                       a aranžovaní

6

6

6

18

Všeobecné vzdelávanie

8

8

8

24

Odborno – praktické predmety

8

8

8

24

Voliteľné predmety

5

5

5

15

Disponibilné hodiny

5

5

5

15

Spolu:

 

26

26

26

78

 

 

6.1 Poznámky 

a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je pre školský rok 26 hodín a maximálne 28 hodín, za celé štúdium minimálne 78 hodín, maximálne 84 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v praktickej škole sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, výchovno-vzdelávacie kurzy, atď.

b) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je vyučovací predmet telesná a športová výchova. Predmet nebudeme spájať do viachodinových celkov. Obsah predmetu telesná a športová výchova obsahuje prvky zdravotnej telesnej výchovy. Vyučovanie sa uskutočňuje v cvičebni. Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa vo všetkých ročníkoch vyučuje spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá, pričom možno utvárať skupiny zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov najbližších ročníkov.

c) Pri vyučovaní odborno-praktických a profilujúcich sa žiaci delia na skupiny. Trieda s viac ako 8 žiakmi sa delí najviac na 2 skupiny, s minimálnym počtom 4 žiaci, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky, pričom v skupine je najviac 5 žiakov.

d ) Zameraním praktickej školy je predmet  Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní, ktorý je posilnený  o jednu disponibilnú hodinu v každom ročníku.

e) Disponibilné hodiny sme riešili nasledovne:

 

ročník

Volit. hodina

predmet

Zdôvodnenie

1.

1

DPU

Osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich budúci život vo vlastnej a samostatnej domácnosti.

 

1

RPU

Osvojenie si praktických  zručností pri údržbe a úprave odevov a ich využitie v domácnosti a v každodennom živote.

 

1

PJV

Osvojenie si praktických zručnosti v príprave jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne

.

1

SJL

Rozvíjať a  zlepšovať vyjadrovanie a porozumenie v spoločenskom styku

 

1

PXA

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

2.

1

DPU

Osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich budúci život vo vlastnej a samostatnej domácnosti.

 

1

RPU

Os Osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich budúci život vo vlastnej a samostatnej domácnosti. vojenie si praktických  zručností pri údržbe a úprave odevov a ich využitie v domácnosti a v každodennom živote.

 

1

PJV

Osvojenie si praktických zručnosti v príprave jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne

 

1

SJL

Rozvíjať a  zlepšovať vyjadrovanie a porozumenie v spoločenskom styku

 

1

PXA

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

3.

1

DPU

Osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich budúci život vo vlastnej a samostatnej domácnosti.

 

1

RPU

Osvojenie si praktických  zručností pri údržbe a úprave odevov a ich využitie v domácnosti a v každodennom živote.

 

1

PJV

Osvojenie si praktických zručnosti v príprave jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne

 

1

SJL

Rozvíjať a  zlepšovať vyjadrovanie a porozumenie v spoločenskom styku

 

1

PXA

Posilňovanie a rozvíjanie pracovných zručností a návykov

 

Vysvetlivky skratiek: SJL – slovenský jazyk a literatúra,  DPU – domáce práce a údržba domácnosti, RPU – ručné práce, PJV –príprava jedál a výživa, PXA – pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní

 

 

6.3  Vyučovací jazyk

 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky - slovenský jazyk.

 

  1. Spôsob a podmienky ukončovania

 

Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky. Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného

príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie  s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať.

Žiak úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu získa nižšie stredné odborné vzdelanie.

 

  1. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZ) a požiarnej ochrane (PO)

    

   Bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane je venovaná sústavná a intenzívna pozornosť. Prakticky aj legislatívne zabezpečuje túto činnosť bezpečnostný technik. Žiaci sú pravidelne poučení o dodržiavaní BOZ  na začiatku školského roka. Poučenie je zamerané na ochranu žiakov pred úrazmi, rovnaké poučenie sa prevádza pred každou hodinou telesnej výchovy, praktickej prípravy, výletom, exkurziou,  alebo inou hromadnou akciou. Sústavný dôraz sa kladie na dodržiavanie hygienických noriem, technických predpisov, na  pravidlá bezpečnej obsluhy technických zariadení, používanie ochranných prostriedkov, na stravovací a pitný režim žiakov. Dodržiavanie týchto predpisov vyučujúci sústavne vyžaduje a kontroluje. Vyučujúci musí obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohol pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci nevykonávajú práce so zvýšeným nebezpečenstvom.

