• Školský rok 2017/18

    • Špeciálna základná škola

     Praktická škola

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

     Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica

      

      

      

      

      

      

      

      

     Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti,

     jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/2018

      

      

      

      

      

      

      

      

     V Banskej Bystrici 11. 09. 2018                                       Mgr. Lýdia Miklošovičová

                                                                                                          riaditeľka školy

      

                                                                                     

                            

                                                                        

                                                                               

      

     Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/2018 bola vypracovaná v súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správy výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia č. 10/2006-R.

      

     Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

      

     Názov školy:

     Špeciálna základná škola

     Súčasti školy

     Praktická škola

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

     Školský klub detí

     Školská jedáleň

     Adresa školy:

     Ďumbierska 15,  974 11 Banská Bystrica

     IČO školy:

     00354252

     http://  :                                          

     www.specialnaskolabb. edupage.sk

     e-mail:                             

     specialnaskola@ gmail.com

     Kontakty:

     tel. +421 (0) 48 4141277, fax +421 (0) 48 4126052

     Riaditeľka školy:

     Mgr. Lýdia Miklošovičová

     Zriaďovateľ:

     Okresný úrad Banská Bystrica

     Adresa:

     Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

     Kontakty:

     tel.  048/4306 600, fax 048/4306 609

     Vedúci zamestnanci:

     Zástupkyňa RŠ

     Mgr. Drahoslava Šinská

     Vedúca ŠJ a kuchyne

     Marta Dirbáková

     Hospodárka

     Mária Maliniaková

     Prerokované v PR:

     09. októbra 2018

     Prerokované v RŠ:

     10. októbra 2018

      

      

     Údaje o rade školy a poradných orgánoch:

           Rada školy pri Špeciálnej základnej škole bola ustanovená v zmysle § 24 zákona                        č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 15.04.2016.  Riadi sa svojím štatútom, rokovacím poriadkom a schádza sa na pravidelných zasadnutiach.

                                  

     Členovia Rady školy pri ŠZŠ Banská Bystrica:

      

     Predseda, pedagogický zamestnanec

     Mgr. Andrea Palonderová

     Podpredseda, pedagogický zamestnanec

     Mgr. Beata Harineková

     Nepedagogický  zamestnanec

     Mgr. Jana Vrbjárová

     Zástupcovia zriaďovateľa

     PaedDr. Helena Bálintová, PhD

      

     Ing. Zdenka Mikulová

      

     Ing. Marta Skřivánková

      

     Mgr. Eva Urbančoková

     Zástupcovia rodičov

     Mária Helexová

      

     Iveta Mesíková

      

     Ivana Gašparová

      

     Mgr. Iveta Sepešiová

     Poradné orgány riaditeľky školy:

     • pedagogická rada školy,
     • metodické orgány,
     • odborná komisia.

      

           Poradné orgány školy sú menované riaditeľkou školy, majú časovo neobmedzenú pôsobnosť.

          Poradné orgány školy sú funkčné, vyjadrujú sa k verejným záujmom a záujmom žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia tiež funkciu verejnej kontroly, vyjadrujú sa k činnosti školy.

      

     Metodické orgány

      

     Vedúci MZ:

     MZ I. (Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť)

     Mgr. Dagmar Habáneková

     MZ II. (Matematika a práca s informáciami, Príroda a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb)

     Mgr. Beata Harineková

     MZ III. (PrŠ, variant B,)

     Mgr. Želmíra Majerská

     MZ IV. (variant C, TŽA)

     Mgr. Judita Smidová

      

          V školskom roku 2017/2018 činnosť školy vychádzala z Plánu práce školy, z POP na školský rok 2017/208  a Plánu MO na školský rok 2017/2018.  Zamerali sme sa na regionálnu výchovu; zdravý životný štýl; environmentálnu výchovu; ľudské a detské práva; na  čitateľskú gramotnosť; na diskrimináciu, národnostné menšiny, cudzincov; na mediálnu výchovu;  na finančnú gramotnosť; informačné, komunikačné a iné technológie a na bezpečnosť a prevenciu.

      

     A/ REGIONÁLNA VÝCHOVA  A  TRADIČNÝ ĽUDOVÝ KALENDÁR

     Na základe Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov sa v tomto školskom roku regionálna výchova  začlenila do vyučovania viacerých predmetov, prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, exkurzií a pod.

     Cieľom regionálnej výchovy bolo vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávať kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť bola zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta, aby funkčné využívali historické regionálne ukážky: rodný kraj,  školu a jej okolie, obec, v ktorej žijú, čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), históriu, povesti, piesne, šport a kultúru, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika; prírodu  - jej flóru a faunu, význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavovanie Slovenska – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých mestách Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomínajú si našich predkov – vychádzajú z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi známymi) - besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod., a v neposlednom rade vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.

     Základom našej kultúrnej identity  je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva, preto sme využívali   danosti regiónu, návštevy ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávali   tradičné ľudové  remeslá, ľudovoumelecké výrobky regiónu, tradičné  jedlá, vlastnú tvorbu (remeslá), spoznávali staviteľské pamiatky v regióne, obci - tieto poznatky  využívali  vo výtvarnom zobrazovaní; poznávali  ľudovú slovesnosť, hudobnú kultúru (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, autorských, povestí a pod.  spoznávali  iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.

     Aktivitami z RV sme  vytvárali  predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

     Úlohy, ktoré sme splnili:
     • Na hodinách PVC   sme  rozvíjali  tradičné ľudové remeslá /háčkovanie, vyšívanie, maľba na sklo,  zdobenie kraslíc, košikárstvo, práca s drevom, kovom a papierom/.
     • Výsledky jednotlivých pracovných činností sme  prezentovali  na výstavkách prác žiakov v priestoroch školy. Zrealizovali sme dve výstavky: z odpadového materiálu, k Valentínovi a 2 výstavky žiackych prác z hodín PVC.
     • V rámci pracovného vyučovania počas prípravy jedál sa  žiaci venovali aj  príprave niektorých tradičných jedál.
     • Na hodinách čítania, vlastivedy, geografi, dejepisu, biológie  sme  využívali historické regionálne ukážky: - príbehy o rodákoch, históriu, povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti,  pamätné miesta, sochy, flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesy, vody, živočíchov – objavovanie Slovensko, cestovanie po Slovensku, zvyky a tradície.
     • Vo výchovno-vyučovacom procese sa žiaci I.-IV. ročníka zúčastnili výchovno-vzdelávacích

             programov  Verejnej knižnice Mikuláša Kováča: Jeseň, Halloween, Advent  a čaro Vianoc, Poznávame hudobné nástroje, Batoh plný rozprávok, Jar; edukačného programu  Stredoslovenskej galérie v B. Bystrici „Počúvaj  zrakom a ochutnaj vôňou“; zorganizovali  si Mikulášsku slávnosť; BDnR prišlo  do školy s divadelným predstavením „Aquabatolárium“.

     • Uskutočnili sme vianočnú tvorivú dielňu na zhotovenie darčeka pre svojich blízkych a jarnú tvorivú dielňu na výrobu veľkonočných ozdôb.
     • Žiaci sa s ľudovým súborom „Dúhenka“ zúčastnili otvorenia vianočných trhov pre Lions club. Program so žiakmi nacvičili p.: Habáneková a Mitterpachová.
     • Priebežne sme zveľaďovali a aktualizovali izbu ľudových tradícií podľa ročných období.
     • Vytvárali sme a aktualizovali v triedach regionálny kútiky podľa ročných období.
     • Tematicky podľa ročných období sme vyzdobili  školské priestory – Jeseň, Vianoce, Fašiangy.  Za výzdobu boli   zodpovedné  p .uč.: Kočišová, Kučerová.
     • Pripravili sme  Vianočnú besiedku, na ktorú si žiaci spolu s vyučujúcimi pripravili krátky program; tradičnú Štedrovečernú večeru so zvykmi a tradíciami spojenými s týmto sviatkom, ktorú sponzorovalo OZ Dúha, ktoré máme založené pri našej škole.
     • Na hodinách HUV sme rozvíjali  hudobné, spevné a tanečné prejavy  nášho regiónu.
     • Vydali sme   3 čísla školské časopisu IŠO.  Časopis redigovala  p. uč. Hoppanová.
     • Pripravili  a uskutočnili sme  Fašiangový karneval.
     • Zorganizovali a uskutočnili sme VII. ročník krajského kola „Husľový kľúčik“.
     • Na konci školského roku sme uskutočnili školský výlet do Bratislavy pre žiakov celej školy, výlet finančne zabezpečilo OZ Dúha.

     Regionálna výchova bola  realizovaná  formou zážitkového učenia podľa plánov MO a MZ a bola  súčasťou výchovno-vyučovacieho procesu. V jednotlivých mesiacoch sme sa venovali: v septembri –zberu úrody, v októbri – príprave pôdy na zimu, v novembri – Dušičkám a Sviatku všetkých svätých, v decembri – Vianociam, v januári – vítaniu nového roku, zábave a zimným  športom, vo  február – fašiangovým zvykom; v marci – Veľkej noci a veľkonočným zvykom, v apríli a máji – prácam na školskom pozemku, v júni – tradíciám na Slovensku.

