Ochrana osobných údajov GDPR

    • Základné údaje

    • Prevádzkovateľ: Špeciálna základná škola

     Sídlo:                 Ďumbierska 15, 974 11  Banská Bystrtica

     IČO                    00354252

     Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
     vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt 
     zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

      

     Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

     v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)

      

     Prevádzkovateľ

     Obchodné Meno:  Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica

     Sídlo:                        Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica

     IČO:                          00 354 252

     Kontakt na zodpovednú osobu:  zo@eurotrading.sk

      

     Dotknutá osoba / Žiadateľ

     Titul, meno  a priezvisko:

      

     Korešpondenčná adresa:

      

     Email:

      

     Dátum narodenia:

      

      

     Status dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi: (zakrúžkovať)

     1. Zákonní zástupcovia žiakov/Žiak
     2. Zamestnanec
     3. Iná fyzická osoba

      

     (Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti

     dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva. Ak

     prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2

     Nariadenia odmietnuť konať na základe tejto žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby.)

      

     Požadovaný spôsob vybavenie žiadosti: (zakrúžkovať jednu možnosť)

     (Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť žiadateľovi informácie v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla

     v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to žiadateľ požiada, informácie môže prevádzkovateľ

     poskytnúť aj ústne, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.)

      

     1. v listinnej podobe
     2. e-mail
     3. osobne (ak je to možné)

      

     Právo, ktoré si v zmysle Nariadenia uplatňuje dotknutá osoba svojou žiadosťou:

     (zakrúžkovať, možnosť viacerých volieb)

      

     1. prístup k osobným údajom (článok 15)

                  (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

      

     1. oprava osobných údajov (článok 16)

     (bez zbytočného odkladu opraviť / doplniť neúplné osobné údaje dotknutej osoby)

      

     1. vymazanie osobných údajov (článok 17)

                (zverejnených / nepotrebných / spracúvaných nezákonne / údaje priameho marketingu; po odvolaní

                  súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania; neuplatňuje sa pri údajoch

                  spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, spracúvaných na účel archivácie,

                  vedecký účel / štatistický účel, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na

                  preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov)

      

     1. obmedzenie spracúvanie osobných údajov (článok 18)

                    (počas opravy nesprávnych údajov, počas overenia či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci / na

                     základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, neprevažujú záujmy dotknutej osoby, ak dotknutá osoba

                     namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania, ak Prevádzkovateľ údaje už

     nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku)

      

     1. prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)

                    (pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby / zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou

     osobou; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi)

      

     1. namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21)

                    (pri spracúvaní na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia vrátane namietania proti

                     profilovaniu, ako aj pre potreby verejného záujmu / výkonu verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi /

                     oprávnených záujmov Prevádzkovateľa – ak bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie, pri

     spracúvaní priameho marketingu Prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie)

      

     1. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22)

                     (neuplatňuje sa pri plnení zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou; ak je spracúvanie

                      založené na súhlase dotknutej osoby; ak je povolené právom Únie, ktorému podlieha Prevádzkovateľ a

                      ktorým sú stanovené vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej

      osoby)

      

      

     Článok 19 Nariadenia „Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním

     osobných údajov alebo obmedzením spracúvania“

     (prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočneného podľa článku 16, článku 17 ods.1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje)

     Upresnenie údajov k uplatňovanému právu a žiadosti:

     Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho

     parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

     spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

     Účel spracúvania osobných údajov: evidencia a vybavenie žiadostí pri uplatňovaní

     práv dotknutých osôb v zmysle Nariadenia

     Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

     Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – dotknuté osoby / žiadatelia, ktoré sa obrátia na

     prevádzkovateľa pri uplatňovaní svojich práv

     Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, orgány verejnej moci podľa príslušných

     právnych predpisov, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať

     o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy, OČTK).

     Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov: 10 rokov

     Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, na prístup ku

     svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,

     prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolanie

     súhlasu, podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07

     Bratislava.

     Informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj spôsob uplatnenia práv dotknutej osoby

     sú dostupné na : https://specialnaskolabb.edupage.org/a/ochrana-osobnych-udajov-gdpr

     Dotknutá osoba / žiadateľ prehlasuje, že sa s týmito informáciami, ktoré jej Prevádzkovateľ

     poskytol, oboznámila pred odoslaním formulára „Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej

     práv“

      

      

     V …………..…….…, dňa ……………….                      ……………………………………………..

                                                                                     Vlastnoručný podpis dotknutej osoby / žiadateľa