   V škole sa rešpektuje zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivých a omamných látok.

   Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na postihnutie tiež zabezpečuje ochranu zdravia:

    

  2. Vzdelávacie štandardy

    

   Pre žiakov s mentálnym postihnutím   nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru postihnutia žiakov.

    

  3. Personálne zabezpečenie

    

   Vedúci pedagogickí zamestnanci: riaditeľka  školy, zástupkyňa RŠ

   Svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím. Starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých zamestnancov a vytvárajú pre tento ich profesionálny rast podmienky. Sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie.

    

   Pedagogickí zamestnanci

   Spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy. Riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.

    

   6.8 Materiálno – technické a priestorové zabezpečenie

    

V školskom roku 2001/2002 sa škola presťahovala s nevyhovujúcich priestorov do zrekonštruovanej budovy bývalej materskej školy v mestskej časti Sásová. V priebehu ďalších rokov sa začala realizovať nadstavba a prestavba za účelom rozšírenia priestorov o nové učebne, ktorá bola ukončená v októbri 2005. Budova je zateplená a má vymenené okná. Do nových priestorov boli presťahované aj triedy,  počítačové učebne, dielne,  cvičná kuchynka. Zabezpečili sme centrálne zamykanie - objekt je chránený bezpečnostným systémom.       

             Zriadené máme  tri rehabilitačno-relaxačné miestnosti -mulltisenzorickú miestnosť Snoezelen, Nemov vodný svet a tretiu pre potreby vyučovania telesnej a športovej  výchovy. Vymenili sme v triedach staré lavice a stoličky za nové, ktoré viac vyhovujú požiadavkám a potrebám našich žiakov. Aj  počítačové učebne sú vybavené nábytkom, ktorý spĺňa bezpečnostné a estetické požiadavky. Veľkým prínosom pre výchovu a vzdelávanie je dostatočné množstvo didaktickej a audiovizuálnej techniky a učebných pomôcok, ktoré sú samozrejmou súčasťou školy (počítače s kompletným vybavením, digitálny fotoaparát, kamera, DVD prehrávače, televízory, dataprojektor, interaktívne tabule a pod.). Počítačové učebne a internetová sieť je dostupná počas celého dňa. 

Práve uvedomenie si, že vyučovať neznamená odovzdávať žiakom poznatky, ale spôsobovať u žiakov radosť učiť sa v prirodzených podmienkach školy, potvrdzuje opodstatnenie vytvoriť také vzdelávacie prostredie (neprítomnosť ohrozenia – bezpečnosť a dôvera, zmysluplný obsah, možnosť výberu, primeraný čas, spolupráca, okamžitá spätná väzba, zvládnutie učiva), v ktorom budú vytvorené optimálne podmienky pre vytváranie vzťahov k sebe, k iným ľuďom a svetu tak, aby sa škola stala súčasťou života a život súčasťou školy a aby žiak v procese učenia získal kompetencie a to najmä v oblastiach komunikačných schopností, verbálnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne (personálne a interpersonálne) kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie.

Praktická škola má dve triedy. Učebne sú rozmiestnené v jednom pavilóne, ďalšie priestory sú využívané spoločne so žiakmi špeciálnej školy - ako telocvičňa, školské dielne, relaxačno-rehabilitačné miestnosti, školská jedáleň a  školský klub detí. Ku škole patrí  školská záhrada. Celý školský areál je rozsiahly, oplotený a využívaný na vyučovanie profilujúceho voliteľného predmetu, športových a relaxačných aktivít. Areál je upravený, dotvárajú ho rozsiahle trávniky, ovocné stromy a okrasné dreviny.

 

7. Pedagogické stratégie

 

Pri aktívnom učení sa žiakov je spôsob učenia rovnako dôležitý ako obsah toho, čo sa žiaci učia. Procesy učenia sa žiakov závisia od profesionality učiteľa, ako vie tieto procesy riadiť:

 • vytvárať priaznivé podmienky na vyučovanie

 • motivovať poznávanie

 • aktivizovať myslenie

 • vytvárať priaznivú sociálnu, emocionálnu a pracovnú klímu

 • diagnostikovať žiaka

 • riadiť procesy učenia sa žiakov – individualizovať ich z hľadiska času, tempa, hĺbky a miery pomoci

 • pedagogicky interpretovať obsah učebných osnov do učiva

   

Základnými procesmi rozvoja osobnosti žiaka sú procesy personalizácie, kognitivizácie, socializácie.