      

     B/ ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL  - „Zdravá škola“

      

     Našej škole záleží na životnom prostredí, preto v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sme venovali  pozornosť výchove k zdraviu  a zdravému životnému štýlu.

     Úlohou zdravej školy bolo  úsporné  hospodárenie s vodou energiou, odpadmi, zníženie produkcie odpadu, zníženie účtov za elektrickú energiu, vodu, vykurovanie, odvoz a likvidáciu odpadu.

     Cieľom bolo aktívne zapojenie žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu; zvyšujú zapojenosť žiakov do pohybových aktivít; venujú pozornosť prevencii zneužívania alkoholu a tabaku; vedú žiakov k tomu, aby si osvojili správny životný štýl a starali sa o svoje zdravie, aby sa naučili,  že dodržiavaním správnych hygienických návykov, otužovaním, športovaním a správnou životosprávou chránia nielen svoje vlastné zdravie ale aj životné prostredie vo svojom okolí.

     Úlohy, ktoré sme splnili:

     • Žiaci dodržiavali pitný režim a viedli sme ich vhodnému výberu nápojov.
     • Vyhlásili a zrealizovali sme týždeň „HOVORME O JEDLE“ – v pondelok sme sa venovali „Plytvaniu potravinami“ (p. Habáneková); v utorok „Odkiaľ jedlo pochádza“ (p. Mitterpachová); v stredu „Dodržiavaj pitný režim“ (p. Kočišová); vo štvrtok  „Sleduj informácie na obale potravín – Značka kvality SK“ (p. Harineková); v  piatok  „Jedz a hýb sa“ v tento deň sme pre žiakov pripravili športové dopoludnie. Program „Hovorme o jedle“ sme realizovali od 16.-20. 10. 2017. Zároveň vedúca ŠKJ spolu s OZ Dúha zabezpečili tematicky pre žiakov školy desiatu.
     • Žiaci sa zapojili  aj  do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“.  Práce žiakov do súťaže zaslala p. Sekerešová.
     • Viedli sme  žiakov k dodržiavaniu hygienických návykov- zabezpečili sme  im hygienické balíčky (pohár, mydlo, uterák a hygienické vreckovky).
     • Podporovali sme u žiakov záujem o športovanie aj mimo vyučovacích hodín telesnej výchovy organizovaním súťaží: zorganizovali sme turnaj v stolnom tenise a IX. zimnú a letnú školskú olympiádu.
     • Praktizovali sme 5 minútové rozcvičky pred alebo po prvej vyučovacej hodine.
     • Pripravili  a uskutočnili sme   jesenné a jarné   cvičenie v prírode so zameraním na zvyšovanie telesnej zdatnosti žiakov, ochranu životného prostredia a poskytovanie prvej pomoci.
     • Zneužívanie alkoholu, tabaku  u žiakov a iné  zneužívanie drog sme eliminovali besedami, protidrogovými aktivitami „Nenič svoje múdre telo“ a výstavkou  žiackych prác „Stop drogám“ (p. Mitterpachová).
     • Zorganizovali sme  brigádu ku Dňu Zeme, ktorou sme sa zapojili aj do aktivity poriadenej mestom B. Bystrica „Za krajšie mesto“.
     • Uskutočnili sme  Deň detí spojený s rôznymi športovými aktivitami.

      

      

     C/ VÝCHOVA K  ĽUDSKÝM A DETSKÝM  PRÁVAM (DISKRIMINÁCIA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY, CUDZINCI)

      

     Deti sú najzraniteľnejšou skupinou, ktorá vzhľadom na vek nie je schopná uplatňovať svoje práva, preto potrebuje osobitnú ochranu a pomoc. Jednou z možností je výchova a vzdelávanie detí k ich právam a právam iných, k empatii, tolerancii a zodpovednosti, zamedzeniu diskriminácii. Cieľom výchovy bolo osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť; viesť žiakov k pochopeniu ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antiseminizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Ľudské a detské práva sme  realizovali na hodinách  ETV a hodinách OBV  formou  rôznych aktivít.

     Úlohy, ktoré sme splnili:

     • Vytvárali sme  pozitívnu klímu v triede na každej vyučovacej hodine a implementovali sme  do VVP rôzne aktivity z etickej výchovy, tak aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou vyučovania.
     • Premietli sme žiakom  film ku Dňu obetí holokaustu a rasového násilia „Pianista“   a uskutočnili sme besedu o filme s cieľom poučiť sa a neopakovať.
     • Uskutočnili sme  kvíz k ľudským právam a k právam dieťaťa. Kvíz pripravila  p. uč.  Mitterpachová.
     • V rámci hodín dejepisu pri príležitosti „Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu“ bol žiakom 7.-9.ročníka premietnutý  film  „Denník Anny Frankovej“ a uskutočnili sme besedu o filme.
     • Zrealizovali sme výchovno-vzdelávací program pre žiakov 8.-9. ročníka „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“, kde im formou aktívneho učenia boli sprostredkované témy: Zdravá sexualita, Poznaj svoje telo, Počatie, Vývin dieťaťa,  Starostlivosť o dieťa a Právo na každý deň.

      

     D/ MEDIÁLNA  VÝCHOVA

      

     Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí a mladých ľudí. Médiá sú integrálnou súčasťou každodenného života žiakov, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl.

     Hlavným cieľom mediálnej výchovy bol rozvoj (postupné zvyšovanie úrovne) mediálnej gramotnosti žiakov – schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať/používať médiá/. P. uč. Mitterpachová vypracovala  prezentáciu  na  tému „Bez nenávisti na Internete“ a uskutočnila  blokové vyučovanie pre žiakov 5.-9. ročníka.    

                  

     E/  ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

      

     Environmentálna výchova je vnímaná ako prostriedok, ktorý do istej miery môže ovplyvniť environmentálne cítenie a správanie sa žiakov.

     Cieľom  bolo prispieť k rozvoju osobnosti žiakov tak, že nadobudnú schopnosť chápať, analy-

     zovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredí vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia  na celom svete.

     Úlohy, ktoré sme plnili:

     • Triedili sme  odpad a zbierali sme  papier.
     • Viedli sme žiakov k šetreniu elektrickou energiou a vodou.
     • Zabezpečovali sme im zdravé, čisté a hygienické prostredie.
     • Viedli sme žiakov k udržiavaniu čistoty tried a ďalších školských miestností, starostlivosti  o kvety v triedach, na chodbách,  o školský areál, búdky pre vtáčiky a kompostovali sme  organický odpad rastlinného pôvodu.
     • Uskutočnili sme exkurziu do prírodovedného múzea v Tyhányiovskom kaštieli, spojenú s interaktívnou výstavou „Biodiverzita a voda“.

      

     F/ VÝCHOVA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

     Úlohou finančného vzdelávania bol rozvoj orientácie v problematike financií,  precvičenie si toho, ako si vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok. Okrem ekonomických kritérií žiaci zvažovali aj okolnosti rodinné, spoločenské, právne, etické, ale aj ekologické. Nájdené riešenia potom žiaci porovnávali s osobnými preferenciami, skúsenosťami a intuíciou.

     Jednou z úloh finančného vzdelávania bolo  zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných produktoch a službách, rešpektujúc potrebné  zásadu všeobecnosti, aby vo vyučovaní neprichádzalo k propagácii konkrétnych produktov, služieb a inštitúcií. Výučba sme potom  zamerali  na získavanie zručností a rozvíjanie stratégií pre život.

     Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti bolo aj  hospodárenie v domácnosti. Preto je finančné vzdelávanie úzko previazané s rodinným prostredím, a to v niekoľkých rovinách.

     Naučili sme žiakov identifikovať dôležité informácie.

     • Využívať autentické materiály –reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky.
     • Čítať s porozumením – uplatňovali sme  rôzne metódy podporujúce čítanie s porozumením (napr. I.N.S.E.R.T., čítanie s predvídaním, podvojný denník).
     • Spolu so žiakmi sme vyhľadávali varovné signály klamlivých ponúk (drobné písmo, neprehľadnosť zmluvy).

     Finančná gramotnosť bola implementovaná do výchovno-vzdelávacieho procesu - do týchto vyučovacích predmetov a stala sa  jeho neoddeliteľnou súčasťou :

     • Slovenský jazyk a literatúra: e-mail, inzerát, reklama, objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť, poštový peňažný poukaz.
     • Matematika: násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10000, počtové výkony s prirodzenými číslami, počtové výkony s desatinnými číslami, percentá (vrátane jednoduchého úročenia), počtové výkony s celými číslami.
     • Informatika: informácie okolo nás -vytvorenie plagátu, prezentácie; komunikácia prostredníctvom IKT -vyhľadávanie informácií, informačná spoločnosť - počítačová kriminalita, legálnosť programov, autorské práva.
     • Fyzika: iné zdroje energie.
     • Geografia: Austrália, Amerika, Ázia,  Afrika, Slovensko.
     • Občianska výchova: škola, štát a právo, ekonomický život v spoločnosti.
     • Etická výchova: ekonomické hodnoty a etika, pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre, pozitívne vzory v každodennom živote, masmediálne vplyvy, dobré meno a pravda ako etické hodnoty, etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine, vzťah k chorým, starým, postihnutým ľuďom.

      

     G/ INFORMAČNÉ,  KOMUNIKAČNÉ  A INÉ TECHNOLÓGIE

     Informačné a komunikačné technológie sú metódy, postupy a spôsoby zberu, uchová-vania a spracovania, vyhodnocovania, selekcie, distribúcie a súčasného doručenia potrebných informácií v požadovanej forme a kvalite. Ide o informačné zdroje ako sú počítače, počítačová sieť, Internet, CD-ROM aplikácie a rôzne multimediálne a hypermediálne prvky. Tieto technológie pôsobia na všetky ľudské zmysly. Vďaka týmto svojim novým možnostiam nadobúdajú dôležitú úlohu najmä v oblastiach: spôsobilosti pre znalostnú ekonomiku, spôsobilosti pre informačnú spoločnosť, spôsobilosti pre celoživotné učenie sa.

     Úlohy v edukačnom procese sme zamerali: na komunikačnú funkciu a rýchlu dostupnosť informácií, na individualizáciu úloh – každému študentovi je možné zadať úlohy rôznej zložitosti s rozdielnou časovou náročnosťou na jej riešenie, na prezentovanie učiva – v porovnaní s tradičnou študijnou literatúrou umožňuje počítač sprístupňovanie informácií formou hypertextu alebo modelovanie priebehu niektorých procesov, na učenie riešením problémov, na opakovanie (precvičovanie) učiva, vytváranie zručností a návykov – v tejto pozícii je možné využívať počítač hlavne tam, kde sú jednoznačne dané správne riešenia, na kontrolu vyučovacieho procesu aj učenia sa, hlavne pomocou testov (vyhotovenie a vyhodnotenie zvládne počítač) a diagnostikovanie študentov, na okamžitú spätnú väzbu – správne riešenie sa fixuje, nesprávne sa odstraňuje, mobilizáciu študentov – počítač je vo výučbe niečo netradičné, čo žiakov upúta.

      

     H/  BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA

      

     • Dodržiavali sme dôsledne dozor nad žiakmi  počas pobytu v škole a na mimoškolských akciách, aby sme  tým preventívne predchádzali  školským úrazom.
     • Dôsledne sme evidovali  školské úrazy.
     • Vo VVP sme využívali také aktivity, ktoré neohrozovali  zdravie a bezpečnosť žiakov.
     • Podieľali sme sa na  realizácii prevenčných  aktivitách a eliminácii rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov, ktoré pripravovala VP   p. Mitterpachová.

      

     PREVENČNÉ AKTIVITY

      

     Hlavné úlohy plánu primárnej prevencie sociálno-patologických javov boli zamerané na aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi. V spolupráci s vedením školy, so všetkými pedagógmi, so psychológom školy sme sa snažili pôsobiť na spomalenie rastu nežiaducich foriem správania sa žiakov našej školy v škole i mimo nej. 

     Monitorovali sme zmeny v správaní detí, či nie sú fyzicky, psychicky týrané, zneužívané, šikanované, či nie je ohrozený ich zdravý psychický a morálny vývin. Zamerali sme sa na prevenciu a elimináciu rizikového správania. Dôraz sme kládli na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v škole, aby sa zvýšil pocit bezpečnosti u žiakov. Pozornosť sme venovali problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie, v oblasti prevencie trestnej činnosti. Podporovali sme zdravý životný štýl žiakov, duševné zdravie, prevenciu stresu.

     08.09.2017 sa uskutočnilo jesenné cvičenie v prírode spojené s orientačným pretekom.

     Žiakom k „Pamätnému dňu holokaustu“ bol 11.9.2017 premietnutý film spojený s besedou „Pianista.“   

     K Medzinárodnému dňu starších ľudí, seniorov pripravili žiaci pozdravy, ktoré boli zaslané do jednotlivých zariadení pre seniorov v BB.

     V októbri k „Svetovému dňu duševného zdravia“ sa v rámci rannej komunity praktizovali dni bez stresu, hádok, nadávania, kriku, vytváraním príjemnej atmosféry v triedach. Na hodinách   ETV prebehli aktivity: „Slová, ktoré zraňujú“, bola zhotovená centrálna nástenka k tejto téme. 

     K „Svetovému dňu výživy“, prebehlo v dňoch od 16.10-20.10.2017 blokové vyučovanie „Hovorme o jedle“ (2 vyučovacie hodiny).

     27.10.2017 v spolupráci s Ligou proti rakovine a OZ Viktorky bol Deň jabĺk. Žiaci mali na desiatu jablká. 

     November bol zameraný na „Medzinárodný deň tolerancie, Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí, Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF“. Na hodinách ETV a OBV bol žiakom prostredníctvom testu tolerancie vysvetlený pojem tolerancia, žiaci boli vedení k vzájomnému porozumeniu, rešpektovaniu. 

     08.11.2017 koordinátorka prevencie pripravila prezentáciu „Bez nenávisti na internete“, ktorá sa zaoberala kyberšikanou.

     16.11.2017 bol žiakom premietnutý film „Divoký svet“ k problematike týrania detí, proti násiliu na ženách. Po premietnutí sa uskutočnila beseda o filme.

     20.11.2017 sa škola zapojila do akcie „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť (4. ročník) v rámci Kampane ochrany detí pred násilím, ktorú organizuje Centrum Slniečko z Nitry a Koalícia pre deti Slovensko. Fotografie z bubnovačky boli zaslané na facebookovú stránku Centra. 

     22.11.2017 prebehol stolnotenisový turnaj ako celoškolská športová aktivita „Športom pre Červené stužky“ v rámci zapojenia sa školy do 11.ročníka kampane boja proti AIDS.  

     Ďalšou aktivitou bolo 1.12.2017 premietnutie odborného DVD na tému HIV/AIDS   žiakom 5. – 9.roč. a žiakom praktickej školy film „Anjeli“ z cyklu „Moja misia“ spojený s besedou o deťoch umierajúcich na AIDS v JAR.

     Zapojili sme sa tiež do výtvarnej súťaže „Pohľadnica pre Červené stužky“.

     Zhotovená bola aj centrálna nástenka s plagátom kampane.

     Vyhodnocovacia správa z aktivít kampane „Červené stužky“ bola zaslaná organizátorom kampane. Škola za účasť v kampani obdržala kalendár a propagačný materiál.

     Deň ľudských práv bol žiakom priblížený na hodinách ETV a OBV, prostredníctvom jednotlivých práv bolo poukázané na hodnotu človeka ako hodnotu ľudského jedinca. Následne sa uskutočnil 06.12.2017 kvíz o ľudských právach pre žiakov 5. – 9. ročníka a PrŠ.

     Tiež sme sa zapojili do celoslovenskej preventívnej kampane, ktorej cieľom je chrániť mladých ľudí pred rizikami spojenými s vycestovaním do zahraničia „Dve malé dievčatká“. 20.12.2017 bol žiakom premietnutý film v slovenskom aj v rómskom jazyku.

     19.01.2018 sa uskutočnila 9.školská zimná olympiáda.             

     08.02.2018 v rámci Dňa pre bezpečnejší internet bol žiakom 2.stupňa a PrŠ premietnutý film „Trust“ , kde bolo poukázané na nebezpečenstvo zneužívania informácií cez internet, že prejavy a vystupovanie vo virtuálnom svete môžu mať na nich dosah v realite. Po premietnutí pokračovala beseda o  filme.

     Prosociálne cítenie k druhým ľuďom–spolužiakom mohli žiaci vyjadriť prostredníctvom valentínskych pozdravov, ktoré pripravili na hodinách ETV, VYV, PVC, SJL. Cieľom bolo naučiť žiakov vyjadriť lásku k druhým ľuďom, spolužiakom, priateľom, najbližším ako prevenciu šikanovania. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „O najkrajšiu Valentínku“, ktorú organizovala ŠZŠ v Klenovci. Zaslaných bolo 5 pozdravov.

     13.3.2018 v rámci projektu „Viem, čo zjem“ sa uskutočnila prednáška s pracovníčkami RÚVZ v Banskej Bystrici. Témou bola „Vyvážená strava“. Žiaci hravou formou, prostredníctvom pracovných listov pochopili, že strava musí byť pestrá a vyvážená.

     19.3.2018 žiaci 2.stupňa navštívili k Svetovému dňu vody v Tihányiovskom kaštieli interaktívnu výstavu „Biodiverzita a voda“....voda ako základ života na Zemi. Prostredníctvom 3D modelov a experimentov sami mohli vyskúšať význam vody pre život na Zemi, prehodnotiť pitný režim.

     K Medzinárodnému dňu Rómov bola žiakom premietnutá rozprávka „Zlatý hlas“.

     11.4.2018 pokračoval projekt „Viem, čo zjem“ aktivitami s koordinátorkou prevencie na tému „Hygiena a potraviny“.

     10.5.2018 p. Milan Vrábeľ, pracovník Občianskeho združenia „Slovensko bez drog“ uskutočnil prevenčné aktivity pre žiakov 2. stupňa a PrŠ zamerané na ochranu a podporu zdravia sprístupnením informácií o škodlivosti drog „Pravda o drogách“.