Cieľom personálnej výchovy je sebarealizácia žiaka a rozvíjanie vzťahov k sebe samému, aby žiak bol stále viac sám sebou. Žiak v procese kognitivizácie má sám riadiť svoje vzdelávanie a učiteľ má  vystupovať len v roli pomocníka. Aktívny je žiak, učiteľ žiaka usmerňuje, dáva mu spätnú väzbu, povzbudzuje ho, prejavuje mu dôveru a pod. Cieľom sociálnej výchovy je rozvíjanie vzťahov k iným ľuďom, chápať ich, preberať sociálne roly. Proces socializácie je závislý od sociálnej interakcie. Zručnosti rozvíjané pomocou spolupráce sú vyššie, ako zručnosti dosahované samostatne.

Aby sa žiaci mohli a chceli aktívne učiť je potrebné vytvoriť podmienky a pravidlá:

 • môžu sa slobodne rozhodovať, majú možnosť výberu

 • môžu postupovať pri učení podľa vlastného tempa

 • môžu sa učiť to, čo ich zaujíma

 • môžu byť tvoriví pri učení

 • môžu sa učiť so spolužiakmi

 • môžu sa pýtať, keď niečo nevedia bez obavy z ohrozenia

 • môžu vyjadrovať nespokojnosť bez obavy z ohrozenia

 • sa im dôveruje, ak sa im verí, že to dokážu

 • majú skúsenosť, že môžu napraviť čo urobili zle a táto chyba sa nefixuje

 • chyba pri učení nie je vina

 • dáva sa im šanca byť úspešní

 • očakávajú, že za prácu budú uznaní a ocenení

 • majú dostatok času, aby sa to naučili

 • sú hodnotení vzhľadom k sebe a nie porovnávaní s inými

 • majú dostatok učebných zdrojov a pomôcok pri učení

 • učebné požiadavky sú primerané ich schopnostiam

 • vedia, že to, čo sa naučia, má pre nich význam a zmysel

 • spôsob učenia sa na vyučovaní je zaujímavý

 • vedia, čo sa od nich očakáva

 • vedia, ako, čo a kedy sa bude hodnotiť

 • vedia, čo sa naučili

 • na vyučovaní je dobrá sociálna klíma

 • ak prostredie v triede je estetické, čisté, a podnetné

  8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

  Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

 • hodnotenie žiakov

 • hodnotenie zamestnancov

 • hodnotenie školy

   

   

   

8.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov

 

          Na vzájomný vzťah učiteľa a žiakov má výrazný vplyv spôsob, akým učiteľ žiakov hodnotí. Hodnotenie žiaka v škole je „vyjadrenie faktu, mienky alebo postoja učiteľa žiakovi o jeho výkonoch, činoch a prejavených vlastnostiach na základe objektívnych kritérií a subjektívnych preferencií, ako aj na základe individuálnej alebo sociálnej vzťahovej normy“. Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami  učitelia individuálne pristupujú k posudzovaniu výkonov a schopností žiakov vzhľadom na ich možnosti, mieru využitia vlastných potenciálov, ale aj množstvo vynaloženej námahy pre dosiahnutie výkonu.

   Učitelia učia žiakov prijať hodnotenia tak pozitívne, ako aj negatívne, čo mu napomáha pri sebahodnotení vlastných možností a schopností, uvedomenie si vlastných chýb, ale hlavne správnosti a kvality vlastného výkonu, čo je zároveň príležitosťou na emocionálny prejav pri posudzovaní vlastných výkonov a obrazom schopnosti objektívneho posudzovania vlastnej činnosti, postojov, názorov, pocitov, ktoré žiak má po ukončení činnosti, ktorá je hodnotená aj učiteľom.  Hlavným zmyslom reálneho sebahodnotenia žiaka je, aby sa žiak naučil hodnotiť svet ale predovšetkým sám seba.

Každý človek túži byť úspešný, lebo úspešnosť robí človeka šťastným. A kto by nechcel byť šťastný?  Účinky úspechu a uznania sú oveľa silnejšie, ako sa mnohí učitelia domnievajú.  