     V rámci Medzinárodného dňa mlieka 15.5.2018 mali žiaci mliečnu desiatu zabezpečenú vedúcou ŠJ.

     12.6.2018 prebehla beseda s príslušníčkou OR PZ v Banskej Bystrici npor. Mgr. Katarínou Cimermanovou na tému „Šikanovanie“ s ktorým sa stretávame aj medzi našimi žiakmi.

     14.6.2018 koordinátorka prevencie zrealizovala so žiakmi 2.stupňa a PrŠ protidrogové aktivity „Nenič svoje múdre telo“ a aktivitami z „Programu rozvoja osobnosti so zameraním na drogovú prevenciu“.

     Pre žiakov 1.stupňa bolo formou prevenčných rozprávok poukázané hlavne na nebezpečenstvo alkoholu („Opitá studnička“) a škodlivosti fajčenia.

     Ku Dňu otcov žiaci pripravili na hodinách PVC,VYV pozdravy.

     P. uč. Harineková, Šinská a Kočišová pripravili výstavu výtvarných prác žiakov na tému „Stop drogám“ k Medzinárodnému dňu boja proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami“.

      

      

     I/ ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

      

     Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovali špecifické metódy čitateľskej gramotnosti rozvíjali a upevňovali aktívne počúvanie, počúvanie s porozumením čítaním rozprávkových príbehov, príbehov s detským hrdinom a pod. V edukačnom procese využívali metódu tvorivej dramatiky na overovanie porozumenia počutého. U žiakov podporovali kladný vzťah ku knižkám pravidelnou návštevou školskej knižnice a pokračovali v aktivitách z minulosti, ktoré boli realizované v spolupráci s Verejnou knižnicou M. Kováča v Banskej Bystrici. Prostredníctvom vhodných aktivít formovali kladný vzťah detí ku knihám a literatúre nielen v škole, ale aj v školskom klube detí.

      

     Úlohy, ktoré sme splnili:

     • Implementovali sme  do VVP inovatívne metódy na čítanie s porozumením do všetkých predmetov, ktorých sa žiaci zúčastňujú.
     • Posilňovali sme  čitateľskú gramotnosť čítaním  rozprávok, povestí, významných udalostí a príbehov zo života regionálneho charakteru. 
     • Rozvíjali sme  na hodinách čítania a literatúry čitateľskú gramotnosť žiakov a tým formovali kladný vzťah ku knihe a literatúre. Žiaci v jednotlivých ročníkoch čítali v rámci mimočítankového čítania tieto knihy: 4. ročník Košíček, 5.ročník Jakubko, 6. ročník  Detským srdiečkam, 7. ročník Junácka pasovačka, 8.-9. ročník Prázdniny so strýcom Rafaelom. Uskutočnili sme besedu o prečítanej knihe a žiaci si robili čitateľské denníky.
     • Vydali sme  3 čísla školského časopisu IŠO. Časopis redigovala  p. Hoppanová.  
     • Pripravili sme  žiakov na školské kolo v prednese poézie a prózy, víťazov školského kola na krajské kolo, z ktorého žiak 3. A triedy postúpil do celoslovenského kola v prednese poézie a prózy v Spišskej Novej Vsi.
     • Vytvárali sme  v triede kútiky so zameraním na región, významné výročia, osobnosti, tradície, prírodu a kultúrno-historické pamiatky.
     • Vo VVP sme  využívali vhodné web- stránky a výukové programy.
     • Zúčastnili sme sa jedného filmového predstavenia v CINEMAX BB „ Príšerákovci“ a troch divadelných  predstavení:   Martinko Klingáč,  Rumcajs, O troch grošoch, ktoré divadelné skupiny prišli zahrať k nám do školy. Žiaci I. stupňa sa zúčastnili divadelného predstavenia BDnR v Banskej Bystrici „Aquabatolárium“  
     • Žiaci I.-IV. ročníka sa zúčastnili výchovno-vzdelávacích programov vo verejnej  knižnici: v mesiaci október –Jeseň, Halloween, v mesiaci december – Advent a čaro Vianoc, v mesiaci február – Poznávame hudobné nástroje, v mesiaci marec Batoh plný rozprávok, Veľkonočné zvyky a tradície a v apríli Jar.
     • Žiaci I.-IV. ročníka  spolu s vyučujúcimi si pripravili Mikulášsku besiedku.

               

      

     Súčasti školy:

      

     Školský klub detí pri ŠZŠ – zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú  dochádzku výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

     Školská jedáleň ako súčasť ŠZŠ – účelové školské zariadenie na výrobu jedál a nápojov, na konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov v čase ich pobytu v škole a školskom zariadení a pre zamestnancov škôl a školských zariadení. 

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, diagnostickú, psychologickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť, súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu (zaradená do siete listom MŠ SR č. 4834/97 zo dňa 17.10.1997 od 1.1.1998).

     Organizačne pričlenená organizácia: Praktická škola, Ďumbierska15, Banská Bystrica

      

      

     Údaje o počte žiakov (§ 2 ods. 1 písm. b)

      

     Počet žiakov Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy Banská Bystrica                                     k 15. septembru 2017: spolu 98 žiakov, z toho 39 dievčat a 59 chlapcov

      

     ŠZŠ: spolu 85 žiakov, z toho 35 dievčat a 50 chlapcov

     PrŠ:  spolu 11 žiakov, z toho 7 dievčat a 4 chlapci

      

     K 30. júnu 2018: spolu 99 žiakov, z toho 42 dievčat a 57 chlapcov

      

     ŠZŠ: spolu 89 žiakov, z toho 36 dievčat a 53 chlapcov

     PrŠ:  spolu11 žiakov, z toho 7 dievčat  a 4 chlapci

      

     POČET ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH

      

     variant

     počet žiakov na

      začiatku škol. roka

     dievčatá

     počet žiakov na konci škol. roka

     dievčatá

     I. st. var. A

      

      

      

      

     II. A 1.r  

     1

     0

     1

     0

     II .A 2.r

     3

     2

     3

     2

     IV. A 3.r

     4

     2

     4

     2

     IV. A 4.r

     2

     1

     2

     1

     Spolu

     10

     5

     10

     5

     II. st. var. A

      

      

      

      

     V. A 5. r

     6

     3

     6

     3

     VI. A 6. r.

     7

     4

     8

     4

     VII. A 7. r.

     10

     2

     10

     2

     IX. A 8. r.

     2

     2

     3

     2

     IX. A 9. r.

     5

     1

     6

     2

     Spolu

     30

     12

     33

     13

     variant B

      

      

      

      

     B1 1. r.

     2

     1

     2

     1

     B1 2. r.

     1

     0

     1

     0

     B1 4. r.

     2

     2

     2

     2

     B2 5. r.

     3

     1

     3

     1

     B2 6. r.

     2

     1

     2

     1

     Spolu

     10

     5

     10

     5

     variant C

      

      

      

      

     IVP I. 1.r

     3

     3

     3

     3

     IVP I. 2.r

     4

     1

     4

     1

     IVP I. 5.r

     1

     1

     1

     1

     IVP II. 3.r

     1

     0

     1

     0

     IVP II. 6.r

     4

     1

     5

     1

     IVP II. 7.r

     1

     1

     1

     1

     IVP II. 8.r

     2

     1

     2

     1

     IVP III. 2. r

     1

     0

     1

     0

     IVP III. 3. r

     3

     0

     3

     0

     IVP III. 7 r

     1

     0

     1

     0

     IVP IV. 4. r

     3

     2

     3

     2

     IVP IV. 5. r

     1

     1

     1

     1

     IVP IV. 9. r.

     1

     0

     1

     0

     Spolu

     26

     11

     27

     11

     TŽA

      

      

      

      

     TŽA1 1. r.

     1

     0

     1

     0

     TŽA1 3. r.

     1

     0

     1

     0

     TŽA1 7. r.

     1

     0

     1

     0

     TŽA1 9. r.

     2

     0

     2

     0

     TŽA2 6. r.

     3

     2

     3

     2

     TŽA2 8. r.

     1

     0

     1

     0

     Spolu

     9

     2

     9

     2

      

      POČET ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH VARIANTOCH

      

      

     na začiatku šk. roka

      

     dievčatá

      

     na konci šk. roka

      

     dievčatá

     A variant

      

      

      

      

     I. stupeň

     10

     5

     10

     5

     II. stupeň

     30

     12

     33

     13

     B variant

     10

     5

     10

     5

     C variant

     26

     11

     27

     11

     TŽA

     9

     2

     9

     2

     ŠZŠ spolu

     85

     35

     89

     36

     praktická škola

      

     spolu

     11

     7

     11

     7

     spolu v ŠZŠ

     a PrŠ

     96

     42

     100

     43

      

     Údaje o počte zapísaných žiakov (§ 2 ods. 1písm. c)

      

     V ŠZŠ k 15. septembru 2017 bolo novoprijatých žiakov 15, v praktickej škole boli 2 novoprijatí žiaci:

     variant

     1.r

     2.r

     3.r.

     4.r.

     5.r.

     6.r.

     7.r.

     8.r.

     9.r.

     10.r.

     variant A

     1

      

     2

     1

     1

     2

     1

      

     1

      

     variant B

      

      

     2

     1

      

      

      

      

      

      

     variant C

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

     TŽA

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     spolu

     3

     1

     4

     2

     1

     2

     1

      

     1

      

     PrŠ

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o počte prijatých žiakov do odborného učilišťa a praktickej školy

      (§ 2 ods. 1 písm. d)

             V školskom roku 2017/2018  bolo prijatých do odborného učilišťa 9 žiakov 8. a  9. ročníka variant A,  do  praktickej školy  2 žiaci.

     Praktickú školu ukončili 4 žiaci. 

                     

     Hodnotenie, klasifikácia a dochádzka žiakov (§ 2 ods. 1 písm. e)

      

          Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť VVP, ktoré má informatívnu, motivačnú   a korekčnú funkciu. Žiaci sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotia priebežne a celkovo:

      

     variant A -  I. stupeň   hodnotíme slovom,

                         II. stupeň  klasifikácia známkou, nehodnotia sa predmety: etická   výchova, občianska výchova (žiaci ich absolvujú alebo neabsolvujú),

     variant B -  všetky ročníky hodnotíme slovom, nehodnotíme etickú výchovu,

     variant C - všetky ročníky hodnotíme slovom, nehodnotia sa predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova, zdravotná telesná výchova, etická výchova, informatická výchova, rozvíjanie komunikačných schopností  ( žiaci ich absolvujú alebo neabsolvujú),

     triedy pre žiakov s autizmom s MP - všetky ročníky hodnotíme slovom, nehodnotíme etickú výchovu,

     praktická škola - všetky ročníky hodnotíme slovom.

      

      

     PROSPECH ŽIAKOV V ŠZŠ:

     Z celkového počtu 89 žiakov v II. polroku:

      

     Variant

     počet žiakov

     prospelo

     neprospelo

     umiestnení v RC,PL,

     prestup, nehodnotení

     I. stupeň variant A

     10/5

     10

     0

     0

     II stupeň variant A

     33/13

     31

     2

     0

     variant B

     10/5

     9

     0

     1

     variant C

     27/11

     24

     0

     3

     TŽA II

     4/2

     4

     0

     0

     TŽA I

      

     PSV

     PVD

     P

     N

      

     Spolu TŽA I

     5/0

     1

     3

     0

     0

     1

     SPOLU

     89/36

     82

     2

     5

                    

      

      

     PROSPECH ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH PrŠ

      

     trieda

     Počet žiakov/D

     PSV

     PVD

     P

     N

      

     PrŠ II.A

     5/2

     3

     2

     0

     0

      

     PrŠ III.A (1.r)

     2/2

     2

     0

     0

     0

      

     PrŠ III.A (3.r)

     4/3

     4

     0

     0

     0

      

     Spolu

     11/7

     9

     2

     0

     0

      

      

      

     Väčšina žiakov t.j. 78,7% má správanie v súlade so školským poriadkom – 21,3 % žiakov  porušuje školský poriadok  -  nevhodné správanie, vulgarizmy, drzé správanie voči učiteľom a spolužiakom, šikanovanie mladších spolužiakov, nerešpektovanie vyučujúcich, odmietavý prístup ku školským povinnostiam a vyučujúcim, nepravidelná dochádzka do školy, záškoláctvo.

     Triedni učitelia v II. polroku udelili 11 napomenutí triednym učiteľom, 18 pokarhaní triednym učiteľom.

     RŠ udelila 12  pokarhaní riaditeľkou školy, 3 žiakom bola znížená známka zo správania na druhý stupeň a 5 žiakom bola znížená známka zo správania na tretí stupeň.

      

          

     Pedagogická rada schválila 35 pochvál žiakom za výborné VVV, vzornú školskú dochádzku, reprezentáciu školy vo výtvarných, športových, speváckych a recitačných súťažiach. 

      

      

      

     DOCHÁDZKA ŽIAKOV ŠZŠ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

      

      Žiaci ŠZŠ za školský rok 2017/2018 vymeškali spolu 14060 vyučovacích hodín (4609  dievčatá). Z toho 12537  hodín je ospravedlnených (4237 dievčatá), 1523 je neospravedlnených (372  dievčatá).

      

      

     ŠZŠ

     počet žiakov

     Spolu

     z toho dievčatá

     OVH

     z toho dievčatá

     NVH

     z toho dievčatá

     I. stupeň variant A

     10/5

     2109

     830

     1766

     739

     343

     91

     II. stupeň variant A

     33/13

     7708

     2539

     6619

     2290

     1089

     249

     variant B

     10/5

     1555

     653

     1464

     621

     91

     32

     variant C

     27/11

     2130

     473

     2130

     473

     0

     0

     TŽA

     9/2

     558

     114

     558

     114

     0

     0

     Spolu

     89/36

     14060

     4609

     12537

     4237

     1523

     372

      

     Žiaci  PrŠ za školský rok 2017/2018 vymeškali  847 ospravedlnených vyučovacích hodín,  z toho dievčatá  431 VH.

      

      

     počet žiakov/

     dievčat

     Spolu

     z toho dievčatá

     OVH

     z toho dievčatá

     NVH

     z toho dievčatá

     PrŠ II.A

     5/2

     403

     33

     403

     33

     0

     0

     PrŠ III.A  1.r

     2/2

     175

     175

     175

     175

     0

     0

     PrŠ III.A  3.r

     4/3

     269

     223

     269

     223

     0

     0

     Spolu

     11/7

     847

     431

     847

     431

     0

     0

      

      

     Uplatňovanie učebných plánov (§ 2 ods. 1 písm. f)

      

     V školskom roku 2017/2018 boli žiaci v ŠZŠ vzdelávaní podľa Učebných plánov pre žiakov s ľahkým stupňom MP, stredným stupňom MP, ťažkým alebo hlbokým stupňom MP, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s MP  s vyučovacím jazykom slovenským -  Školského vzdelávacieho programu.

     V školskom roku 2017/2018 boli žiaci praktickej školy vzdelávaní podľa Učebného plánu pre praktickú školu  s vyučovacím jazykom slovenským.

     Zameraním praktickej školy bol predmet pomocné práce v záhradníctve a v aranžovaní, ktorý sa   realizoval priamo v škole.

      

     Údaje o zamestnancoch a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov v školskom roku 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. g)

      

     pedagogickí zamestnanci

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     dopĺňajúci si kvalifikáciu

     spolu

     učiteľ

     19

     0

     0

     19

     vychovávateľ

     2

     0

     1

     3

     asistent učiteľa

     4

     0

     0

     4

     spolu PZ

     25

     0

     1

     26

     nepedagogickí zamestnanci

     13

     0

     0

     13

     odborní zamestnanci

     3

     0

     0

     3

     počet zamestnancov

     42

     Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v školskom roku 2017/2018  (§ 2 ods. 1 písm. h)

      

     forma vzdelávania

     počet vzdelávaných

     začalo

     pokračuje

     ukončené

     Funkčné vzdelávanie

     0

      

      

     0

     Funkčné inovačné vzdelávanie

      

      

      

      

     Funkčné aktualizačné vzdelávania

      

      

      

      

     Aktualizačné vzdelávanie

     15

     2

      

     13

     Adaptačné vzdelávanie

     1

      

      

     1

     Špecializačné vzdelávanie

     2

      

      

     2

     Predatestačné vzdelávanie

      

      

      

      

     Vykonanie atestácie

     4

      

      

     4

     spolu

     29

     2

      

     25

      

     Vzdelávanie podľa § 55 zákona č. 317/2009 Z. z.:

     Zvládanie záťaží v školskom prostredí – ,,Antistresový výcvik“.

     Dátum:  04. júl 2018

     Počet zúčastnených zamestnancov: 21

     Lektor: Mgr. Lívia Ridzoňová, psychológ

      

     Aktivity a prezentácia školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)

      

     Naša škola je otvorená pre každého a sme radi, keď verejnosť pri návšteve školy oceňuje snahu a schopnosti našich žiakov.

      

     Žiaci vyšších ročníkov pod vedením p. uč. Kočišovej vyrobili vianočné darčeky pre sponzorov. Žiaci školy pod vedením p. Kočišovej a vyučujúcich pracovného vyučovania pripravili pre rodičov vianočnú a veľkonočnú výstavku svojich prác.

      

     Naďalej podporovať na škole dobrovoľnícky program ,,Môj svet je Tvoj“ s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica. Cieľom je asistencia žiakom s autizmom a ťažším stupňom MP počas vyučovania – darí sa nám úspešne realizovať projekt aj za významnej zaangažovanosti  OZ SPOSA  - projekt bude pokračovať.

      

     Každoročne spoluorganizovať celoslovenské stretnutie rodín s autizmom a iných komunít ,, ŽI a NECHAJ ŽIŤ“ v priestoroch našej školy. Projekt beží tretí  rok a bude pokračovať.

      

      V máji sme v škole  usporiadali VII. ročník krajského kola speváckej súťaže žiakov špeciálnych škôl „HUSĽOVÝ KĽÚČIK 2018“ .