Ak žiak nie je pozitívne hodnotený, ocitá sa v bludnom kruhu a poľavuje v úsilí.  Z uvedeného vyplýva pre učiteľa:

 • jasne formulovať úlohu – cieľ

 • poskytnúť pomoc

 • poskytnúť možnosť opravy

 • dávať primerané úlohy – ciele

 • pozitívne hodnotiť, nešetriť pochvalou

 • hodnotiť ihneď po splnení úlohy – cieľa.

  Hodnotenie, obzvlášť pozitívne, vedie žiakov k pokroku, žiaci si veria a tí ktorí si veria, zažívajú úspech.

            Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je kontrola a hodnotenie výkonov žiaka v rámci všetkých činností, ktoré vykonáva. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Hodnotenie (kritériá úspešnosti) je uvedené nielen v ŠkVP, ale je rozpracované aj v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.

            Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi aj zákonnému zástupcovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky.

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce ale aj  návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

          Urobíme maximum pre to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Budeme hodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii  žiakov budeme vychádzať z toho, čo žiak vie a s jeho možností a schopností.

Cieľom hodnotenia je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov  postupujeme podľa Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl  č.18/2015 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

Metodický pokyn upravuje postup pri

a) hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov praktických škôl

b) hodnotení a klasifikácii správania žiakov,

c) udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove,

d) celkovom hodnotení žiakov,

e) vedení dokladov o vzdelávaní a niektorých školských tlačív.

Všetky ročníky hodnotíme slovom. Pri  hodnotení využívame priebežné hodnotenie – okamžitá spätná väzba, sebahodnotenie, hodnotenie  spolužiakmi a učiteľom.

Hodnotenie na vysvedčení: v súlade s platnou legislatívou, používame na záverečné hodnotenie slovné hodnotenie.

8.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 Na hodnotenie pedagogických zamestnancov sa používajú tieto metódy:

 • pozorovanie (hospitácie),

 • rozhovor,

 • výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (aktivita, záujem, žiacke súťaže, a pod.),

 • hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorba učebných pomôcok, pracovných listov, mimoškolská činnosť, tvorivosť a flexibilita,

 • hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy,

 • hodnotenie pedagogických zamestnancov stredným manažmentom – vedúcimi MZ

      

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy - raz ročne je vykonaný hodnotiaci rozhovor zamestnanca s nadriadeným zamestnancom.. Zamestnanec si pripraví stručné sebahodnotenie a plán sebarozvoja  svojich pedagogických kompetencií prostredníctvom sebahodnotiaceho hárku. Hodnotiteľ vyhodnotí na základe sebahodnotenia zamestnanca a podľa kritérií dohodnutej hodnotiacej škály: efektivitu VVP, pracovné schopnosti, sociálne kompetencie, osobnostný a profesijný rozvoj, reprezentáciu školy, mimovyučovacie a mimoškolské aktivity.                                                                                                                                                     

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov

 

 • Plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z  posúdenia pracovných výkonov a kompetencií zamestnancov školy potrebných na napĺňanie hodnôt a cieľov školy.

 • Z hľadiska kompetencií ide o porovnanie toho, čo zamestnanec má vedieť urobiť a urobil v určitom časovom období pri realizácii strategických cieľov školy. Zistené rozdiely medzi požiadavkami štandardov, kritérií a reálnym výkonom nám signalizujú prekážky efektívneho výkonu zamestnanca. Tie môžu byť objektívneho charakteru (nevhodné podmienky a požiadavky na prácu, nevhodná organizačná štruktúra a deľba práce, neefektívna spätná väzba). Vedenie školy má za úlohu tieto procesy optimalizovať, aby boli plnené ciele školy.

 • Ak je prekážkou nedostatočného výkonu zamestnanca nedostatok kompetencií (hodnoty, postoje, vedomosti, zručnosti), riešením je vedenie zamestnanca k zmene jeho kompetencií prostredníctvom jeho sebavzdelávania a vzdelávania.

 • Predpokladom úspešnosti zmien vo výkone zamestnanca je jeho schopnosť sebahodnotenia, motivácia k sebarealizácii a zmene, vyjadrením ktorého je plán osobného a profesionálneho rozvoja zameraného na zmeny výkonu, kariérový rozvoj s cieľom zvýšiť, zlepšiť spôsobilosti, kompetencie plniť ciele, úlohy na svojom pracovnom mieste, kariérovej pozícii.

   

     8.3 Hodnotenie školy:

Pravidelne monitorujeme:

   • podmienky na vzdelávanie
   • spokojnosť s vedením školy, s pedagogickými a ostatnými zamestnancami školy
   • prostredie – klímu triedy a školy
   • priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania
   • výsledky vzdelávania
   • riadenie školy
   • úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov a zamestnancov

  9.  Učebné osnovy

 1.  

  Učebné osnovy sú súčasťou školského vzdelávacieho programu  a tvoria jeho prílohu. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu v jednotlivých postupných ročníkoch pre každý predmet. Plnia funkciu programovú, orientačnú a normatívnu.

Učebné osnovy ako pedagogický dokument vymedzujú didaktickú koncepciu obsahu vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Učebné osnovy vyučovacieho predmetu sa odvodzujú od profilu absolventa ŠkVP a  štátneho vzdelávacieho programu.

 

Učebné osnovy v ŠkVP:

 • sú vypracované pre všetky vyučovacie predmety

 • sú vypracované tak, aby podľa nich mohli učiť všetci učitelia daného vyučovacieho predmetu

 • majú jednotný formát spracovania

  Učebné osnovy vyučovacieho predmetu majú tieto časti:

 • záhlavie – názov predmetu, časový rozsah výučby, názov ŠVP, názov ŠkVP, ročník v ktorom sa vyučuje,  stupeň vzdelania, forma štúdia, vyučovací jazyk

 • charakteristiku vyučovacieho predmetu

 • ciele vyučovacieho predmetu

 • výchovné a vzdelávacie stratégie

 • učebné zdroje

 • obsah vzdelávania (učivo)

   

  10. Učebné zdroje

   

  Učebné zdroje predstavujú zdroj informácií pre žiakov, cestu ich motivácie, získavania, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a postojov. Učebnými zdrojmi môžu byť rôzne učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.

  Učebné zdroje uvedené v štátnom vzdelávacom programe sú doplnené podľa potrieb a špecifík žiakov, ich schopností a možností.

  Všetky potrebné učebné zdroje sú uvedené v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu.

Všeobecne sú učebné zdroje jednotlivých vyučovacích predmetov rozdelené podľa účelu a spôsobu práce na:

 • auditívne (sluchové): napr. magnetofón, gramofón, rozhlasový prijímač,  CD a DVD disk, počítačový program

 • vizuálne (zrakové): napr. učebnica, zošit, návod, tabuľka, fotografia, výkres, projekt, nástenný obraz, schéma, mapa, priesvitka, diapozitívy, obraz, spätný projektor, diaprojektor,  dataprojektor

 • taktilné (hmatové): napr. modely, reálie

 • audiovizuálne (zvukovo-zrakové): napr. televízor, film, videozáznam, video a DVD technika

 • zariadenia na reprodukciu textov a obrazov: kopírovacie stroje, skener, tlačiareň

 • masovokomunikačné prostriedky: verejná alebo školská televízia, rozhlas

 • výpočtová technika: počítače, počítačové siete

   

  Používanie učebných zdrojov vo vyučovacom procese súvisí s didaktickou zásadou názornosti, vytvárania presnejších predstáv, pojmov. Predstavujú zdroj informácií a vytvárania zručností  a návykov žiakov, cestu ich motivácie, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a  postojov. Majú funkciu motivačnú, spätnoväzbovú, informačnú, precvičovaciu, aplikačnú a kontrolnú.

   

11. SWOT  analýza – sebahodnotenie

 

Praktická škola ako organizačná súčasť ŠZŠ  bude  pokračovať v napĺňaní vízie: „Vytvárať školu šťastných detí, zameranú na efektívny proces učenia sa v čistom, zdravom a bezpečnom prostredí“, pretože sme tu pre žiaka a to pre každého, aj pre toho menej zdatného a pretože každý žiak je iný, jedinečný.