      

     Dvaja žiaci našej školy sa zúčastnili na speváckej súťaži „ROMANE GILA“ v Polomke.

      

     Uskutočnili sme školské kolo v prednese poézie a prózy. Pripravili sme žiakov na krajské kolo v prednese poézie a prózy v Brezne a zúčastnili sme sa tohto kola, kde sa M. Horváth  umiestnil na prvom mieste vo svojej kategórii a postúpil do celoslovenského kola v Spišskej Novej Vsi.

      

     Uskutočnili sme školský výlet do Bratislavy.

      

     V spolupráci s občianskym združením SPOSA sa žiaci zúčastnili viacero akcií pripravených týmto OZ v rámci „Svetového dňa povedomia o autizme,“

      

     Na základe spolupráce s  občianskym združením PONS, sa naši žiaci  zúčastňujú tematických letných táborov. Žiaci B, C variantu a TŽA sa zúčastnili športového dňa na Štiavničkách, pod názvom: „Handicap Cap 2018“ pre zdravotne ťažko postihnuté deti a mládež, ktorú zorganizovalo občianske združenie PONS, v rámci akcie: „Banská Bystrica – mesto športu“. Konala sa pod záštitou primátora p. MUDr. Jána Noska.

      

     Začiatkom októbra sa naši žiaci i pedagogickí zamestnanci zapojili do akcie "Športom za červené stužky". Hrali sa loptové hry a v októbri stolnotenisový turnaj, ktorý tiež prebiehal v rámci akcií Červené stužky. Koncom januára sme pripravili „Olympiádu zimných športov.“ V apríli sa chlapci z našej školy zúčastnili na minifutbalovom turnaji žiakov špeciálnych škôl,  ktorý poriadala ŠZŠ Zvolen. V máji sa miešané družstvo našej školy  zúčastnilo na stolnotenisovom turnaji žiakov špeciálnych tried v Hontianskych Nemciach.

                            

     Práce našich  žiakov sú pravidelne zasielané do výtvarných súťaží. V školskom roku 2017/2018 žiaci našej školy aktívne reprezentovali školu v týchto výtvarných súťažiach:

      

     Názov súťaže: O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku

     Adresa: ŠZŠ Klenovec, Partizánska 909, 980 55 Klenovec

     Žiaci:

     Natália Markusová 8.A

     Jana Markusová 8.A

     Vladimíra Samková 9.A

     Michaela Bučková 6.A

     Získané ocenenie: Janka Markusová

      

     Súťaž: Krajina Lubetha

     Adresa: Agromeda s.r.o., Slovenská Ľupča 989, 976 13 Slovenská Ľupča

     Žiaci:

     Mário Rafaj 5.A,

     Veronika Kováčová 5.A

     Získané ocenenie: Diplom pre ŠZŠ, pexeso

      

     Súťaž: XX. Ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „My sa nevieme sťažovať nahlas“

     Téma: Každý deň je deň zeme

     Adresa: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

     Žiaci:

     Natália Markusová 8.A

     Vladimír Samko 9.A

     Anton Abrahám 5.A

     Sandra Tomčíková 7.A

     Jana Markusová 8.A

     Veronika Kováčová 5.A

     Venesa Demjanová 4.A

     Lívia Balogová 3.A

      

     Súťaž: Grafický návrh obálky žiackej knižky

     Adresa: ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

     Žiaci:

     Dominika Bučková 6.A

     Dominika Samková 5.A

      

     Súťaž: Požiar v domácnosti

     Adresa: Dobrovoľná požiarna ochrana, ÚzO DPO SR, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

     Žiaci:

     Vladimíra Samková 9.A

     Anton Abrahám 5.A

     Dominika Samková 5.A

      

     Súťaž: Červené stužky

     Adresa: Gymnázium sv. Františka, J.M.Hurbana 44, 010 01 Žilina

     Žiaci:

     Dávid Kováč 9.A

     Vladimíra Samková 9.A

     Thomas Záslav 7.A

      

     Súťaž: Chutné maľovanie

     Adresa: Slov. a potrav. komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

     Žiaci:

     Patrik Samko 6.A

     Mário Rafaj 5.A

     Vanesa Demjanová 4.A

     Lívia Balogová 3.A

     Lukáš Murgaš 7.A

     Nikolas Ondriska 3.A

     Vladimír Paulenka 9.A

      

     Súťaž: Celoslovenský XVIII. výtvarný salón

     Téma: Čaro lesa

     Adresa: Spojená škola, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 9, 922 03 Vrbové

     Žiaci:

     Thomas Záslav 7.A

     Sandra Tomčíková 7.A

     Miroslav Kováč 6.A

      

     Súťaž: Bohuňová paleta 2018

     Adresa: ZUŠ P.H.Bohúňa, Matušková 1632/5, 026 01 Dolný Kubín

     Žiaci:

     Natália Markusová 8.A

     Jana Markusová 8.A

     Vladimír Samko 9.A

     Vladimíra Samková 9.A

     Jakub Hatala 7.A

     Miroslav Kováč 6.A

     Súťaž: Výtvarná súťaž profesora Karola Ondreičku „Mesiac detskej tvorby“

     Adresa: OZ Korytnačky, Karpatská 7, 811 05 Bratislava

     Žiaci:

     Sandra Tomčíková 7.A

     Marek Škrváň 7.A

     Lukáš Murgaš 7.A

     Súťaž: Cesty za poznaním minulosti 2018

     Adresa: Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

     Žiaci:

     Ondrej Záslav

     Adam Polhoš 7.A

     Thomas Záslav 7.A

      

      

     Školský časopis IŠO

      

     Vydali sme tri čísla časopisu, ktorý je o živote našich žiakov. Prezentujú v ňom svoje pisateľské schopnosti, kresby, nápady, ale nájdu tam aj niečo na pobavenie, dobré rady do života a jednoduché recepty.

      

     Náčuvy  a exkurzie študentov pedagogickej fakulty

      

     Študenti Pedagogickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici sa pravidelne oboznamujú

     s prácou s mentálne postihnutými deťmi.  Majú možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách a získať prehľad o metódach a formách vyučovania. Tiež sa oboznamujú s prácou a činnosťou odborných zamestnancov centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

      

     Škola a projekty (§ 2 ods. 1 písm. j)

      

     Národný projekt ,,Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“- nové diagnostické a edukačné balíčky a poradenské metódy pre účely výchovno-poradenských aktivít so žiakmi so ŠVVP.

      

     Národný projekt ,, Aktivizujúce metódy vo výchove“máme dve interaktívne tabule a vyškolených 7 pedagogických zamestnancov.

      

     Zdravie na školách – ,, Mliečny program“je projekt zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu.

      

     Ovocie pre školy – ,, Ovocný program“-  projekt zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu.

         

     Výsledky inšpekčnej činnosti (§ 2 ods. 1 písm. k)

      

     V školskom roku 2017/2018 bola vykonaná na škole inšpekčná činnosť ŠŠI – Školským inšpekčným centrom Banská Bystrica. Predmetom inšpekcie bolo uplatňovanie rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy.

     Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vykonalo tematickú protipožiarnu kontrolu za účelom preveriť stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi.

     Priestorové a materiálno-technické podmienky školy (§ 2 ods. 1písm. l)

      

          V školskom roku 2001/2002 sa škola presťahovala s nevyhovujúcich priestorov do zrekonštruovanej budovy bývalej materskej školy v mestskej časti Sásová. V priebehu ďalších rokov sa začala realizovať nadstavba a prestavba za účelom rozšírenia priestorov o nové učebne, ktorá bola ukončená v októbri 2005. Budova je zateplená a má vymenené okná. Do nových priestorov boli presťahované triedy,  počítačové učebne, dielne,  cvičné kuchynky. Zabezpečili sme centrálne zamykanie - objekt je chránený bezpečnostným systémom.       

          Zriadené máme  tri rehabilitačno-relaxačné miestnosti. Dve pre žiakov variantu C (multisenzorickú miestnosť Snoezelen  a Nemov vodný svet) tretiu pre potreby vyučovania telesnej výchovy. Vymenili sme v triedach staré lavice a stoličky za nové, ktoré viac vyhovujú požiadavkám a potrebám našich žiakov. Aj  počítačové učebne sú vybavené nábytkom, ktorý spĺňa bezpečnostné a estetické požiadavky. Veľkým prínosom pre výchovu a vzdelávanie je dostatočné množstvo didaktickej a audiovizuálnej techniky a učebných pomôcok, ktoré sú samozrejmou súčasťou školy (počítače s kompletným vybavením, digitálny fotoaparát, kamera, DVD prehrávače, televízory, dataprojektor, interaktívne tabule a pod.). Počítačové učebne a internetová sieť je dostupná počas celého dňa, Vymenili sme zastaralé osvetlenie v triedach. 

          Práve uvedomenie si, že vyučovať neznamená odovzdávať žiakom poznatky, ale spôsobovať u žiakov radosť učiť sa v prirodzených podmienkach školy, potvrdzuje opodstatnenie vytvoriť také vzdelávacie prostredie (neprítomnosť ohrozenia – bezpečnosť a dôvera, zmysluplný obsah, možnosť výberu, primeraný čas, spolupráca, okamžitá spätná väzba, zvládnutie učiva), v ktorom budú vytvorené optimálne podmienky pre vytváranie vzťahov k sebe, k iným ľuďom a svetu tak, aby sa škola stala súčasťou života a život súčasťou školy a aby žiak v procese učenia získal kompetencie a to najmä v oblastiach komunikačných schopností, verbálnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne (personálne a interpersonálne) kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie.

     Škola je plne organizovaná. Má 6 tried variant A, 2 triedy variant B, 4 triedy variant C, 2 triedy pre žiakov s autizmom, 2 triedy praktickej školy  a 3 oddelenia školského klubu detí. Učebne sú rozmiestnené v troch pavilónoch, ďalšie priestory sú využívané ako telocvičňa, školské dielne, školské kuchynky,  relaxačno-rehabilitačné miestnosti, školská jedáleň a  školský klub detí. Ku škole patrí  školská záhrada. Celý školský areál je rozsiahly, oplotený a využívaný na vyučovanie pracovného vyučovania, športových a relaxačných aktivít. Je umiestnený v centre sídliska. Areál je upravený, dotvárajú ho rozsiahle trávniky, ovocné stromy a okrasné dreviny.

     Podľa finančných možností školy sme dokupovali potrebný materiál na VVP, moderné učebné pomôcky, knihy do žiackej a učiteľskej knižnice.

         

     Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vyučovacej činnosti školy

     (§ 2 ods. 1písm. m)

      

          Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15 v Banskej Bystrici  na základe § 10 ods. 5, § 21, ods.1 a § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 133, §140 a §161, ods. 21 a 23 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť zabezpečuje na základe rozpočtu prideleného Okresným úradom  Banská Bystrica – odbor školstva v zmysle zákona  č. 597/2003 Z. z.

     Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov je prílohou Správy o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/2018 – Správa o hospodárení za rok 2017.

      

     Dotácie zo štátneho rozpočtu

     Škola je rozpočtovou organizáciou. Je financovaná zo ŠR, rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.

     Normatívne zdroje (v €)

      

     Mzdy

     610

     460234

     Odvody

     620

     159879

             Z toho DDS

      

     3690

     Prevádzka

     630

     80795

     SPOLU

      

     Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka

     Energie, voda a komunikácie

     630

     20996

     z toho:  teplo

     16737

     Materiál  

     59799

     z toho:  výchovno-vzdelávací proces   

     5621

                  údržba

     20023

                  služby                                    

      

     28763

                  ostatné                                  

      

     5064

     z toho:  vzdelávanie PZ

     0

     Cestovné

     328

     SPOLU

     80795

      

     Nenormatívne zdroje (v €)

      

     Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

     36896

     z toho:   mzdy

     610

     27340

                   odvody

     620

     9556

     Vzdelávacie poukazy

     1754

     z toho: mzdy

     610

     870

                    odvody

     620

     304

                    materiál a vybavenie

     630

     580

     Sociálne znevýhodnené prostredie 

      

     z toho: mzdy

     610

      

                   odvody                               

       620

      

                    materiál a vybavenie

     630

      

     Doprava žiakov

     640

     1034

     Odchodné

     640

     981

     Medzisúčet

     40665

     Účelové finančné prostriedky – rozvojový projekt

     2850

     Škola v prírode

     1000

     SPOLU

     44515

          

      

     Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (poplatok za ŠKD):

     • spoplatnené služby za školský klub sa použili na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním:

     výdavky na výchovno-vzdelávací proces

     363,54

     výdavky na teplo

     2848

      

     Dotácie podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (pre deti ohrozené sociálnym vylúčením, pre deti  v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima) za rok 2016:

     Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

     1832,85

     Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

     498,00

      

      

     Dotácia zo štátneho rozpočtu

      

     Dotácie z štátneho rozpočtu sú realizované prostredníctvom „Združenia na pomoc mentálne postihnutým DÚHA“.

      

     Dotácia na stravu pre deti z rodín  v hmotnej núdzu a deti z nízkopríjmových  rodín bola poskytnutá  v roku 2017  pre 14 detí a v roku 2018  pre 17   detí

     • Za obdobie september – december 2017 boli skutočne vyčerpané  finančné prostriedky  vo výške 596,85  €
     • Za obdobie január – jún 2018 boli skutočne vyčerpané  finančné prostriedky  vo výške   1236,00   €
     • Spolu v celkovej  výške 1832,85   €

      

     Dotácia na zakúpenie učebných pomôcok bola poskytnutá pre vo výške  498.--  € za školský rok 2017 /2018, vyčerpaná bola v plnej výške.

     • Z toho v septembri 2017  dotácia bola poskytnutá pre 13  žiakov  vo výške 215,80  €
     • a vo  februári  2018  bola dotácia poskytnutá pre 17 žiakov vo 282,20   €

      

        

           Školský klub detí navštevovalo počas školského roka 2017/2018 priemerne 25 detí. Vyzbierané FP boli poukázané vždy do 10-teho nasledujúceho mesiaca na hotovostný účet školy, ktorý je vedený vo VUB Banská Bystrica.  Za tieto finančné prostriedky boli pre deti zakúpené rôzne učebné pomôcky, ktoré využívali na svoju záujmovú  a oddychovú činnosť.

     Celková suma činila 363,54  €

      

     Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy v školskom roku 2017/2018

     (§ 2 ods. 1 písm. n)

      

     Hlavnými cieľmi koncepčného zámeru školy v školskom roku 2017/2018 bolo:

     • pokračovať na škole v dobrovoľníckom programe ,,Môj svet je Tvoj“ s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica. Cieľom bola asistencia žiakom s autizmom a ťažším stupňom MP počas vyučovania – podarilo sa nám úspešne naštartovať projekt aj za významnej zaangažovanosti  OZ SPOSA  - projekt bude pokračovať. Cieľ dlhodobý.
     • každoročne spoluorganizovať celoslovenské stretnutie rodín s autizmom- projekt bude pokračovať. Cieľ dlhodobý.
     • materiálne dovybavovať školskú kuchyňu  a jedáleň kuchynskými pomôckami a riadom. Cieľ splnený. 
     • doplniť vybavenie v triedach s IVP a v triede pre žiakov s autizmom -  zakúpili sme stimulačné, multisenzorické a didaktické pomôcky do učební aj do multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN. Cieľ splnený dlhodobý.
     • zabezpečiť zvyšovanie IKT pedagogických zamestnancov–učiteľov, ktoré potom využijú nielen vo výchovno-vyučovacom procese, ale aj pri príprave na vyučovanie a pri vedení agendy. To sa nám priebežne darí  samovzdelávaním učiteľov a aj zapojením sa do projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ, ,,Aktivizujúce metódy vo výchove“ a do projektu ,,Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“- Digiškola, a realizovaním aktualizačného vzdelávania – Využívanie tabletov vo vyučovaní – vzdelávalo sa 12 učiteľov. Cieľ splnený a dlhodobý.
     • umožniť zamestnancom školy vzdelávať sa, s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií zamestnanca, potrebných na výkon pedagogickej činnosti. (skvalitnenie a inovovanie svojej pedagogickej činnosti). Cieľ je splnený a dlhodobý.
     • zakúpiť vzdelávacie programy pre vyučovanie jednotlivých predmetov -  zakúpené boli     programy podľa požiadaviek učiteľov a finančných možností školy. Cieľ splnený.
     • zapojiť sa do rozvojových projektov MŠVVaŠ SR –  1 náš projekt bol úspešný – odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 s názvom ,, Jednoduchý pohyb bez bariér“ vo výške 10 500 EUR

      

      

     Oblasti, v  ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých  sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (§ 2 ods. 1 písm. o)

      

     Silné stránky ŠZŠ

     • Škola dosahuje dobré výsledky v kvalite výchovy a vzdelávania hlavne realizáciou inovačných programov zameraných na vyučovanie regionálnej a environmentálnej výchovy a tiež výchovno-vzdelávacieho programu „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“.
     • Organizujeme školské slávnosti a dni otvorených dverí, ktoré sú spojené  s prezentáciou schopností a zručností žiakov.
     • Flexibilnosťou ponuky vzdelávania poskytujeme výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s mentálnym postihnutím spôsobom primeraným a prispôsobeným stupňu ich postihnutiu, s prihliadnutím na ich danosti, schopnosti a záujmy  tak, aby sa uplatnili v živote spoločnosti, prípadne úspešne ďalej študovali v odbornom učilišti alebo v praktickej škole.
     • Máme 100-percentnú kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, ktorí sú tvoriví, flexibilní, kreatívni a stabilní.
     • Realizujeme pestré školské a mimoškolské aktivity, záujmové krúžky, prácu žiakov v školskom časopise, zapájanie sa do výtvarných, športových, speváckych... súťaží.
     • Máme:  -  veľmi dobré podmienky na zavádzanie a rozvíjanie IKT, výborné materiálno-technické, didaktické a priestorové vybavenie   školy, veľký areál, ktorý slúži na športové aktivity, relaxáciu a vyučovanie pracovného vyučovania, multisenzorickú miestnosť SNOEZELEN s  relaxačno-rehabilitačným využitím,  Nemov vodný svet s rehabilitačným využitím, vysokú estetickú úroveň priestorov školy, ktorá pozitívne rozvíja  estetické a emocionálne  cítenie žiakov.
     • Školu propagujeme cez výstavy, súťaže, exkurzie škôl, náčuvy a prax študentov, vystúpenia ľudového súboru na verejnosti.
     • Poruchy správania riešime formou psychokorektívnych a psychoterapeutických sedení so psychológom, výchovným poradcom, sociálnym pedagógom, ÚPSVaR, políciou a pedopsychiatrom.

      

     Slabé stránky ŠZŠ:

     • pretrvávajúce záškoláctvo žiakov – (aj keď sa zlepšila spolupráca   s ÚPSVaR  a políciou),
     • nedostatočná komunikácia a spolupráca s rodičmi rómskych žiakov a žiakov zo  sociálne znevýhodneného prostredia, aj napriek veľkej iniciatíve školy,
     • slabá podpora a zaangažovanosť zo strany rodičov,
     • zlé sociálne prostredie a nezáujem rodičov mnohých žiakov.

      

     Možnosti školy:

     • zvyšovanie možností využívať inovačné edukačné programy so zameraním na zážitkové učenie, aktivitu a slobodu žiaka,
     • zvyšovanie možností využívať IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
     • rešpektovanie učebných štýlov žiakov,
     • aplikácia aktivizujúcich vyučovacích metód, nových stratégií a foriem,
     • zvyšovanie záujmu o školu,
     • zlepšenie podpory a spolupráce s rodičmi a s verejnosťou,
     • modernizácia učební, didaktických pomôcok,
     • využitie areálu na športové a relaxačné účely,
     • získanie grantov  a nenávratných finančných prostriedkov na modernizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu,
     • propagácia školy na verejnosti.

      

     Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na trhu práce, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písm. p)

      

          V školskom roku 2017/2018  bolo z končiacich žiakov prijatých do odborného učilišťa 6    žiaci a do  praktickej školy  2 žiaci.

     Praktickú školu ukončili 4 žiaci. 

      

     Záujmová činnosť

      

          Zaujímavou a kvalitnou úrovňou záujmových útvarov sme motivovali žiakov k spokojnému prežívaniu, napĺňaniu osobných potrieb a záujmov.

     Žiaci v tomto školskom roku mohli navštevovať tieto záujmové krúžky: šikovné ruky (p. Majerská), počítačový krúžok (p. Harineková, Čížová N.), tvorivé dielne (p. Kočišová), krúžok multizenzorickej stimulácie (p. Palonderová), krúžok arteterapie (p. Smidová),

                

     Výchova mimo vyučovania – Školský klub detí

      

          ŠKD navštevovalo 27 žiakov v troch oddeleniach. Hlavnou úlohou Školského výchovného programu bolo rozvinúť u žiakov ich individuálne záujmy, viesť ich k dodržiavaniu denného režimu, upevňovaniu hygienických, sebaobslužných a pracovných návykov. Cieľom bolo zabezpečiť  optimálne podmienky pre ich ďalší osobnostný vývin, aby boli spokojné a šťastné. Výchovná činnosť bola zameraná na:

     • odpočinkovú činnosť-  realizovali sme ju  ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť
     • prípravu na vyučovanie – prebiehala hlavne zábavnou hravou formou. Činnosti sledovali osnovy jednotlivých predmetov, na ktorých sa hravou a nenásilnou formou deti pripravovali a upevňovali si svoje vedomosti, snažili sa porozumieť preberanému učivu.
     • spoločensko – vednú činnosť – formovala spoločenské cítenie žiakov, vytvárala vzťah k ľudovým tradíciám, formovala tiež osobnosť žiaka k aktívnej účasti na každodennom živote spoločnosti
     • pracovno – technickú činnosťrozvíjala u žiakov manuálne zručnosti . Učila sme ich využívať dostupný prírodný materiál a dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, prezentovať svoju prácu.
     • prírodovednú a environmentálnu činnosťpodnecovali sme u nich záujem o prírodu, formovali sme u detí ohľaduplný a kladný citový vzťah k nej. Aktívne sme ich zapájali  do ochrany životného prostredia zberom druhotných surovín. Vychádzky sme zameriavali na poznávanie prírodných, historických krás nášho okolia a na zbieranie prírodných materiálov.
     • esteticko – výchovnú činnosťplnila funkciu poznávaciu, kreatívnu, praktickú, integračnú. Kultivovali sme osobnosť žiaka na základe vlastných estetických zážitkov a skúseností.
     • športovo – rekreačnú činnosť – pomáhala rozširovať pohybovú aktivitu, rast pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti detí s prihliadnutím na ich osobitosti.

     Naďalej sme rozvíjali spoluprácu s dobrovoľníkmi v rámci výtvarných aktivít, ktorí im približovali mnohé výtvarné techniky, zdokonaľovali u žiakov výtvarné zručnosti.

     Centrum špeciálno –pedagogického poradenstva

      

           CŠPP  v školskom roku 2017/2018 malo 134 klientov.  

     Činnosť CŠPP zabezpečujú odborní zamestnanci:

     odborní zamestnanci

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     dopĺňajúci si kvalifikáciu

     spolu

     psychológ

     1

     0

     0

     1

     špeciálny pedagóg

     1

     0

     0

     1

     sociálny pedagóg

     1

     0

     0

     1

     spolu OZ

     3

     0

     0

     3

      

     V oblasti poradenstva sa zameriavalo na: psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálno - pedagogické poradenstvo,

     konzultácie s rodičmi klientov v individuálnej práci s dieťaťom,

     konzultácie pedagogickým zamestnancom šetrených klientov,

     posúdenie možnosti ďalšej profesionálnej orientácie žiakov  variantu A,  variantu B, variantu C (OU a PrŠ),

     konzultácie s vychovávateľmi detského domova – problémové správanie žiakov,

     špeciálno-pedagogické poradenstvo pre výchovných poradcov, špeciálnych pedagógov a učiteľov zo základných škôl.

      

     Práca psychológa

     Psychológ vyšetril a posudzoval:

     mentálne schopnosti pri zaradení do ŠZŠ,

     mentálne schopnosti pre priznanie invalidných dôchodkov pre potreby sociálnej poisťovne,

     možnosti ďalšej profesionálnej prípravy a uplatnenie sa na trhu práce (OU, PrŠ),

     výchovné a vzdelávacie problémy žiakov ŠZŠ a ZŠ,

     poruchy správania v ŠZŠ a ZŠ,

     dosiahnutú úroveň školskej zrelosti a psychických schopností, zaradenie do ŠZŠ,

     adekvátnosť zaradenia do ŠZŠ -  rediagnostika.

      

     Odborná činnosť bola uskutočňovaná podľa aktuálnych potrieb klientov a vychádzala z požiadaviek klientov, rodičov, učiteľov.

      

     Práca sociálneho pedagóga

     Práca sociálneho pedagóga bola zameraná na:

     zabezpečovanie styku s kurátormi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica,

     vykonávanie odbornej činnosti v rámci prevencie a intervencie detí a klientov ohrozených sociálno – patolologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia,

     poskytovanie sociálnopedagogického poradenstva a reedukáciu správania,

     vykonávanie sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov,

     vykonávanie návštevy v rodinách za účelom zistenia rodinného prostredia klientov.

      

     Práca špeciálneho pedagóga

     Práca špeciálneho pedagóga bola zameraná na:

     poradenskú pomoc pedagogickým zamestnancom  školy, ktorá integruje žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,

     spoluprácu pri vypracovaní metodických postupov pre vyučujúcich učiteľov,

     konzultácie pri riešení vzdelávacích problémov, pri riešení problémov v oblasti včlenenia sa do kolektívu,                                                                                                                                           

     špeciálno - pedagogickú diagnostiku s cieľom stanovenia optimálnej percepčno – motorickej, kognitívnej a citovo – sociálnej úrovne,

     spoluprácu pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov.

      

     Individuálnu logopedickú starostlivosť zabezpečujeme

     Spolupracovali sme s klinickým logopédom, ktorý sa po celý školský rok venoval  žiakom. ILS bola zameraná na rozvíjanie komunikačných schopností, dopĺňanie aktívnej a pasívnej verbálnej zložky reči, na rozvoj porozumenia, tréning koncentrácie a pamäti, na čítanie a posilňovanie grafomotoriky. 

      

       Iné

     Nemalú zásluhu na plnení úloh majú aj:

     OZ Dúha Banská Bystrica

     OZ SPOSA Banská Bystrica

     LIONS CLUB Banská Bystrica

     TAX Consulting s.r.o. Banská Bystrica

      

      

     Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ŠZŠ, Praktickej škole a jej súčastiach v školskom roku 2017/2018 bola prerokovaná na pedagogickej rade 09. októbra 2018 a v Rade školy pri ŠZŠ Ďumbierska 15, Banská Bystrica dňa 10. októbra 2018.

      

      

      

                                                                                                   Mgr. Lýdia Miklošovičová

                                                                                                              riaditeľka školy