Naďalej budeme:

 • rešpektovať individuálne potreby detí a rodičov a rozvíjať učebné programy a metódy       práce, ktoré uľahčia žiakom integráciu do spoločnosti,
 • dopĺňať materiálno-technické, didaktické vybavenie školy,
 • udržiavať estetickú úroveň priestorov školy, ktorá zároveň pozitívne rozvíja emocionálne a estetické cítenie, tvorivosť a kreativitu žiakov,
 • podporovať vzdelávanie zamestnancov a nové alternatívne formy vyučovania, vytvárať dostatočný priestor pre vlastnú samostatnosť zamestnancov, podporovať rozvoj chýbajúcich alebo menej rozvinutých kompetencií zamestnancov,

 • organizovať  spoločenské podujatia, školské slávnosti, dni otvorených dverí, ktoré budú spojené s prezentáciu schopností a zručností žiakov,
 • podporovať činnosť CŠPP a skvalitňovať jej služby pre klientov i rodičov.

 

Silné stránky ŠZŠ

 • Škola dosahuje dobré výsledky v kvalite výchovy a vzdelávania hlavne realizáciou inovačných programov zameraných na vyučovanie regionálnej a environmentálnej výchovy a tiež výchovno-vzdelávacieho programu „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“.
 • Organizujeme školské slávnosti a dni otvorených dverí, ktoré sú spojené  s prezentáciou schopností a zručností žiakov.

 • Flexibilnosťou ponuky vzdelávania poskytujeme výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s mentálnym postihnutím spôsobom primeraným a prispôsobeným stupňu ich postihnutiu, s prihliadnutím na ich danosti, schopnosti a záujmy  tak, aby sa uplatnili v živote spoločnosti, prípadne úspešne ďalej študovali v odbornom učilišti alebo v praktickej škole.

 • Máme kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí sú tvoriví, flexibilní, kreatívni a stabilní.

 • Realizujeme pestré školské a mimoškolské aktivity, záujmové krúžky, prácu žiakov v školskom časopise, zapájanie sa do výtvarných, športových, speváckych... súťaží.
 • Máme: - veľmi dobré podmienky na zavádzanie a rozvíjanie IKT, výborné materiálno-technické, didaktické a priestorové vybavenie   školy, veľký areál, ktorý slúži na športové aktivity, relaxáciu a vyučovanie voliteľného predmetu, multisenzorickú miestnosť SNOEZELEN s  relaxačno-rehabilitačným využitím,  Nemov vodný svet s rehabilitačným využitím, vysokú estetickú úroveň priestorov školy, ktorá pozitívne rozvíja  estetické a emocionálne  cítenie žiakov.
 • Školu propagujeme cez výstavy, súťaže, exkurzie škôl, náčuvy a prax študentov, vystúpenia ľudového súboru na verejnosti.
 • Poruchy správania riešime formou psychokorektívnych a psychoterapeutických sedení so psychológom, výchovným poradcom, sociálnym pedagógom, políciou a pedopsychiatrom.

 

Slabé stránky ŠZŠ:

 • pretrvávajúce záškoláctvo žiakov – (aj keď sa zlepšila spolupráca   s ÚPSVaR  a políciou),

 • nedostatočná komunikácia a spolupráca s rodičmi žiakov, ktorí ukončili PŠD, alebo dovŕšili 18. rokov aj napriek veľkej iniciatíve školy,
 • slabá podpora a zaangažovanosť zo strany rodičov,
 • umiestňovanie žiakov z DeD alebo Krízových centier do iných zariadení.

 

Možnosti školy:

 • zvyšovanie možností využívať inovačné edukačné programy so zameraním na zážitkové učenie, aktivitu a slobodu žiaka,
 • zvyšovanie možností využívať IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • rešpektovanie učebných štýlov žiakov,
 • aplikácia aktivizujúcich vyučovacích metód, nových stratégií a foriem,
 • zvyšovanie záujmu o školu,
 • zlepšenie podpory a spolupráce s rodičmi a s verejnosťou,
 • modernizácia učební, didaktických pomôcok,
 • využitie areálu na športové a relaxačné účely,
 • získanie grantov  a nenávratných finančných prostriedkov na modernizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu,
 • propagácia školy na verejnosti.

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program pre praktickú školu prerokovaný v pedagogickej rade dňa 23.08.2016.

 

Školský vzdelávací program pre praktickú školu prerokovaný v Rade školy pri ŠZŠ, Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica  dňa 11.10.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Prílohy

1. Učebné osnovy jednotlivých predmetov,

2. Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl č. 18/2015.

 

 

 

                                                                          

 

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
 • +421 048/4141277
  +421 048/4126052
  +421 048/4142035 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria